Gemeenteblad van Duiven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenGemeenteblad 2019, 309133Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot wijziging van de Gemeenschappelijk regeling 1Stroom, gemeente Duiven

De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Westervoort en Duiven,

 

gelet op de artikelen 1 en 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 31 van de Gemeenschappelijke regeling 1Stroom;

 

gelet op de verkregen toestemming van de gemeenteraden van Duiven en Westervoort op 12 november 2019 resp. 9 december 2019 voor het wijzigen van de regeling,

 

overwegende dat het de wens is van de deelnemende gemeenten om 1Stroom lid te kunnen laten worden van de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, zodat op het personeel van 1Stroom de te sluiten cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties van toepassing is,

 

dat het daarom gewenst is om de tekst van de Gemeenschappelijke regeling 1Stroom op een aantal punten aan te passen in verband met de inwerkingtreding per 1 januari 2020 van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ,

 

B E S L U I T E N:

 

Vast te stellen de navolgende wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 1Stroom.

Artikel I

De Gemeenschappelijke regeling 1Stroom wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Na het tweede lid van artikel 9 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

  • 3.

    Het Algemeen bestuur is bevoegd om te besluiten tot toetreding tot de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, mits de deelnemende gemeenten daarmee instemmen. Dit dient gekwalificeerd te worden als een bevoegdheid als bedoeld in artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen.

 

B.

Artikel 14 leden g en h komen te luiden:

  • g.

    het sluiten van arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht, het schorsen en ontslaan van personeel, waaronder de directie;

  • h.

    het vaststellen van het voor het personeel geldende personeelshandboek, overeenkomstig de geldende cao, waarbij voor zover daartoe de bevoegdheid bestaat aanvullende lokale arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld.

 

C.

Artikel 19 komt te luiden:

Op het personeel is de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties van toepassing.

 

Artikel II

A.

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van zijn bekendmaking, met uitzondering van artikel IB en IC, welke artikelen op 1 januari 2020 in werking treden.

 

B.

Indien bekendmaking na 1 januari 2020 plaatsvindt, treedt de wijziging in op de dag nadat deze is bekendgemaakt en werkt deze terug tot 1 januari 2020.

Aldus besloten door

het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Duiven op 10 december 2019, met toestemming van de raad van de gemeente Duiven gegeven op 12 november 2019.

de secretaris

ing. C.J. Papjes

de burgemeester

mr. J.M.L. Niederer

de burgemeester

mr. J.M.L. Niederer