Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent publiciteitsborden gemeente Beekdaelen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen;

 • -

  Gelet op het bepaalde in artikel 2:10, lid 4 en artikel 2.42, lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);

 • -

  Besluiten vast te stellen de navolgende uitvoeringsregels voor publiciteitsborden gemeente Beekdaelen;

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  Onder publiciteitsborden worden verstaan: reclame-, evenementen- en verkiezingsborden.

 • 2.

  Publiciteitsborden zijn enkel in de vorm van sandwichborden of driehoeksborden toegestaan;

 • 3.

  Het plaatsen van publiciteitsborden is toegestaan op basis van de volgende algemene criteria:

  • a.

   Gesitueerd uitsluitend binnen de bebouwde kom;

  • b.

   Er ontstaat geen gevaar voor de bruikbaarheid van de weg of het doelmatig en veilig gebruik daarvan;

  • c.

   Niet geplaatst aan lantaarnpalen waaraan reeds verkeersborden of andere borden zijn bevestigd;

  • d.

   Niet geplaatst aan lantaarnpalen op, voor of direct na een kruispunt of rotonde (zijnde de eerste lantaarnpaal voor of na een kruispunt of rotonde);

  • e.

   Maximaal één bord per lantaarnpaal;

  • f.

   De maximale afmeting van het bord is 125x85cm;

 • 4.

  Aanvullende bepalingen van toepassing op het plaatsen van publiciteitsborden:

  • a.

   Aanwijzingen gegeven door de daartoe bevoegde ambtenaren van de politie en gemeente, in het belang van openbare orde en veiligheid, dienen terstond te worden opgevolgd;

  • b.

   Indien aan de criteria voor plaatsing niet wordt voldaan, worden de borden door de gemeente verwijderd, op kosten van degene onder wiens verantwoordelijkheid de borden geplaats zijn;

  • c.

   De gemeente mag borden verwijderen indien werkzaamheden zulks noodzakelijk maken;

  • d.

   Degene onder wiens verantwoordelijkheid de borden worden geplaatst is verantwoordelijk voor het opruimen van (hulp)materialen afkomstig van het plaatsen, hebben en/of verwijderen van de borden;

  • e.

   Materiaal waarvan publiciteitsborden gemaakt zijn dient weersbestendig te zijn;

Artikel 2 Aanvullende bepalingen voor het plaatsen van reclame- en/of evenementenborden

 • 1.

  Op het plaatsen van reclame- en/of evenementenborden zijn de volgende, aanvullende criteria van toepassing:

  • a.

   Het betreft enkel reclame voor evenementen/activiteiten die binnen de gemeente Beekdaelen plaatsvinden, of, in het geval zij buiten de gemeente worden gehouden, een directe betrokkenheid c.q. een direct belang met de gemeente hebben;

  • b.

   De reclameborden mogen maximaal voor een periode van 4 weken worden geplaatst en dienen uiterlijk binnen 2 dagen na afloop van het evenement/de activiteit verwijderd te zijn;

  • c.

   Er mogen maximaal 12 borden per evenement/activiteit worden geplaatst met een maximum van in totaal 36 borden per kern/kerkdorp;

  • d.

   Recht op plaatsing geschiedt volgens het principe “wie het eerst komt”

  • e.

   Het voornemen tot plaatsing moet minimaal 3 weken voorafgaand aan de plaatsing bij de gemeente worden gemeld;

  • f.

   Plaatsing van de borden is eerst toegestaan nadat de melding door de gemeente is geaccepteerd.

Artikel 3 Aanvullende bepalingen voor het plaatsen van verkiezingsborden

 • 1.

  Op het plaatsen van reclame- en/of evenementenborden zijn de volgende, aanvullende criteria van toepassing:

  • a.

   Verkiezingsborden mogen worden geplaatst twee weken na de kandidaatstelling;

  • b.

   Verkiezingsborden dienen uiterlijk binnen één week na de verkiezingsdag te worden verwijderd;

  • c.

   Er mogen geen verkiezingsborden/pamfletten worden geplaatst/opgehangen in een straal van 50 meter rondom een stembureau.

Artikel 4 Het aanbrengen van verkiezingsaffiches op aanplakborden

 • 1.

  De gemeente Beekdaelen stelt aanplakborden beschikbaar voor politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen, die door of in opdracht van de gemeente op vaste locaties worden geplaatst;

 • 2.

  Deze aanplakborden zijn enkel bedoeld voor het aanplakken van verkiezingsaffiches, waarbij onder verkiezingsaffiches wordt verstaan:

  • -

   Een affiche/poster van een politieke partij (al dan niet per kandidaat);

 • 3.

  Op het aanplakken van verkiezingsaffiches zijn de volgende criteria van toepassing:

  • a.

   De afmeting van verkiezingsaffiches is maximaal 60x84cm (A1-formaat);

  • b.

   Maximaal 1 affiche per politieke partij, per aanplakbord;

  • c.

   Zodanig aangeplakt dat er voldoende ruimte beschikbaar blijft voor andere verkiezingsaffiches en zonder dat er overlap ontstaat;

  • d.

   Verkiezingsaffiches zijn niet in strijd met de doelstelling van de verkiezing, de openbare orde en/of de goede zeden;

 • 4.

  Op het aanplakken van verkiezingsaffiches zijn voorts de volgende bepalingen van toepassing:

  • a.

   De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verwijdering van verkiezingsaffiches door onbevoegden;

  • b.

   Indien aan de criteria voor aanplakken niet wordt voldaan, worden de affiches door de gemeente verwijderd, op kosten van degene onder wiens verantwoordelijkheid deze geplaats zijn;

Naar boven