Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2019, 306203BeleidsregelsBeleidsregels gevaarlijke en bijtende honden

De burgemeester van de gemeente Hoogeveen;

Gelet op:

 

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, en

artikelen 38 en 38a van de Algemene plaatselijke verordening 2007;

 

Overwegende dat:

 

de burgemeester op grond van de Algemene plaatselijke verordening 2007 de bevoegdheid heeft op te treden tegen gevaarlijke honden; en

de burgemeester voor deze bevoegdheid een gedragslijn wil vastleggen in de vorm van deze beleidsregels;

 

Besluit:

Vast te stellen de navolgende

Beleidsregels gevaarlijke en bijtende honden

 

Artikel 1 Begrippen en kwalitificaties

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  hinderlijk gedrag: een hond die ontsnapt uit een woning, tuin of vanaf een erf en daarbij op enige wijze passanten en/of andere dieren lastig valt, dan wel een hond die tijdens het uitlaten losbreekt en passanten en/of andere dieren lastig valt;

 • b.

  een licht bijtincident: een hond die een persoon of ander dier heeft gebeten, waarbij geen sprake is van letsel;

 • c.

  een ernstig bijtincident: een hond die een persoon bijt of een hond die ernstig letsel toebrengt aan een ander dier;

 • d.

  een zeer ernstig bijtincident: een hond die een persoon bijt als gevolg waarvan de persoon lichamelijk en/of geestelijk letsel heeft en/of daardoor ernstige, langdurige of blijvende medische gevolgen ervaart;

 • e.

  een hoog-risico hond: een hond die bij bijten in staat is tot het toebrengen van bovenmatig ernstige bijtschade. Een hond wordt aangemerkt als hoog-risico hond indien deze is opgenomen in de door de Raad voor de Dieraangelegenheden opgestelde lijst met ‘hoog-risico honden’.

 

Artikel 2 Handhavingsrichtlijn

 

Constatering

1e incident

2e incident

3e incident

4e incident

Hinderlijk gedrag

Waarschuwingsbrief met opmerking dat bij een volgend incident binnen 5 jaar een andere maatregel wordt opgelegd.

Afhankelijk van de zwaarte van het incident:

 • 1.

  muilkorfgebod, en/of

 • 1.

  (kort) aanlijngebod, en/of

 • 1.

  last onder dwangsom.

Afhankelijk van de zwaarte van het incident: dwangsom verbeuren. Herhalen van muilkorf- en aanlijngebod.

Nieuwe last onder dwangsom opleggen.

Eventueel dwangsom verbeuren. Over naar stap: licht bijtincident

Licht bijtincident

Afhankelijk van de zwaarte van het incident:

Muilkorf- en aanlijngebod (dit kan eventueel voor een bepaalde periode) en/of last onder dwangsom opleggen

Chipgebod. Aanlijn- en muilkorfgebod. Eventueel dwangsom verbeuren of last onder dwangsom opleggen.

Eigenaar wordt gevraagd afstand te doen van de hond of de burgemeester besluit tot onvrijwillige in beslag name. Eigenaar van de hond geeft opdracht tot gedragstest.

 

Ernstig bijtincident

Chipgebod. Muilkorf- en aanlijngebod en/of last onder dwangsom opleggen

Eigenaar wordt gevraagd afstand te doen van de hond of de burgemeester besluit tot onvrijwillige in beslag name. Eigenaar van de hond geeft opdracht tot gedragstest.

 

 

Zeer ernstig bijtincident

Eigenaar wordt gevraagd afstand te doen van de hond of de burgemeester besluit tot onvrijwillige in beslag name. Eigenaar van de hond geeft opdracht tot gedragstest.

 

 

 

 

Artikel 3 Hoog-risico hond

Indien een hoog-risico hond betrokken is bij een bijtincident worden altijd de volgende aanvullende maatregelen getroffen, ongeacht bij welk soort incident het dier betrokken was:

 • a.

  de eigenaar/houder van de hond is verplicht een gedragscursus te volgen met de hond. Aan de eigenaar/houder wordt een last onder dwangsom opgelegd in de orde van grootte van €2500,- indien aan deze verplichting niet binnen een termijn van 4 weken wordt voldaan, en

 • b.

  er wordt aan de eigenaar/houder van een hoog-risico hond de verplichting opgelegd dat de hond gechipt wordt. Ook hiervoor wordt een last onder dwangsom opgelegd in de orde van grootte van €2500,- indien aan deze verplichting niet binnen een termijn van 2 weken wordt voldaan.

 

Artikel 4 Gedragstest

In opdracht van de eigenaar of houder kan bij de hond een gedragstest worden afgenomen om aan te tonen dat de hond niet hinderlijk is en geen gevaar veroorzaakt. Deze gedragstest dient altijd te worden afgenomen door de gedragskliniek Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht.

 

Artikel 5 Afstand doen of inbeslagname

 • 1.

  De eigenaar of houder van een hond wordt gevraagd om vrijwillig afstand te doen van zijn hond.

 • 2.

  De burgemeester kan besluiten tot onvrijwillige inbeslagname van een hond op grond van artikel 5:31, tweede lid, van de Awb, wanneer:

  • a.

   de in het eerste lid genoemde situatie zich heeft voorgedaan en de houder hierop niet vrijwillig afstand doet van de hond en de burgemeester vreest dat de kans op bijtrecidive aanwezig is, of

  • b.

   er zeer ernstige vrees voor het ontstaan van een (zeer ernstig) bijtincident is, conform artikel 2.

 • 3.

  Bij het in het tweede lid van dit artikel omschreven onvrijwillig in beslag nemen van de hond kan in opdracht van de eigenaar of houder een gedragstest worden afgenomen.

 • 4.

  Wanneer uit de uitgevoerde gedragstest, als bedoeld in het derde lid, blijkt dat de hond niet kan worden terug geplaatst, resocialiseerbaar is , elders herplaatsbaar is of het risico op bijtincidenten kan worden voorkomen, wordt door de burgemeester besloten deze hond te laten euthanaseren, door een daartoe bevoegde dierenarts.

 • 5.

  De in deze beleidsregels aangegeven kosten van vervoer, verblijf, de testen en eventueel de kosten voor het laten uitvoeren van euthanasie komen volledig voor rekening van de houder of eigenaar van de hond.

 

Artikel 6 Slotbepaling

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld de burgemeester van de gemeente Hoogeveen op 4 december 2019.

De burgemeester,

K.B. Loohuis