Nadere regels Subsidie groene daken 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

- gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening

- en gelet op de Actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030, vastgesteld door de gemeenteraad op 8 maart 2018

- en gelet op het Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht 2016-2019, vastgesteld door de gemeenteraad op 25 juni 2015

 

Besluit vast te stellen de Nadere regels Subsidie groene daken 2020

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

 • 2.

  Dak(constructie): samenstelling van balken (hout of staal), regels en bebording of betonnen plaat, die sterk genoeg is om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind-, regen- en sneeuwbelasting op te vangen.

 • 3.

  Extensief groen dak: een groen dak met de volgende kenmerken:

  • a.

   Het gewicht van het vegetatiepakket in verzadigde toestand ligt tussen de 40 en 200 kg per m2.

  • b.

   Het vegetatiepakket heeft een waterbergend vermogen van minimaal 15 liter per m2.

  • c.

   De toegepaste plantensoorten bestaan hoofdzakelijk uit sedum en mossen.

 • 4.

  Intensief groen dak: een groen dak met de volgende kenmerken:

  • a.

   Het gewicht van het vegetatiepakket is verzadigde toestand is minimaal 200 kg per m2.

  • b.

   Het vegetatiepakket heeft een waterbergend vermogen van minimaal 45 liter per m2.

  • c.

   De toegepaste plantensoorten bestaan voor maximaal 50% uit sedum en mossen.

 • 5.

  Monument: een onroerende zaak die is opgenomen in het monumentenregister zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988, dan wel een onroerende zaak die is geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst zoals bedoeld in de vigerende monumentenverordening.

 • 6.

  Woonwagen: voor bewoning bestemd gebouw als bedoeld in de Woningwet dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst.

 • 7.

  Woonboot: een vaartuig, daaronder begrepen een object te water, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt als of is bestemd tot woonverblijf, niet zijnde een object dat valt onder de Woningwet en dat uit hoofde van zijn feitelijke bestemming of gebruik plaatsgebonden is.

 • 8.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies zoals bedoeld in artikel 4:22 Awb en artikel 4 Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht.

 

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

Met deze nadere regels wil het college de aanleg van groene daken op bestaande bebouwing stimuleren, met als hoofddoel het vasthouden van regenwater en daarmee het voorkomen van wateroverlast in het bebouwde gebied en als ondergeschikte doelen het leveren van een bijdrage aan het verminderen van CO2-emissies door energiebesparing, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het terugdringen van geluidshinder, het tegengaan van de opwarming van de stad en het verhogen van de biodiversiteit en de woonkwaliteit.

 

Artikel 3 Definitie aanvrager subsidie

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen.

 • 2.

  Voor elk dak in de aanvraag waarvan de aanvrager geen eigenaar is, moet een ingevuld en door de eigenaar getekend toestemmingsformulier meegestuurd worden.

 • 3.

  Als een verzameling van natuurlijke personen is ondergebracht in een rechtspersoon dan kan alleen de rechtspersoon de aanvraag indienen.

 • 4.

  Als er sprake is van een verband of corporatie van zakelijk gerechtigden dan kan alleen de rechtspersoon een aanvraag indienen waarin de zakelijk gerechtigden zijn verenigd.

 

Artikel 4 Subsidiabele en niet-subsidiabele activiteiten

De subsidie is bedoeld voor het aanleggen van minimaal 10 m2 groenbedekking op één of meerdere daken op gebouwen, bijgebouwen, woonboten of woonwagens in de gemeente Utrecht.

 • 1.

  Er kan subsidie worden aangevraagd voor:

  • a.

   De beplanting en opbouw van een extensief of een intensief groen dak, inclusief beschermfolie en substraat.

  • b.

   De aanlegkosten voor een groen dak, inclusief de huurkosten van een lift.

  • c.

   Het verstevigen van het dak of de daken, voor zover noodzakelijk voor de aanleg van het groene dak. De noodzaak dient aangetoond te worden door een bouwkundig expert.

  • d.

   De kosten van een bouwkundig expert (ook als het dak niet geschikt blijkt te zijn).

 • 2.

  Er kan geen subsidie worden aangevraagd voor:

  • a.

   De kosten voor een bouw- en/of monumentenvergunning.

  • b.

   De kosten bedoeld voor het onderhoud van het groene dak/de groene daken.

 

Artikel 5 Vaststelling subsidieplafond

Voor elk kalenderjaar is voor het subsidiëren van de in deze nadere regel genoemde activiteiten het bedrag beschikbaar zoals dat in de subsidiestaat voor het betreffende jaar is vastgesteld.

 

Artikel 6 Voorwaarden en verplichtingen aan de subsidie

 • 1.

  Het ontwerp en de aanleg van het groene dak/de groene daken moeten deugdelijk worden uitgevoerd.

 • 2.

  De subsidieontvanger is verplicht minimaal 5 jaar het groene dak deugdelijk te onderhouden.

 • 3.

  Nieuwe gebouwen die bij aanleg al worden voorzien van een groen dak komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • 4.

  Er wordt alleen subsidie verstrekt als de benodigde bouw- en/of monumentenvergunningen zijn verstrekt.

 

Artikel 7 Indienen subsidieaanvraag

De aanvraag voor de subsidie groene daken bestaat uit:

 • 1.

  Het digitale aanvraagformulier, dat via de website moet worden ingevuld (zie www.utrecht.nl, zoekterm: groene daken).

 • 2.

  Kenmerken van het vegetatiepakket op het formulier “Gegevens t.b.v. de subsidieaanvraag voor groene daken”.

 • 3.

  Gegevens van alle deelnemers op het formulier “Gegevens t.b.v. de subsidieaanvraag voor groene daken”.

 • 4.

  Een offerte van het bedrijf dat het groene dak aanlegt of de begroting op het formulier “Gegevens t.b.v. de subsidieaanvraag voor groene daken”.

 • 5.

  Een schets van elk deelnemend dak waarop het adres en alle maten worden vermeld (inclusief de maten van eventuele “obstakels”, zoals een lichtkoepel/lichtstraat, zonnepanelen, opstaande randen, etc.).

 • 6.

  Een foto van elk deelnemend dak met het adres erbij vermeld; er mogen meerdere daken op één foto staan, mits duidelijk aangegeven welk dak bij welk adres hoort.

 • 7.

  Indien verstevigen van het dak/de daken noodzakelijk is: het rapport van een bouwkundig expert.

 • 8.

  Toestemmingsformulier(en) indien de aanvrager geen eigenaar is van het dak of één van de daken waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Artikel 8 Voorwaarden aan de subsidieaanvraag

 • 1.

  De aanvraag moet vooraf worden ingediend via het digitale aanvraagformulier en bij voorkeur minimaal 8 weken voor aanvang van de werkzaamheden.

 • 2.

  Er mag worden gestart met de activiteiten (direct) na het indienen van de aanvraag. Het risico dat er minder of geen subsidie wordt verleend ligt op dat moment bij de aanvrager.

 • 3.

  De aanvraag wordt in behandeling genomen als alle formulieren zoals vermeld in artikel 7 zijn ontvangen.

 • 4.

  De aanvraag wordt meteen en zonder verdere beoordeling afgewezen als:

  • a.

   Er eerder subsidie voor hetzelfde dak is verleend, tenzij een eerder aangelegd extensief groen dak vervangen wordt door een intensief groen dak.

  • b.

   Het groene dak voor het indienen van de aanvraag al gerealiseerd is.

  • c.

   Het totaal oppervlak aan te leggen groen dak in de aanvraag minder dan 10 m2 bedraagt.

 

Artikel 9 Hoogte subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie wordt berekend aan de hand van de volgende punten:

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten inclusief BTW

  • a.

   Maar niet meer dan € 25,00 per m2 voor een extensief groen dak.

  • b.

   Maar niet meer dan € 50,00 per m2 voor een intensief groen dak.

 • 2.

  De kosten voor het verstevigen van een dak/de daken vallen onder lid 1 van dit artikel.

 • 3.

  De kosten van een bouwkundig expert worden tot een maximum van € 250,00 per dak vergoed met een maximum van € 1.000,00 per aanvraag.

 • 4.

  De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,00 per aanvraag (inclusief de kosten onder lid 3 van dit artikel).

 

Artikel 10 Uitbetaling subsidiebedrag

 • 1.

  Het subsidiebedrag wordt uitbetaald na goedkeuring van de eindrapportage.

 • 2.

  Indien het verleende subsidiebedrag meer dan € 1.000,00 bedraagt, wordt bij verlening 90% van het verleende subsidiebedrag als voorschot uitbetaald.

 • 3.

  Indien de aanvrager ingevolge het 2e lid van dit artikel in aanmerking wil komen voor een voorschot van het subsidiebedrag en dit voorafgaande de werkzaamheden wenst te ontvangen, moet de aanvraag minimaal 10 weken voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend.

 

Artikel 11 Duur activiteiten

De activiteiten dienen uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de subsidieverlening afgerond te zijn.

Indien door omstandigheden deze termijn niet haalbaar is, moet voor het verstrijken van deze termijn schriftelijk en gemotiveerd uitstel worden gevraagd bij het subsidiebureau.

 

Artikel 12 Indienen eindrapportage

 • 1.

  De aanvrager moet binnen 1 maand na afloop van de activiteiten de eindrapportage van het groene dak/de groene daken indienen voor de subsidievaststelling. Indien door omstandigheden deze termijn niet haalbaar is, moet voor het verstrijken van deze termijn schriftelijk en gemotiveerd uitstel worden gevraagd bij het subsidiebureau.

 • 2.

  De eindrapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a.

   Een schriftelijke gereedmelding waarin staat hoeveel m2 is aangelegd en wat het waterbergend vermogen is per m2.

  • b.

   Een foto van elk gerealiseerde groene dak met het adres erbij vermeld, zoals opgenomen in de subsidieverlening; er mogen meerdere daken op één foto staan, mits duidelijk aangegeven welk dak bij welk adres hoort.

  • c.

   Een kopie van de factuur met de kosten voor de opbouw, de beplanting, de aanleg en indien van toepassing versteviging van het groene dak.

  • d.

   Indien van toepassing: kopie van de factuur van de bouwkundig expert.

  • e.

   Bewijs van betaling van de hierboven vermelde facturen.

 • 3.

  De eindrapportage moet ingediend worden bij het subsidiebureau.

 

Artikel 13 Besluitvorming

Bij de besluitvorming van de verlening en de vaststelling wordt de volgende procedure gehanteerd:

 • 1.

  De aanvragen worden verleend op basis van de volgorde waarop de volledige subsidieaanvragen bij de gemeente zijn binnengekomen.

 • 2.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag tot subsidieverlening een beslissing op de aanvraag.

 • 3.

  Het college neemt binnen dertien weken na ontvangst van de volledige eindrapportage een beslissing op de subsidievaststelling.

 

Artikel 14 Evaluatie

Deze nadere regels worden elke 5 jaar geëvalueerd, of zoveel eerder als noodzakelijk wordt geacht.

De evaluatie kan leiden tot aanpassing van deze nadere regels.

 

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2020. De oude beleidsregel (Aangepaste beleidsregel Subsidieverstrekking groene daken 2018, in werking getreden op 28 augustus 2018) wordt gelijktijdig ingetrokken.

Er kan naar deze nadere regel worden verwezen als Nadere regels Subsidie groene daken 2020.

Aldus is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 10 december 2019

De secretaris, De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen Mr. J.H.C. van Zanen

Naar boven