Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 30551Beschikkingen | afhandelingWoldweg 224 Kropswolde Besluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Z2017-00010552

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), aan:

 

Woldweg 224, 9606 PK Kropswolde, Tinq Tankstation, 5 februari 2019

 

De definitieve beschikking wijkt niet af van het ontwerp.

 

Inzage

Dit betekent dat wij het besluit ter inzage moeten leggen. Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 14 februari tot en met 28 maart 2019 ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Gorecht Oost 166 in Hoogezand.

 

Beroep

Een beroepschrift tegen de definitieve omgevingsvergunning kunt u te zijner tijd alleen indienen als u belanghebbende bent in de zin van artikel 1:2, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning of u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen).

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Midden-Groningen, telefoonnummer 0598-373737