Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020

Datum raadsvergadering 19 december 2019

Datum carrousel 12 december 2019

 

De raad van de gemeente Velsen,

 

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer ….. van …..

Besluit

De verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020 vast te stellen en deze inwerking te laten treden vanaf 1 januari 2020 tot en met 1 juni 2021

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

 • 2.

  raad: raad van de gemeente Velsen;

 • 3.

  Beeldkwaliteitsfonds: stimuleringsbijdragen voor het verbeteren van het vooraanzicht van bedrijfspanden en voorterreinen;

 • 4.

  stimuleringsbijdrage: een subsidie inzake kosten voor doeleinden zoals omschreven in deze verordening, conform artikel 4:21 AWB;

 • 5.

  subsidieplafond: het maximale bedrag dat beschikbaar is voor het op grond van deze verordening verstrekken van stimuleringsbijdragen uit het Beeldkwaliteitsfonds;

 • 6.

  beoordelingscommissie: commissie van deskundigen die aanvragen uit het Beeldkwaliteitsfonds beoordelen op basis van deze verordening en de welstandsnota 2015 gemeente Velsen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op alle aanvragen die betrekking hebben op een verbetering van het vooraanzicht en/of het voorterrein van bedrijfspanden in havengebied IJmuiden, zoals nader afgebakend in bijlage 1, zijnde:

  • a.

   ingrepen die het aanzicht van –vanaf de openbare weg of water zichtbare- gevels van bedrijfspanden en/of voorterreinen in havengebied IJmuiden verbeteren;

  • b.

   maatregelen die naast de beeldkwaliteit ook de duurzaamheid van bedrijfspanden en voorterreinen ten goede komen. Dit kan bijvoorbeeld door duurzaam materiaalgebruik, de aanleg van groenvoorzieningen op voorterreinen, zorgvuldig ruimtegebruik (efficiënter indelen van entree/parkeerterrein). Andere maatregelen zijn ook denkbaar.

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, geldt de Algemene subsidieverordening Velsen 2017.

 

Artikel 3 Hoogte stimuleringsbijdrage

De bijdrage aan een fysieke ingreep bedraagt maximaal 25% van de investering, met een minimum van € 2.500 exclusief BTW en een maximum van € 15.000 exclusief BTW per aanvraag.

 

Artikel 4 Beoordelingscommissie

 

 • 1.

  Het college stelt een beoordelingscommissie in die aanvragen beoordeelt op basis van deze verordening en de welstandsnota 2015 gemeente Velsen.

 • 2.

  De beoordelingscommissie is verantwoordelijk voor de advisering van het college met betrekking tot de toekenning van de subsidieaanvragen.

 • 3.

  De beoordelingscommissie bestaat uit vijf leden:

  • a.

   een vaste voorzitter van de gemeente Velsen;

  • b.

   een tweede vertegenwoordiger vanuit de gemeente Velsen, bij voorkeur een stedenbouwkundige;

  • c.

   een vertegenwoordiger van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB);

  • d.

   een vertegenwoordiger van Omgevingsdienst IJmond;

  • e.

   een vertegenwoordiger van BIZ Havengebied IJmuiden.

 

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op een bedrag van € 100.000.

Artikel 6 Wijze van verdelen

 • 1.

  De aanvragen worden behandeld op datum van binnenkomst. De datum van binnenkomst is de datum waarop de aanvraag is ontvangen dan wel in voorkomende gevallen de datum waarop de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht is aangevuld.

 • 2.

  Indien door storing elektronisch verkeer niet mogelijk is gebleken, rangschikt het college de in deze periode aantoonbaar verzonden aanvragen door middel van loting.

Hoofdstuk II Subsidiebepalingen

Artikel 7 Vereisten aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient betrekking te hebben op een ingreep binnen havengebied IJmuiden, zoals nader afgebakend in bijlage 1.

 • 2.

  De subsidieaanvraag kan worden ingediend door een rechtspersoon die eigenaar of huurder is van een bedrijfspand, dat voor minder dan de helft gebruikt wordt als kantoor-, horeca- of detailhandelslocatie.

 • 3.

  De voorgenomen ingreep dient in overeenstemming te zijn met de, in de Welstandsnota 2015 gemeente Velsen, opgenomen normen over de beeldkwaliteit in havengebied IJmuiden.

 • 4.

  Per bedrijfspand of kavel kan door de aanvrager slechts eenmaal een beroep worden gedaan op deze regeling.

 • 5.

  Per rechtspersoon kan slechts drie maal een aanvraag worden ingediend.

 • 6.

  De subsidieaanvraag moet met het digitaal beschikbaar gestelde aanvraagformulier worden ingediend. Het aanvraagformulier is beschikbaar via de gemeentelijke website.

 • 7.

  Het aanvraagformulier inclusief bijlagen dient op zijn vroegst op 1 januari 2020 en uiterlijk 30 september 2020 per e-mail verstuurd te worden naar Beeldkwaliteitsfonds@velsen.nl.

 • 8.

  Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend zolang het subsidieplafond niet is bereikt.

 • 9.

  Bij het aanvraagformulier worden de volgende stukken gevoegd:

  • a.

   indien de aanvrager een huurder betreft: schriftelijke instemming van de eigenaar;

  • b.

   kopie (digitaal) bankafschrift van de zakelijke rekening, niet ouder dan 1 maand;

  • c.

   1 offerte bij een aanvraag tot € 5.000 / 2 offertes of 1 offerte + kostenraming bij een aanvraag tussen de € 5.000 en € 15.000;

  • d.

   de-minimis verklaring;

  • e.

   foto’s van de situatie voordat de werkzaamheden zijn gestart;

  • f.

   schets van de situatie nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Artikel 8 Beslistermijn

Het college neemt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag een besluit. Deze termijn kan eenmalig met 8 weken verdaagd worden.

Artikel 9 Verplichtingen

 

 • 1.

  De ingreep moet minimaal 10 jaar lang in stand worden gehouden door de aanvrager. Indien de aanvraag door een huurder wordt ingediend, moet ook de eigenaar verklaren er zorg voor te dragen dat de ingreep minimaal 10 jaar lang in stand wordt gehouden. Wanneer de ingreep niet 10 jaar lang in stand gehouden wordt, kan het college het besluit tot subsidievaststelling intrekken en de verleende subsidie terugvorderen.

 • 2.

  De gevel of het voorterrein van het bedrijfspand van de subsidieontvanger dient na uitvoering van het plan te voldoen aan het bepaalde in het Bouwbesluit zoals dat gold op het moment van indienen van de aanvraag.

 • 3.

  De aanvrager stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van eventuele wijzigingen.

 • 4.

  De uitvoering moet zijn afgerond binnen 6 maanden na het besluit op de aanvraag.

 • 5.

  Het college kan bij subsidieverlening bepalen dat de gereedmelding van het project vergezeld dient te gaan van een goedkeurende verklaring van een accountant.

Artikel 10 Weigeringsgronden

De aanvraag wordt geweigerd indien:

 • 1.

  de aanvrager met de uitvoering is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;

 • 2.

  de aanvraag niet in overeenstemming is met de, in de Welstandsnota 2015, opgenomen normen over de beeldkwaliteit in havengebied IJmuiden;

 • 3.

  de ingreep financieel niet haalbaar is;

 • 4.

  de aanvrager in surseance van betaling verkeert of failliet is verklaard;

 • 5.

  de ingreep voor meer dan de helft betrekking heeft op een kantoor-, horeca-, of detailhandelslocatie;

 • 6.

  de ingreep betrekking heeft op regulier of achterstallig onderhoud;

 • 7.

  het effect van de ingreep ten opzichte van de investering naar het oordeel van de beoordelingscommissie onvoldoende is;

 • 8.

  de ingreep enkel gericht is op de vergroting van het bedrijfsoppervlak door uitbouw;

 • 9.

  de ingreep inpandige maatregelen betreft (andere indeling, vervangen van verouderde materialen of asbest), die de beeldkwaliteit niet ten positieve beïnvloeden;

 • 10.

  van het bepaalde in lid 1 kan worden afgeweken indien het college vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven om te starten met de werkzaamheden.

Artikel 11 Gereedmelding

 

 • 1.

  Nadat de werkzaamheden, waarvoor een bijdrage is toegekend, volledig zijn uitgevoerd, dient het project gereed gemeld te worden.

 • 2.

  De gereedmelding dient binnen 1 maand na voltooiing van de werkzaamheden per e-mail verstuurd te worden naar Beeldkwaliteitsfonds@velsen.nl.

 • 3.

  Bij de gereedmelding worden de volgende stukken gevoegd:

  • a.

   een compleet ingevuld formulier ‘opleverrapport en uitbetalingsverzoek’, beschikbaar via de gemeentelijke website;

  • b.

   kopieën van alle op de uitgevoerde maatregelen betrekking hebbende facturen en betalingsbewijzen;

  • c.

   foto’s van na de ingreep;

  • d.

   een document waaruit blijkt dat de benodigde vergunningen voor de ingreep zijn

 • 4.

  aangevraagd en verleend of dat de ingreep vergunningsvrij is.

 

Artikel 12 Vaststelling stimuleringsbijdrage

 • 1.

  Het college besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 4:46, lid 2 Awb wordt de subsidie vastgesteld overeenkomstig het besluit tot subsidieverlening tenzij de werkelijk gemaakte kosten lager zijn. In dat geval wordt het bedrag vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

 • 3.

  Binnen vier weken na het besluit tot vaststelling wordt de subsidie uitbetaald op een door de subsidieontvanger opgegeven bank- of girorekening.

 • 4.

  Er worden geen voorschotten verstrekt aan aanvragers.

 

Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 13 Hardheidsclausule

Als door bijzondere omstandigheden de strikte toepassing van deze verordening, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening, mits de aard en strekking van deze verordening niet wordt aangetast.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking vanaf 1 januari 2020 en geldt tot en met 1 juni 2021, met uitzondering van artikel 9, lid 1. Deze bepaling blijft van kracht tot en met 2030.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020.

 

 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier, De voorzitter,

R.B. Palstra F.C. Dales

Naar boven