Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 307568BeleidsregelsMandaatbesluit college van burgemeester en wethouders Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van …..(datum collegevergadering):

 

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de bepalingen in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

 

overwegende, dat:

- het college op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg zorg draagt voor het in behandeling nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht;

- het college zorg draagt voor het verrichten van onderzoek naar die noodzaak, het informeren van degene die een melding heeft gedaan en het zo nodig indienen van een aanvraag voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie;

- het college binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen veertien dagen, zorg draagt voor een verkennend onderzoek naar de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg, die mogelijk zou moeten verleend met verplichte zorg;

- de zorgverantwoordelijke voorafgaand aan het vaststellen van het zorgplan voor een betrokkene uit onze gemeente (ingezeten of overwegend verblijft) overleg voert met het college;

 

BESLUIT

 

de volgende bevoegdheden te mandateren

 

 

 

 

 

 

Bevoegdheid / grondslag

 

 

Mandans

 

Mandantaris

 

Specifieke bepalingen

 

Het zorgdragen voor het in behandeling nemen van meldingen.

(artikel 5:1 Wvggz)

 

B & W

 

Directeur-bestuurder van de stichting Veilig Thuis West-Brabant

 

De directeur-bestuurder is bevoegd om ondermandaat te verlenen

 

Het zorgdragen voor een verkennend onderzoek naar de noodzaak.

(artikel 5:2, tweede lid, Wvggz)

 

idem

 

Bestuurder van GGz Breburg

 

De bestuurder is bevoegd om ondermandaat te verlenen

 

Het indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging.

(artikel 5:3 Wvggz)

 

idem

 

Bestuurder van GGZ Breburg

 

De bestuurder is bevoegd om ondermandaat te verlenen

 

Het berichten van degene die een melding heeft gedaan.

(artikel 5:2 Wvggz)

 

idem

 

Bestuurder van GGZ Breburg

 

De bestuurder is bevoegd om ondermandaat te verlenen

 

Het plegen van overleg met de zorgverantwoordelijke voorafgaand aan het vaststellen van het zorgplan.

(artikel 5:13, derde lid, onder c, Wvggz)

 

idem

 

Teamleider MO

Teamleider Jeugd

Coördinator Wmo

Consulent Wmo

Jeugdprofessional

 

 

Het voeren van periodiek overleg met de officieren van justitie, de geneesheren-directeuren van zorgaanbieders, politie en overige ketenpartners in de zorg.

(artikel 8:31, eerste lid, Wvggz)

 

 

 

B & W

 

Directeur Sociaal Economisch Domein

Teamleider Wmo

Beleidsadviseur belast met beleid Wet verplichte ggz

van de gemeente Breda

 

Mede namens de gemeenten

Alphen-Chaam, Altena,

Baarle-Nassau, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout,

Zundert

 

Het kosteloos verstrekken van gegevens aan de Minister.

(artikel 8:30, tweede lid, Wvggz)

 

 

idem

 

Domeinregisseur Mens & Maatschappij

Teamleider MO

Beleidsadviseur belast met beleid Wet verplichte ggz

Ambteanaar AOV

 

 

 

 

 

 

 

dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking;

dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op……………...

De secretaris,

……………………,

De burgemeester,

…………….