Gemeenteblad van Middelburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MiddelburgGemeenteblad 2019, 309896Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Middelburg – Overzicht mandaat, vertegenwoordiging en ondertekening van de Afdeling Samenleving een cluster Toegang In Middelburg (TIM).

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Middelburg, ieder voor zover zijn bevoegdheden betreft;

 

gelet op de artikelen 75, tweede lid, 166 en 171 tweede lid van de Gemeentewet, de Wmo en de Jeugdwet en afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 

besluit:

 

 

 

 

 

Het bij het Mandateringsbesluit 2004 behorende ‘’Overzicht Mandaat, Vertegenwoordiging en Ondertekening 2004’’ als volgt te wijziging (4e wijziging):

 

Aan de mandaten van de Afdeling Samenleving een cluster Toegang In Middelburg (TIM) toe te voegen met daarbij de onderstaande mandaten:

 

Bevoegde functionaris:

Omschrijving bevoegdheid:

M/V/O

Specifieke bepalingen:

Procesvertegenwoordiging t.a.v. de Wmo, de Jeugdwet en de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Middelburg 2017

Teamleider,

Juridisch adviseur

Het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester voor de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de (voorzieningenrechter van de) Centrale Raad van Beroep, de belastingkamer van het Gerechtshof, de (voorzieningenrechter van de) rechtbank, provinciale instanties c.q. commissies en gemeentelijke bezwaarcommissie bij de behandeling van verzoeken om voorlopige voorziening/schorsing en bezwaar of (hoger) beroep.

M/V

-

Algemene wet bestuursrecht

Teamleider,

Juridisch adviseur

Het buiten behandeling stellen/het niet in behandeling nemen van een aanvraag o.b.v. artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht

M

-

Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Middelburg 2017

Teamleider,

Juridisch adviseur

Aanvraag van op het individu toegesneden voorziening zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Middelburg 2017 en de beschikking daarop.

M

Mandaat omvat alle besluiten en activiteiten om tot het al dan niet verstrekken van een op het individu toegesneden voorziening te komen.

Teamleider,

Juridisch adviseur

Extern advies vragen zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Middelburg 2017.

M

 

Teamleider,

Juridisch adviseur

Intrekking en herziening beslissing zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Middelburg 2017

M

 

Teamleider,

Juridisch adviseur

Medezeggenschap bij aanbieders van maatschappelijke ondersteuning WMO zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Middelburg 2017

M

 

Teamleider,

Juridisch adviseur

Financiële tegemoetkoming zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Middelburg 2017

M

 

Alle uitvoeringshandelingen en voorbereidende handelingen m.b.t. de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Middelburg 2017

Teamleider,

Juridisch adviseur

Toezien op naleving van de klachtenregeling van aanbieders WMO zoals bedoeld in de Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Middelburg 2017.

M

 

Alle uitvoeringshandelingen en voorbereidende handelingen m.b.t. de hierna genoemde op de Wmo gebaseerde artikelen:

Teamleider,

Juridisch adviseur

2.3.1 t/m 2.3.10

2.4.1 t/m 2.4.3

5.1.1

5.2.1

5.2.4

5.2.9

5.3.2 t/m 5.3.5

6.1

M

 

Alle uitvoeringshandelingen en voorbereidende handelingen m.b.t. de hierna genoemde op de Jeugdwet gebaseerde artikelen:

Teamleider,

Juridisch adviseur

2.3 t/m 2.5

2.7

M

 

Teamleider,

Juridisch adviseur

6.1.8 t/m 6.1.9

6.1.12

7.1.2.2

7.1.3.2

7.2.1 t/m 7.2.2

7.2.4

7.2.6

7.4.0 t/m 7.4.2

8.1.1

8.1.3 t/m 8.1.6

10.1 t/m 10.4

M

 

 

II.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

 

Middelburg 17 december 2019.

Burgemeester en wethouders van Middelburg,

de secretaris, de burgemeester,

mr. A. van den Brink mr. H.M. Bergmann

De burgemeester van Middelburg,

mr. H.M. Bergmann