Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 307896BeleidsregelsMandaatbesluit burgemeester Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

 

De burgemeester van Moerdijk,

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en en de bepalingen in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

 

overwegende, dat:

  • de burgemeester op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ten aanzien van een persoon die zich in zijn gemeente bevindt, een crisismaatregel kan nemen;

 

 

BESLUIT

 

de volgende bevoegdheden te mandateren

 

 

 

 

 

Bevoegdheid / grondslag

 

Mandans

 

Mandantaris

 

Specifieke bepalingen

 

 

Het in de gelegenheid stellen van de betrokkene om te worden gehoord

(artikel 7:1, derde lid, onder a, Wvggz)

 

burgemeester

 

Directeur-bestuurder van de stichting Veilig Thuis West-Brabant

 

 

De directeur-bestuurder is bevoegd om ondermandaat te verlenen.

 

Het inroepen van de hulp van ambtenaren van politie

(artikel 8:1, vijfde lid, Wvggz)

 

idem

 

Hulpofficieren van justitie

 

 

 

 

Het verstrekken van gegevens voortvloeiende uit de wet aan geneesheer-directeur, de

zorgverantwoordelijke en de officier van justitie.

(artikel 8:29, eerste lid, Wvggz)

 

idem

 

Stafadviseur veiligheid

Ambtenaar openbare orde en veiligheid

Teamleider MO

Coördinator Wmo

Consulent Wmo

 

 

 

Het op de hoogte stellen van de zorgverantwoordelijke van uitwisseling van gegevens zonder toestemming van de betrokkene.

(artikel 8:29, tweede lid, Wvggz)

 

idem

 

Teamleider MO

Coördinator Wmo

Consulent Wmo

 

 

Het verstrekken van gegevens en bescheiden zonder toestemming van betrokkene ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek.

(artikel 8:28 Wvggz)

 

 

 

idem

 

Stafadviseur veiligheid

Teamleider MO

Coördinator Wmo

Beleidsadviseur openbare orde en veiligheid

Beleidsadviseur belast met beleid Wet verplichte ggz

 

 

Het kosteloos verstrekken van gegevens aan de Minister.

(artikel 8:30, tweede lid)

 

 

 

burgemeester

 

Stafadviseur veiligheid

Teamleider MO

Coördinator Wmo

Beleidsadviseur openbare orde en veiligheid

Beleidsadviseur belast met beleid Wet verplichte ggz

 

 

 

dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking;

 

dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit burgemeester verplichte geestelijke gezondheidszorg”.

 

 

Aldus besloten op 10 december 2019

De burgemeester,

…………….