Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 309920VerordeningenWIJZIGING SUBSIDIEREGELING EVENEMENTEN BRUMMEN

Kenmerk Z039598 / D315321

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

 

Hebben besloten:

 

 • 1.

  De subsidieregeling Evenementen onder meer aan te passen voor meerdaagse regionale / landelijke evenementen en voor het achteraf toetsen van bezoekersaantallen.

 • 2.

  Hiervoor het ‘besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Evenementen (kenmerk D317813)’ vast te stellen.

 

 

Artikel I

De Subsidieregeling Evenementen Brummen wordt gewijzigd als volgt.

 

 • A.

  Artikel 4 komt te luiden:

 • Artikel 4 Beschikbare middelen

 • 1.

  De raad stelt jaarlijks een subsidieplafond voor deze regeling vast.

 • 2.

  Subsidieaanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst. Indien gelijktijdig meer dan één aanvraag binnengekomen is en het beschikbare budget niet voor alle aanvragen toereikend is, heeft het evenement dat het beste voldoet aan de criteria van artikel 5 voorrang.

 

 • B.

  Artikel 5, negende lid, komt te luiden:

 • 9. Subsidieverstrekking is alleen mogelijk voor een evenement die zonder gemeentelijke subsidie niet kostendekkend kan zijn.

 •  

 • C.

  Artikel 5, tiende lid, komt te luiden:

 • 10.

  Subsidieverstrekking voor hetzelfde evenement kan maximaal 3 maal plaatsvinden. Voor meerdaagse regionale/ landelijke evenementen kan hiervan worden afgeweken.

 •  

 • D.

  Artikel 6, eerste lid, komt te luiden:

 • 1.

  De hoogte van de subsidie wordt per ingediende aanvraag bepaald op basis van de door de organisatie ingediende aanvraag en begroting, waarbij voor de toekenning de volgende maxima gelden:

 • maximaal 25% van de organisatiekosten met een maximum van:

 • voor evenementen met

100 – 500 bezoekers € 750,--

500- 2500 bezoekers € 1.500,--

2500- 5000 bezoekers € 2.500,--

5000-7500 bezoekers € 5.000,--

meer dan 7500 bezoekers € 7.500,--

Het door de organisatie aangegeven verwachte aantal bezoekers kan achteraf getoetst worden. Bij een grote afwijking, die aanwijsbaar binnen de invloedsfeer van de organisatie ligt, kan de subsidievaststelling ingetrokken of ten nadele van de ontvanger gewijzigd worden.

 

 • E.

  Artikel 9, tweede lid, komt te luiden:

 •  

 • 2.

  Bij publiciteit over het evenement en op PR materiaal voor het evenement wordt vermeld dat het evenement mede mogelijk is/ wordt gemaakt door de gemeente Brummen. Dit mag uitsluitend worden gedaan nadat zowel de subsidie is verstrekt als de vergunning is verleend.

 •  

 • F.

  Na artikel 9 worden de artikelen 10, 11 en 12 vernummerd tot artikelen 11, 12 en 13, en wordt een nieuw artikel 10 ingevoegd, dat komt te luiden:

 •  

Artikel 10 Directe vaststelling subsidie

Indien de aangevraagde subsidie voldoet aan de criteria voor toekenning en er geen reden is tot weigering van de aanvraag, wordt de subsidie direct vastgesteld zonder dat een aanvraag tot subsidievaststelling ingediend hoeft te worden.

 

 • G.

  Het vernummerde artikel 11, tweede lid, komt te luiden:

 •  

 • 2.

  Het college kan eenmalig afwijken voor bestaande evenementen die bestaansrecht hebben opgebouwd, maar aantoonbaar incidenteel de begroting niet dekkend kunnen krijgen. De hoogte van de subsidie kan echter niet meer zijn dan het begrotingstekort en tevens niet hoger bedragen dan het maximum bedrag dat uit artikel 6 voortvloeit.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

 

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 03 december 2019.

Het college B&W van de gemeente Brummen,