Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2019, 30657VerordeningenEerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2017

De raad van de gemeente HOOGEVEEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de bepalingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2017:

Artikel I Wijziging verordening

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2017 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 Begripsbepalingen sub s. wordt als volgt gewijzigd:

s. professionele organisatie: een organisatie, die ingeschreven staat bij de kamer van koophandel als bedrijf en waarbij de zorgverlener daadwerkelijk in dienst is; er is dus geen sprake van een ZZP, alpha-hulp of vergelijkbare constructie. Er zijn aantoonbare werkgeverslasten zoals in ieder geval huur gebouwen, afdracht werkgeverspremies en verplicht regelen vervanging.

 

2. Artikel 8c Huishoudelijke Hulp Toelageregeling thuishulp wordt ingetrokken.

 

3. Een nieuw artikel 8c luidt als volgt:

Artikel 8c. Resultaat gericht indiceren

 • 1.

  De consulent indiceert resultaat gericht, hetgeen betekent dat de consulent in de indicatie aangeeft wat het resultaat van de in te zetten maatwerkvoorziening in het kader van Wmo-begeleiding dient te zijn.

 • 1.

  De indicatiestelling vindt plaats in uren of een afgeleide daarvan.

 

4. Artikel 12a wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 12a. Bijdrage in de kosten van maatwerkvoorziening en pgb’s

 • 1.

  Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een maatwerkvoorziening dan wel pgb, zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het pgb wordt verstrekt, en afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt en zijn echtgenoot.

 • 2.

  De bijdrage, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit danwel het totaal van de bijdragen, is gelijk aan de kostprijs, tot ten hoogste € 17,50 per bijdrageperiode voor de cliënt of de gehuwde cliënten tezamen, tenzij overeenkomstig artikel 2.1.4, derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 geen of een lagere bijdrage is verschuldigd.

 • 3.

  De kostprijs van een:

  a. maatwerkvoorziening wordt bepaald door een aanbesteding, na consultatie in de markt of na overleg met de aanbieder;

  b. pgb is gelijk aan de hoogte van het pgb.

 • 4.

  In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, van de wet, worden de bijdragen voor een maatwerkvoorziening of pgb door het CAK vastgesteld en geïnd.

 

5. Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 15. Voorkoming en bestrijding ten onrechte ontvangen maatwerkvoorzieningen en pgb’s en misbruik of oneigenlijk gebruik van de Wmo 2015

 • 1.

  Het college informeert cliënten of hun vertegenwoordiger in begrijpelijke bewoordingen over de rechten en plichten die aan het ontvangen van een maatwerkvoorziening of pgb zijn verbonden en over de mogelijke gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

 • 2.

  Onverminderd artikel 2.3.8 van de wet doet een cliënt aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden, waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 van de wet.

 • 3.

  Onverminderd artikel 2.3.10 van de wet kan het college een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 van de wet herzien dan wel intrekken als het college vaststelt dat:

  a. de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;

  b. de cliënt niet langer op de maatwerkvoorziening of het pgb is aangewezen;

  c. de maatwerkvoorziening of het pgb niet meer toereikend is te achten;

  d. de cliënt langer dan 4 weken verblijft in een instelling als bedoeld in de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet;

  e. de cliënt niet voldoet aan de aan de maatwerkvoorziening of het pgb verbonden voorwaarden, of

  f. de cliënt de maatwerkvoorziening of het pgb niet of voor een ander doel gebruikt.

 • 4.

  Een beslissing tot verlening van een pgb kan worden ingetrokken als blijkt dat het pgb binnen bijvoorbeeld zes maanden na toekenning niet is aangewend voor de bekostiging van de voorziening waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.

 • 5.

  Als het college een beslissing op grond van het tweede lid, onder a, heeft ingetrokken en de verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens door de cliënt opzettelijk heeft plaatsgevonden, kan het college van de cliënt en degene die daaraan opzettelijk zijn medewerking heeft verleend, geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten onrechte genoten pgb.

 • 6.

  Als het recht op een in eigendom of in bruikleen verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze voorziening worden teruggevorderd.

 

6. Artikel 15a wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 15a. Opschorting betaling uit het pgb

 • 1.

  Het college kan beslissen tot een geheel of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het pgb voor ten hoogste dertien weken als er ten aanzien van een cliënt een ernstig vermoeden is gerezen dat er sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.3.10, eerste lid, onder a, d of e, van de wet.

 • 2.

  Het college kan beslissen tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het pgb voor de duur van de opname als sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 15, derde lid, onder d of e.

 • 3.

  Indien het college een besluit neemt op grond van het eerste en/of tweede lid van dit artikel, wordt de pgb-houder daarover schriftelijk geïnformeerd.

 

7. Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 22. Overgangsrecht

 • 1.

  Een cliënt houdt recht op een lopende voorziening verstrekt op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017, totdat het college een nieuw besluit heeft genomen waarbij het besluit waarmee deze voorziening is verstrekt, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Aanvragen die zijn ingediend onder de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 en waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van deze wijzigingsverordening 2019, worden afgehandeld krachtens de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 zoals die gold voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijzigingsverordening 2019.

 

8. Na artikel 22 wordt het volgende artikel opgenomen:

Artikel 22a. Indexering bedragen tarieventabel

 • 1.

  Het wijzigen van de bedragen in de bij deze wijzigingsverordening behorende Tarieventabel is een bevoegdheid van het college, voor zover die wijziging uitsluitend betrekking heeft op het indexeren van de bedragen.

 • 2.

  Indien het college gebruik maakt van de in het eerste lid genoemde bevoegdheid informeert zij daarover de gemeenteraad door een overzicht van de gewijzigde Tarieventabel naar de gemeenteraad te sturen.

Artikel II Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2017’.

 • 2.

  Deze wijzigingen treden in werking op de eerste dag na bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2019.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen,

gehouden op 24 januari 2019.

 

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

C. Elken-Van Mierlo K.B. Loohuis

Bijlage bij Eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2017: Pgb, eigen bijdragen en tarieventabel

I. Pgb en eigen bijdragen

Artikel 1. Hoogte PGB

 • 1.

  De hoogte van een PGB:

  a. Wordt, als het gaat om begeleiding, respijtzorg of thuishulp in combinatie met begeleiding en/of respijtzorg, bepaald aan de hand van een door de cliënt opgesteld budgetplan over hoe hij het PGB gaat besteden;

  b. Is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken, en wordt indien nodig aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en verzekering, en

  c. Bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate voorziening in natura.

 • 2.

  De hoogte van een PGB voor:

  a. een hulpmiddel of woningaanpassing wordt bepaald op ten hoogste de kostprijs van de voorziening die de aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de zaak in natura zou zijn verstrekt. Als de naturaverstrekking een tweedehands voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de verkorte termijn waarop de zaak technisch is afgeschreven, rekening houdend met onderhoud en verzekering. Als de naturaverstrekking een nieuwe voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en rekening houdend met onderhoud en verzekering;

  b. hulp bij het voeren van een gestructureerd huishouden door een particuliere hulp bedraagt per uur:

  1. voor thuishulp basis € 12,50 per uur;

  2. voor thuishulp plus of thuishulp extra € 15,50 per uur;

  c. Hulp bij het voeren van een gestructureerd huishouden door een professionele organisatie wordt per uur bepaald op basis van het laagste tarief per uur voor huishoudelijke hulp in natura door een daartoe bij een door de gemeente gecontracteerde instelling en bedraagt:

  1. voor thuishulp basis € 22,84 per uur;

  2. voor thuishulp plus € 25,37 per uur;

  3. voor thuishulp extra € 30,83 per uur;

  d. individuele begeleiding door een niet daartoe opgeleid persoon die mantelzorger is of afkomstig is uit het sociale netwerk van de cliënt bedraagt maximaal € 17,00 per uur.

  e. Individuele begeleiding door een professionele organisatie begeleiding (niet zijnde ZZP-er) bedraagt maximaal € 30,46 per uur.

  f. Begeleiding groep of dagbesteding bedraagt maximaal € 37,66 per dagdeel;

  g. Kortdurend verblijf- en respijtzorg bedragen maximaal € 85,85 per 24 uur als financiële tegemoetkoming;

  h. Vervoer van en naar de dagbesteding bedraagt:

  1. voor vervoer € 12,50 per dag;

  2. voor rolstoelvervoer € 18,50 per dag;

  i. Individuele taxikosten en individuele rolstoeltaxikosten wordt voor maximaal 2000 km toegekend en bedraagt:

  1. voor taxikosten € 1,95 per kilometer;

  2. voor rolstoelvervoer € 2,87 per kilometer;

  j. Een autoaanpassing wordt bepaald op basis van het programma van eisen voor de aanpassing en de laagste kostprijs voor een vergelijkbare aanpassing in natura gebaseerd op minstens twee goedgekeurde offertes voor de goedkoopst adequate autoaanpassingen;

  k. Verhuiskosten worden bepaald op basis van:

  1. de omvang van de verhuizing;

  2. de keuze van de cliënt om al dan niet gebruik te maken van een erkende verhuizer, en

  3. de laagste kostprijs van een verhuizing in natura opgenomen in het door de gemeente gesloten contract met een verhuizer;

  l. woningsanering bedraagt:

  1. voor vloerbedekking maximaal € 19,25 per m2 (incl. BTW, legkosten en ondertapijt);

  2. voor overgordijnen maximaal € 13,50 voor vitrage maximaal € 7,25 per meter (incl. maak- en bevestigingskosten);

  3. volgens de volgende afschrijvingstabel:

  • 100% van de maximale vergoeding als huidige stoffering niet ouder dan één jaar; 75% van de maximale vergoeding als huidige stoffering tussen één en drie jaar oud is;

  • 50% van de maximale vergoeding als huidige stoffering tussen drie en vijf jaar oud is;

  • 25% van de maximale vergoeding als huidige stoffering tussen vijf en zeven jaar oud is;

  • Geen vergoeding als huidige stoffering ouder is dan zeven jaar;

  4. vloertegels maximaal € 30,00 per m2 (excl. BTW, lijm en aanbrengkosten);

  5. vloertegels antislip maximaal € 35,00 per m2 (excl. BTW, lijm en aanbrengkosten);

  6. wandtegels maximaal € 15,00 per m2 (excl. BTW, lijm en aanbrengkosten);

  m. aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel wordt bepaald op basis van het laagste tarief voor een sportrolstoel in natura gebaseerd op minstens twee goedgekeurde offertes voor een goedkoopst adequate voorziening, rekening houdend met alternatieve financieringsmogelijkheden door of namens cliënt zoals fondswerving.

 

Artikel 2. Bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen of PGB’s

 • 1.

  De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de bijdrage in de kosten zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.8, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

 • 2.

  De bijdrage in de kosten kan nooit meer bedragen dan de kostprijs van de voorziening.

 • 3.

  In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, van de wet, worden de bijdragen voor een maatwerkvoorziening of pgb door het CAK vastgesteld en geïnd

 

II. Overzicht tarieven

1. Thuishulp (Hulp bij het voeren van een gestructureerd huishouden)

 

 

Tarief 2019

Tijdseenheid

Verstrekkingsvorm

Aantal periodes van 4 weken

1.1

Thuishulp BASIS - cao VVT

€ 27,31

Uur

ZIN

Doorlopend

1.2

Thuishulp BASIS - cao Schoonmaak

€ 24,03

Uur

ZIN

Doorlopend

1.3

Thuishulp PLUS – cao VVT

€ 27,69

Uur

ZIN

Doorlopend

1.4

Thuishulp PLUS – cao Schoonmaak

€ 24,03

Uur

ZIN

Doorlopend

1.5

Thuishulp EXTRA – cao VVT

€ 31,80

Uur

ZIN

Doorlopend

1.6

Thuishulp BASIS door particuliere hulp

€ 12,50

Uur

PGB

Doorlopend

1.7

Thuishulp PLUS of EXTRA door particuliere hulp

€ 15,50

Uur

PGB

Doorlopend

1.8

Thuishulp BASIS door professioneel organisatie

€ 22,84

Uur

PGB

Doorlopend

1.9

Thuishulp PLUS door professionele organisatie

€ 25,37

Uur

PGB

Doorlopend

1.10

Thuishulp EXTRA door professionele organisatie

€ 30,83

Uur

PGB

Doorlopend

 

2. Begeleiding en respijtzorg

 

 

 

Tarief 2019

Tijdseenheid

Verstrekkingsvorm

Aantal periodes van 4 weken

2.1

Individuele begeleiding - licht

€ 47,40

Uur

ZIN

Doorlopend

2.2

Individuele begeleiding – midden

€ 56,40

Uur

ZIN

Doorlopend

2.3

Individuele begeleiding – zwaar

€ 72,60

Uur

ZIN

Doorlopend

2.4

Dagbesteding – licht

€ 32,06

Dagdeel

ZIN

Doorlopend

2.5

Dagbesteding – midden

€ 38,29

Dagdeel

ZIN

Doorlopend

2.6

Dagbesteding – zwaar

€ 48,68

Dagdeel

ZIN

Doorlopend

2.7

Respijtzorg

€ 194,76

Etmaal

ZIN

Doorlopend

2.8

Vervoer

€ 12,50

Dag

ZIN

Doorlopend

2.9

Rolstoelvervoer

€ 18,50

Dag

ZIN

Doorlopend

2.10

PGB - individuele begeleiding sociaal netwerk

Max. € 17,00 per uur

Uur

PGB

Doorlopend

2.11

PGB – individuele begeleiding professioneel

Max. € 30,46 per uur

Uur

PGB

Doorlopend

2.12

PGB – Begeleiding groep

Max. € 37,66 per dagdeel

Dagdeel

PGB

Doorlopend

2.13

PGB – Respijtzorg / kortdurend verblijf

€ 85,85 per 24 uur

Etmaal

PGB

Doorlopend

2.14

PGB – Vervoer

€ 12,50

Dag

PGB

Doorlopend

2.15

PGB – Vervoer

€ 18,50

Dag

PGB

Doorlopend