Gemeenteblad van Middelburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MiddelburgGemeenteblad 2019, 309064VerordeningenGemeente Middelburg - Verordening op de fractieondersteuning 2020

 

De raad van de gemeente Middelburg;

gelezen het raadsvoorstel van 6 november 2019, voorstelnummer 19-168;

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Algemeen Bestuur;

besluit vast te stellen de Verordening op de fractieondersteuning 2020:

 

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

Fracties: De leden van de raad, die door het centraal stembureau op de zelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard.

Artikel 2 Recht op financiële bijdrage

1.

De fracties ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

2.

Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 1.000,00 voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van € 250,00 per raadszetel.

3.

De bedragen, genoemd in het tweede lid, worden per 1 januari van elk jaar aangepast met het percentage zoals dat voor het desbetreffende jaar is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de Richtlijn samenstelling producten planning en control. Voor het eerst gebeurt dat in 2021.

Artikel 3 Besteding financiële bijdrage

1.

Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende of controlerende rol te versterken.

2.

De bijdrage wordt in ieder geval niet gebruikt ter bekostiging van:

a.

uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

b.

betalingen, inclusief die ter voldoening van contributie, aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van diensten of goederen geleverd ten behoeve van de versterking van de ondersteuning van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie of arbeidsovereenkomst;

c.

giften, leningen, beleggingen en voorschotten;

d.

uitgaven die op grond van enige andere wettelijke regeling in aanmerking komen voor vergoeding van overheidswege, inclusief uitgaven in verband met verkiezingsactiviteiten;

e.

overige uitgaven die genoemd zijn in de in lid 3 bedoelde bijlage.

3.

De raad stelt een leidraad voor de bestedingen vast. Deze leidraad is als bijlage bij deze verordening gevoegd.

Artikel 4 Voorschot financiële bijdrage

1.

De bijdrage voor de fractieondersteuning wordt voor 31 januari van een kalenderjaar als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt.

2.

In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

Artikel 5 Gevolgen verandering zeteltal en splitsen fractie

1.

Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage op de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

2.

Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 2, tweede lid, vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

3.

Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid.

Artikel 6 Verantwoording, controle en vaststelling financiële bijdrage

1.

Elke fractie legt, binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar, aan de raad verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning onder overlegging van een verslag.

2.

Controle van het verslag kan in opdracht van de raad plaatsvinden door de accountant, belast met de controle van de jaarrekening. De accountant brengt dan advies uit aan de raad.

3.

De raad stelt na eventuele ontvangst van het advies van de accountant de bedragen vast van:

a.

de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar bekostigd zijn;

b.

de verrekening tussen de in onderdeel a genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten.

Artikel 7 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

1.

De Verordening op de fractieondersteuning 2009, vastgesteld in de raadsvergadering van 14 december 2009, wordt ingetrokken.

2.

Het Uitvoeringsbesluit fractieondersteuning 2015, vastgesteld in de raadsvergadering van 26 januari 2015, wordt ingetrokken.

3.

De Verordening op de fractieondersteuning 2009 en het Uitvoeringsbesluit fractieondersteuning 2015 blijven van toepassing ten aanzien van de op basis van die verordening verleende financiële bijdragen en de verantwoording, controle, vaststelling en afrekening van die financiële bijdragen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de fractieondersteuning 2020.

 

TOELICHTING

Algemeen

Artikel 33 van de Gemeentewet (hierna: de wet) bepaalt dat de in de raad vertegenwoordigde groeperingen (de fracties) recht hebben op ondersteuning (tweede lid). De raad moet hiertoe een verordening vaststellen die ten aanzien van de ondersteuning regels over de besteding en de verantwoording bevat (derde lid). Met deze verordening wordt hieraan uitvoering gegeven.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2

Fractieondersteuning vindt zijn vorm in een financiële ondersteuning. De hoogte van het totale budget voor fractieondersteuning wordt in de gemeentebegroting opgenomen en dus door de raad vastgesteld. De fractieondersteuning bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel garandeert dat elke fractie de kans krijgt zich op gelijkwaardig niveau te laten ondersteunen. Het variabele deel gaat ervan uit dat ook het aantal raadsleden van invloed is op de hoogte van de kosten van ondersteuning.

Artikel 3

De fractie heeft vrijheid wat betreft de besteding van het budget. Voorwaarde is dat de bijdrage besteed wordt aan raadswerkzaamheden. Verder is een aantal zaken genoemd waaraan de bijdrage niet besteed mag worden. Daarmee wordt onder andere voorkomen dat met de bijdrage verkiezingscampagnes worden gefinancierd en dat raadsleden hun eigen vergoeding voor het raadswerk (vastgelegd in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers) aanvullen met de bijdrage voor fractieondersteuning.

Artikel 5

Het spreekt vanzelf dat de bijdrage aangepast wordt aan veranderde verhoudingen in de raad.

Bij splitsing van een fractie zal het al eerder verstrekte voorschot direct verrekend moeten worden. Als dat niet zou gebeuren, zou een deel van de oorspronkelijke fractie over een te groot voorschot beschikken en zou het andere deel juist helemaal geen voorschot krijgen. Na het kalenderjaar zou dan alsnog verrekend moeten worden. Het is billijker de verrekening in deze gevallen direct te laten plaatsvinden.

Artikel 6

De controle van het verslag kan door de accountant meegenomen worden met de controle op de jaarrekening. Uit het verslag en de accountantsverklaring kan naar voren komen dat er een verrekening dient plaats te vinden met het verstrekte voorschot. Als er geen verrekening kan plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat een fractie uit de raad verdwijnt, vordert de raad het teveel verstrekte voorschot terug.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2019.

De voorzitter, mr. H.M. Bergmann

De griffier, drs. M. Wisse-Roelse