Gemeenteblad van Middelburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MiddelburgGemeenteblad 2019, 309281VerordeningenGemeente Middelburg – Uitvoeringsbesluit/Leidraad fractiebudgetten Middelburg 2020

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Voor uitgaven ten laste van het budget voor fractieondersteuning gelden de volgende voorwaarden:

a. Elke uitgaaf moet zijn voorzien van een boekingsstuk, zoals een factuur, een getekende overeenkomst, afsprakenlijst, e.d.

b. Fractiekosten kunnen uitsluitend ten laste worden gebracht van het jaar waarin de kosten zijn gemaakt.

c. Fractiekosten kunnen uitsluitend worden gemaakt ten behoeve van de fractie en de individuele fractieleden. Dit zijn raadsleden, fractieassistenten (op grond van de Verordening op de raadscommissies) en fractieondersteuners (personen zonder formele politiek-bestuurlijke of ambtelijke rol, die een ondersteunende functie hebben voor de fractie).

d. Elke fractie is en blijft zelf verantwoordelijk voor de uitgaven die ten laste van dit budget zijn gebracht.

e. In geval van twijfel kan een fractie een uitgave voor advies voorleggen aan het presidium.

 

UIT HET BUDGET FRACTIEONDERSTEUNING TE BETALEN

 

Artikel 3 lid 1 van de Verordening op de fractieondersteuning 2020: fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken. Hieronder is niet-limitatief aangegeven welke uitgaven ten laste van dit budget gebracht kunnen worden:

1. Vergoedingen aan fractieondersteuners die de fractie ondersteunen (vergoeding per activiteit, per maand of per jaar; let op fiscale aspecten) op basis van een getekende afsprakenlijst / contract waaruit blijkt welke prestatie deze fractieondersteuners leveren. Een fractieondersteuner kan alleen een vergoeding van de fractie krijgen als hij/zij geen raads- of commissielid is.

2. Kosten van het inhuren van deskundigen bij de voorbereiding op de behandeling van een voorstel in de raad (bv. Accountant, inhoudelijk deskundige).

3. Kosten van achterbanraadplegingen voor zover deze direct te maken hebben met een actueel onderwerp op de agenda van de raad. Het betreft hier bv. de kosten van het inhuren van een zaaltje, consumpties tijdens de achterbanraadpleging, het uitvoeren van enquêtes, de organisatie van een politiek café e.d. Voorwaarde is dat deze activiteiten publiekelijk toegankelijk zijn voor alle inwoners van Middelburg en dat dat in de externe communicatie ook wordt aangegeven.

4. Versterking van de fractie, bv. door middel van extern begeleide strategie- of trainingsdagen, inclusief de kosten van zaalhuur, verbruikskosten en een trainer. De kosten van hotelovernachtingen en diners komen voor eigen rekening. Uitgangspunt is een sobere invulling van het programma.

5. Kosten van cursussen, trainingen, congressen (geen partijcongressen) en seminars van individuele fractieleden.

6. Kosten van het ontwikkelen en het onderhoud van een website, voor het deel dat deze website aantoonbaar voor fractiedoeleinden wordt gebruikt. De fractie dient een onderbouwing te geven op de toerekening van deze kosten aan het fractiebudget.

7. Kosten van publicaties in week- en dagbladen, voor zover die gericht zijn op het functioneren van de fractie.

 

NIET UIT HET BUDGET FRACTIEONDERSTEUNING TE BETALEN

 

Artikel 3 lid 2 van de Verordening op de fractieondersteuning 2020: De bijdrage wordt in ieder geval niet gebruikt ter bekostiging van:

a. uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen.

b. betalingen, inclusief die ter voldoening van contributie, aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van diensten of goederen geleverd ten behoeve van de versterking van de ondersteuning van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie of arbeidsovereenkomst.

c. giften, leningen, beleggingen en voorschotten.

d. uitgaven die op grond van enige andere wettelijke regeling in aanmerking komen voor vergoeding van overheidswege, inclusief uitgaven in verband met verkiezingsactiviteiten.

e. overige uitgaven die genoemd zijn in de in lid 3 van artikel 3 bedoelde (lees: deze) bijlage.

 

Hieronder is niet-limitatief opgenomen welke kosten verder niet ten laste van het fractiebudget kunnen worden betaald:

1. Kosten van activiteiten, gericht op de verkiezingen (folders, enquêtes die input leveren voor verkiezingsprogramma’s, kraam- en zaalhuur, advertenties).

2. Kosten van activiteiten, gericht op de partij: partijbijeenkomsten, bestuursvergaderingen, vergoedingen aan personen die activiteiten voor de partij verrichten (en dus niet uitsluitend voor de fractie), activiteiten die gericht zijn op alle leden.

3. Vergoedingen aan secretariaatsmedewerkers, waar geen directe relatie kan worden aangetoond tussen het functioneren van de fractie en de secretariaatswerkzaamheden.

4. Collectieve opleidingskosten voor raads- en commissieleden. Dit betreft activiteiten die door de gemeente voor rekening van de gemeente worden georganiseerd voor de raad als geheel.

5. Kosten van hotelovernachtingen en diners.

6. Kosten van wijziging van statuten van een partij.

7. Inschrijfkosten bij de Kamers van Koophandel.

8. Onkosten die raadsleden, fractieassistenten en fractieondersteuners redelijkerwijs zelf moeten betalen (abonnement op dag- en weekbladen, telefoonkosten, kosten van PC- en internetgebruik).

9. (Relatie)geschenken, cadeaus.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2019.

De voorzitter, mr. H.M. Bergmann

De griffier, drs. M. Wisse-Roelse