Gemeenteblad van Someren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenGemeenteblad 2019, 30936VerordeningenVerordening vestigen uitsluitend recht Collectieve aanvullende verzekering gemeente Someren 2018

De raad van de gemeente Someren;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 juli 2018;

 

 

gelet op:

- artikel 147 en 149 van de Gemeentewet,

- artikel 1.1 en 2a.14 lid 2 van de Aanbestedingswet 2012 en

- artikel 35 lid 3 van de Participatiewet;

 

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve aanvullende verzekering gemeente Someren 2018

 

Besluit Gemeenteraad

 

 

Titel: Vaststellen Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve aanvullende verzekering gemeente Someren 2018

Bijlage: Wetstechnische informatie

Zaaknummer: SOM/2018/041756

Documentnummer: SOM/2018/041800

Datum besluit:

 

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder een Uitsluitend recht: een recht dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van een bestuursorgaan aan een onderneming wordt verleend, waarbij voor die onderneming het recht wordt voorbehouden om binnen een bepaald geografisch gebied een dienst te verrichten of een activiteit uit te oefenen.

 

Artikel 2 . Uitsluitend recht

Voor de uitvoering van de Collectieve Aanvullende Verzekering, zoals bedoeld in artikel 35 lid 3 van de Participatiewet, kan een uitsluitend recht voor het aanbieden van een Collectieve aanvullende verzekering voor minima die woonachtig zijn in de gemeente worden toegekend aan een zorgverzekeraar.

 

Artikel 3. Uitvoering

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt de bevoegdheid toegekend om het op basis van deze verordening verleende uitsluitend recht verder uit te werken in een aanwijzingsbesluit en begunstigingsovereenkomst, waarin in elke geval de toepasselijke voorwaarden en condities worden opgenomen.

Het college is bevoegd om het aangaan en het ondertekenen van de overeenkomst te mandateren aan het Dagelijks Bestuur van de GR Peelgemeenten.

 

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste van de dag volgend op de maand waarin het raadsbesluit is genomen.

 

Artikel 5 . Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Someren,

de raadsgriffier,

 

J. Laurens Janse-Oostdijk

 

de voorzitter

 

D. Blok