Legesverordening 2016, 6e en 7e wijziging

De raad van de gemeente Veenendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2019, nummer 1549229-4;

 

Overwegende dat

in de Programmabegroting 2020 is voorgesteld de tarieven aan te passen;

 

Gelet op

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet ende artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet; 

 

Besluit

Vast te stellen de Verordening tot zesde en zevende wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 (Legesverordening 2016, 6e en 7e wijziging).

 

 

Artikel I

De verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  De tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   In Titel 2, hoofdstuk 4, wordt na artikel 2.4.2.2 een nieuw artikel 2.4.2.3 ingevoegd:

   2.4.2.3 het deelnemen aan een proefproject als bedoeld in onderdeel 6 van het bestuursakkoord Implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen van de in onderdeel 2.3 berekende leges: 10%

    

  • b.

   In Titel 3, hoofdstuk 2 wordt in artikel 3.2.1.1 “€ 180,00” vervangen door: € 89,00

 

Artikel II
 • 1.

  De tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 wordt vervangen door:

Tarieventabel   

Indeling

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 [Vervallen]

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 [gereserveerd]

Hoofdstuk 13 [gereserveerd]

Hoofdstuk 14 [gereserveerd]

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 [gereserveerd]

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

alinea­

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

alinea­

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 [vervallen]

Hoofdstuk 6 [vervallen]

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

alinea­

alinea­

Titel 1 Algemene dienstverlening  

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief voor: - de voltrekking van een huwelijk c.q. sluiting van een geregistreerd partnerschap; - de trouwbevestiging; - de omzetting van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met ceremonie; bedraagt:

1.1.1.1

1.1.1.2

Indien deze plaatsvindt op het gemeentehuis en aanvangt op maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en 16:30 uur:

Indien deze plaatsvindt op een andere locatie dan het gemeentehuis of een als zodanig permanent aangewezen locatie en aanvangt op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 20.30 uur:

€ 436,60;

€ 436,60;

1.1.1.3

1.1.1.4

Indien deze plaatsvindt op het gemeentehuis en aanvangt op andere tijden dan van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en 16:30 uur:

Indien deze plaatsvindt op een andere locatie dan het gemeentehuis en aanvangt op andere tijden dan van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en 20:30 uur:

€ 655,10;

€ 655,10;

1.1.1.5

Indien er sprake is van een eenvoudige plechtigheid op de daarvoor bestemde tijdstippen (snel-huwelijk)

€ 152,30;

1.1.1.6

Indien bij een kosteloze plechtigheid niet tijdig is geannuleerd en door afwezigheid van (een van) de aanvragers geen doorgang kan vinden wordt het tarief

€ 101,50;

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

*

1.1.4.1

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag:

€ 66,60;

1.1.4.2

Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van een getuige van gemeentewege (per getuige, per plechtigheid):

€ 33,30;

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 21,80;

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

€ 43,70;

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,70;

1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

*

*

Door of namens de minister bepaald (maximum) tarief; inclusief eventuele rijksleges (afgerond op € 0,10 naar beneden).

alinea­

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief (inclusief eventuele wettelijk verplichte rijksleges) bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

Van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

*

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

*

1.2.2

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

*

1.2.2.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

*

1.2.3

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

*

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

*

1.2.4

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

*

1.2.5

Van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

*

1.2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

*

1.2.6

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

*

*

Door of namens de minister bepaald (maximum) tarief; inclusief eventuele rijksleges (afgerond op € 0,10 naar beneden).

alinea­

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief (inclusief eventueel wettelijk verplichte rijksleges) bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

*

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met de door of namens de minister vastgestelde rijksleges

*

Door de minister bepaald (maximum) tarief; inclusief eventuele rijksleges (afgerond op € 0,10 naar beneden).

alinea­

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon dan wel één persoonslijst waarvoor de basisregistratie personen (BRP) dan wel de aan de BRP aangehaakte gegevens moeten worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verkrijgen van een (internationaal) gewaarmerkt afschrift uit of een bewijs van opneming in de BRP (kortweg: uittreksel):

 

€ 15,90;

1.4.2.2

tot het verkrijgen van een gewaarmerkt afschrift van de persoonslijst uit de BRP:

€ 16,40;

1.4.2.2.1

tot verificatie van een persoonsgegeven in de BRP, anders dan in de vorm van een persoonlijst of een gewaarmerkt afschrift, per persoon:

€ 5,30;

1.4.2.2.2

bij een aanvraag betreffende 500 of meer personen, per persoon:

€ 4,60;

1.4.2.2.3

bij een aanvraag betreffende 1.000 of meer personen, per persoon:

€ 4,00;

1.4.2.2.4

bij een aanvraag betreffende 5.000 of meer personen, per persoon:

€ 3,40;

1.4.3

tot selectie van personen aan de hand van een geautomatiseerde selectie in de BRP, per selectie, voor ieder uitgeselecteerd persoon:

 

€ 0,31; met een minimum van totaal

€ 232,50;

1.4.4

tot het verkrijgen van overzichten met stand- of stroomstatistiek, waarbij geen persoonsgegevens worden verstrekt, per statistiek:

€ 90,00;

1.4.5

tot het verkrijgen van een afschrift van het gemeentelijk statistisch jaaroverzicht per 1 januari:

€ 32,00;

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen de door of namens de minister vastgestelde rijksleges.

*

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,70;

*

Door de minister bepaald (maximum) tarief; inclusief eventuele rijksleges (afgerond op € 0,10 naar beneden).

 

alinea­

Hoofdstuk 5 [vervallen]

alinea­

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,91;

met een maximum per bericht van

€ 5,10;

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,90;

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,10;

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,90;

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 16,00;

alinea­

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting met toelichting

€ 95,00;

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening met toelichting

€ 139,00;

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,91;

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,91;

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen, indien toegezonden

€ 70,60;

1.7.2.2.2

op de verslagen van de raadsvergaderingen, indien afgehaald

€ 23,20;

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

1.7.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,91;

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,91;

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.3.2.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie, indien toegezonden

€ 70,60;

1.7.3.2.1.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie, indien afgehaald

€ 23,20;

alinea­

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

per pagina van A4-formaat

€ 1,75;

1.8.1.1.2

per pagina van A3-formaat

€ 3,45;

1.8.1.1.3

per pagina van A2-formaat

€ 6,70;

1.8.1.1.4

per pagina van A1-formaat

€ 13,50;

1.8.1.1.5

per pagina van A0-formaat

€ 26,90;

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 11,40;

1.8.2.2

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 16,70;

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

 

€ 16,70;

1.8.2.4

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 16,70;

alinea­

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag, de door of namens de minister vastgestelde rijksleges

*

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 16,00;

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening, per document

€ 16,00;

1.9.4

tot het voor echt verklaren (waarmerken) van een kopie

€ 16,00;

1.9.5

tot het verstrekken van gegevens op basis van artikel 17, lid 2 van het Besluit basisregistratie personen (zogenaamde postkamertarief)

€ 8,00**;

*

alinea­

**

Door de minister bepaald (maximum) tarief; inclusief eventuele rijksleges (afgerond op € 0,10 naar beneden).

Wettelijk maximum tarief.

alinea­

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,70;

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,91;

alinea­

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 0,00;

1.11.2

tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22, eerste lid van de Huisvestingswet 2014

€ 138,40;

1.11.3

tot het verkrijgen van een urgentieverklaring als bedoeld in artikel 11 van de Huisvestingswet 2014

*maximum tarief.

€ 50,80*;

 

alinea­

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

[gereserveerd]

alinea­

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

[gereserveerd]

alinea­

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

[gereserveerd]

alinea­

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 65,90;

1.15.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 33,00;

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 33,00;

alinea­

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Voor het plaatsen van speelautomaten zijn de leges vastgesteld in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000. Hiervoor geldt een wettelijk maximum tarief.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning die geldt voor een tijdvak van 12 maanden, als bedoeld in artikel 30d, derde lid, van de Wet op de kansspelen:

 

 

voor één speelautomaat

€ 59,90;

voor twee of meer speelautomaten, basisbedrag

€ 36,00;

alinea­

vermeerderd voor iedere speelautomaat met

€ 23,80;

1.16.2

Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter of langer dan 12 maanden doch ten hoogste 4 jaar, met dien verstande dat in het voorgaande bedoelde lid genoemde maximum bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.16.3

alinea­

 

De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat voor de toepassing van artikel 1.16.1 in plaats van

een bedrag van geldt en voor

een bedrag van

geldt vermeerderd met

per automaat

€ 59,90;

€ 239,40;

€ 36,00;

€ 144,30;

€ 96,00;

 

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 12,30;

1.16.5

1.16.6

Het tarief voor het in behandeling nemen voor het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijzigen van een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal

€2.120,00;

€ 180,30;

alinea­

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

[gereserveerd]

alinea­

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag zoals opgenomen in het tariefblad behorend bij de AVOI gemeente Veenendaal 2016

alinea­

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden

voor het wijzigen van het kenteken van de ontheffing als bedoeld in het vorige lid

€ 39,80;

 

€ 12,00;

1.19.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 39,80;

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 128,30;

1.19.3.1

Bij toekenning van de kaart wordt gerestitueerd

€ 64,20;

1.19.3.2

Een vervolgkaart tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 32,00;

1.19.3.3

Een aanvraag tot het verkrijgen van een wijziging of een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 19,50;

1.19.3.4

Een aanvraag tot het verkrijgen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

€ 64,20;

1.19.3.5

Een aanvraag tot verplaatsing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

€ 32,00;

1.19.3.6

Een aanvraag tot het verkrijgen van een wijziging van een kenteken ten behoeve van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

€ 12,00;

alinea­

Hoofdstuk 20 Diversen

alinea­

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een rioolaansluitvergunning

€ 172,90;

1.20.1.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de plaatsing van, het houden tot c.q. ontheffing van een:

 

1.20.1.2.1

sandwichborden/driehoeksborden/aankondigingsborden

€ 90,90;

1.20.1.2.2

draaiorgel

€ 90,90;

1.20.1.2.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning

€ 90,90;

1.20.1.2.4

inschrijving op de wachtlijst, per jaar

€ 90,90;

1.20.1.2

Tot het verstrekken van een afschrift van de Verordening aansluitvoorwaarden gemeente Veenendaal

€ 19,20;

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,91;

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, op papier dan wel digitaal:

 

1.20.2.2.1

per pagina van A4-formaat

€ 0,10;

1.20.2.2.2

per pagina van A3-formaat

€ 1,70;

1.20.2.2.3

per pagina van A2-formaat

€ 3,40;

1.20.2.2.4

per pagina van A1-formaat

€ 6,70;

1.20.2.2.5

per pagina van A0-formaat

€ 13,50;

1.20.2.2.6

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij

de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde

stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel

of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.2.7

voor een raamblad huisnummerkaart (0,63 m2)

€ 11,50;

1.20.2.2.8

voor een huisnummerkaart (6,75 m2) (schaal 1:2000)

€ 37,30;

1.20.2.2.9

voor een huisnummerkaart (2 m2) (schaal 1:4000)

€ 19,10;

1.20.2.2.10

voor een wegenkaart (1,26 m2) (schaal 1:5000)

€ 16,30;

1.20.2.2.11

voor een wegenkaart (0,385 m2) (schaal 1:10000)

€ 5,50;

1.20.2.2.12

voor een stadsplattegrond

€ 16,70;

1.20.2.2.13

voor een stadskaartenboek

€ 65,00;

1.20.2.2.14

voor de overige kaarten en tekeningen per 1000 cm2

€ 2,00;

1.20.2.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

€ 77,50;

1.20.2.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,10;

1.20.2.5

Indien het totale, op grond van artikel 1.20 verschuldigde bedrag, niet meer dan € 10,00 bedraagt, zal het verschuldigde bedrag aan leges niet worden geheven

 

alinea­

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

Het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

het product van de normkosten voor het uit te voeren werk en de inhoud c.q. oppervlakte c.q. lengte van het bouwwerk conform de bij deze verordening behorende bijlage. Voor bouwwerken die niet passen binnen het regime van vaststelling van normatieve bouwkosten geldt voor het uit te voeren werk een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

alinea­

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1.1

Tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de regels van het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand vergunbaar

€ 349,16;

2.2.1.2

een integrale afweging bij een strijdige situatie met de regels van het bestemmingsplan en vooruitlopend op een verzoek om vergunning op grond van de Wabo dan wel een herziening van het bestemmingsplan

€1.696,07;

2.2.2

Tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

50%

alinea­

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

alinea­

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 2.900,00 bedragen

€ 349,16;

2.3.1.1.2

het onder artikel 2.3.1.1.1 berekende bedrag wordt verhoogd met een percentage van

over het deel van de bouwkosten dat ligt tussen de

€ 2.900,00 en € 25.000,00;

8,65%

2.3.1.1.3

het maximum van het onder artikel 2.3.1.1.2 berekende bedrag zijnde

wordt verhoogd met een percentage van

over het deel van de bouwkosten dat ligt tussen de

€ 25.000,00 en € 125.000,00;

€ 2.260,81;

3,95%

2.3.1.1.4

het maximum van het onder artikel 2.3.1.1.3 berekende bedrag zijnde:

wordt verhoogd met een percentage van

over het deel van de bouwkosten dat ligt tussen de

€ 125.000,00 en € 208.350,00;

€ 6.210,81;

2,80%

2.3.1.1.5

het maximum van het onder artikel 2.3.1.1.4 berekende bedrag zijnde:

wordt verhoogd met een percentage van

over het deel van de bouwkosten dat ligt tussen de

€ 208.350,00 en € 625.000,00;

€ 8.544,61;

2,68%

2.3.1.1.6

het maximum van het onder artikel 2.3.1.1.5 berekende bedrag zijnde:

wordt verhoogd met een percentage van

over het deel van de normatieve bouwkosten dat ligt tussen de

€ 625.000,00 en € 1.250.000,00;

€ 19.710,83;

2,55%

2.3.1.1.7

het maximum van het onder artikel 2.3.1.1.6 berekende bedrag zijnde:

wordt verhoogd met een percentage van

over het deel van de normatieve bouwkosten dat ligt tussen de

€ 1.250.000,00 en € 14.140.658,00;

€ 35.648,33;

2,41%

2.3.1.1.8

indien de bouwkosten € 14.140.658,00 of meer bedragen

€ 346.313,19;

Welstandstoets

2.3.1.2.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is

€ 282,37;

2.3.1.2.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, verhoogd met de door de adviescommissie Welstand en Monumenten Midden Nederland bij de gemeente in rekening gebrachte kosten;

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 0.00;

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

150%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges;

Beoordeling aanvullende gegevens

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 0,00;

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 645,64;

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

indien het gaat om een oppervlakte van maximaal 100 m2 b.v.o.:

indien het gaat om een oppervlakte van meer dan 100 m2 b.v.o. tot maximaal 500 m² b.v.o.:

indien het gaat om een oppervlakte van meer dan 500 m2 b.v.o.:

indien het een andersoortige afwijking betreft

€ 368,55;

alinea­

€ 738,01;

€ 1.106,35;

€ 368,55;

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

indien het gaat om een oppervlakte van maximaal 100 m2 b.v.o.:

indien het gaat om een oppervlakte van meer dan 100 m2 b.v.o. tot maximaal 500 m² b.v.o.:

indien het gaat om een oppervlakte van meer dan 500 m2 b.v.o.:

indien het een andersoortige afwijking betreft

alinea­

€ 368,55;

alinea­

€ 738,01;

€ 1.106,35;

€ 368,55;

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

1,13%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 1.158,12;

en een maximum van

€ 46.805,71;

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.158,12;

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

1,13%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 1.158,12;

en een maximum van

€ 46.805,71;

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

1,13%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 1.158,12;

en een maximum van

€ 46.805,71;

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 498,67;

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

indien het gaat om een oppervlakte van maximaal 100 m2 b.v.o.:

indien het gaat om een oppervlakte van meer dan 100 m2 b.v.o. tot maximaal 500 m² b.v.o.:

indien het gaat om een oppervlakte van meer dan 500 m2 b.v.o.:

indien het een andersoortige afwijking betreft

alinea­

€ 691,82;

alinea­

€ 1.382,43;

€ 2.074,66;

€ 691,82;

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

indien het gaat om een oppervlakte van maximaal 100 m2 b.v.o.:

indien het gaat om een oppervlakte van meer dan 100 m2 b.v.o. tot maximaal 500 m² b.v.o.:

indien het gaat om een oppervlakte van meer dan 500 m2 b.v.o.:

indien het een andersoortige afwijking betreft

alinea­

€ 691,82;

alinea­

€ 1.382,43;

€ 2.074,66;

€ 691,82;

 

2.3.4.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.4.3.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.4.3.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.299,20;

 

2.3.4.5.1

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.4.5.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.4.6.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.4.6.1

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.4.6.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.4.7.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 554,29;

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, bij een gebruiksoppervlakte overeenkomstig NEN 2580 van:

Oppervlak

0 tot en met 500 m²

501 tot en met 1000 m²

1001 tot en met 2500 m²

meer dat 2500 m²

alinea­

€ 795,76;

€ 1.060,68;

€ 1.325,59;

€ 1.590,51;

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de Erfgoedverordening van de Gemeente Veenendaal 2010, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 245,63;

 

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 245,63;

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 0,00;

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 458,78;

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 181,58;

 

 

2.3.8.a

Reclameobjecten op of aan panden (incl. lichtreclame)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i, van de Wabo in samenhang met artikel 4.16 van de Algemene plaatselijke verordening en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 255,07;

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 181,58;

 

 

2.3.10

Kappen

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale verordening Natuur en Landschap Provincie Utrecht 2017 dan wel een latere versie of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 181,58;

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 0,00;

 

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 0,00;

 

 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.200, aanhef en onder a van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief: onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 503,95;

 

 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 503,95;

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 77,65;

 

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 77,65;

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 553,28;

 

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 553,28;

 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 1.181,46;

 

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 1.181,46;

 

alinea­

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

2.4.1.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

5%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.1.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

10%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.1.3

bij 15 of meer activiteiten:

15%

2.4.2

2.4.2.1

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de activiteit bouwen bestaat aanspraak op vermindering leges. De vermindering bedraagt bij:

een beoordeling in het kader van artikel 2.10, lid 1 onder c Wabo waarbij toepassing moet worden gegeven aan artikel 3.1, lid 4 Wro

4%

2.4.2.2

een beoordeling in het kader van artikel 2.10, lid 1 onder d Wabo waarbij sprake is van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk betreft, alsmede bij een bouwwerk dat volgens de geldende welstandsnota is gelegen in een gebied dat op de kaart wordt aangeduid als welstandsvrij gebied

van de in onderdeel 2.3 berekende leges.

6%

2.4.2.3

het deelnemen aan een proefproject als bedoeld in onderdeel 6 van

het Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

van de in onderdeel 2.3 berekende leges

10%

alinea­

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan

40%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan

30%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en binnen 20 weken na het in behandeling nemen ervan

20%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

20%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

20%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan

€ 223,60;

 

wordt niet teruggegeven

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

alinea­

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 175,25;

alinea­

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

2.7.1

bij een vergunning waar nog geen aanvang is gemaakt

€ 109,21;

2.7.2

bij een vergunning waar reeds een aanvang is gemaakt

€ 218,33;

alinea­

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€10.497,13;

2.8.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€10.497,13;

alinea­

Hoofdstuk 9 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

2.9.1

Voor toepassing van dit hoofdstuk geldt de tekst van de Woningwet en Wet ruimtelijke ordening zoals deze luiden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wabo;

 

2.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een gewijzigde aanvraag tot het verlenen van een bouwvergunning eerste fase als bedoeld in artikel 56a, achtste lid van de Woningwet:

50%

 

van de tarieven genoemd onder subonderdeel 2.3.1.1;

 

2.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een bouwvergunning, tweede fase als bedoeld in artikel 56a van de Woningwet

50%

 

van de tarieven genoemd onder subonderdeel 2.3.1.1;

 

2.9.4

met betrekking tot de aanvragen bedoeld in de onderdelen 2.10.1 en 2.10.2 zijn de subonderdelen 2.3.1.2 tot en met 2.3.1.5 en 2.3.16 en 2.3.17 van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

 

2.9.4.1

subonderdeel 2.3.3.1 toepassing vindt als artikel 3.6, eerste lid, onder a of c, of artikel 3.38, vierde lid van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (binnenplanse wijziging of ontheffing; ontheffing binnen beheersverordening);

 

2.9.4.2

subonderdeel 2.3.3.2 toepassing vindt als de artikelen 3.22 of 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening worden toegepast (ontheffing van het bestemmingsplan op grond van algemene maatregel van bestuur);

 

2.9.4.3

subonderdeel 2.3.3.3 toepassing vindt als artikel 3.10 of artikel 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (projectbesluit of buitentoepassing verklaring beheersverordening);

 

2.9.4.4

Subonderdeel 2.3.3.4 toepassing vindt als artikel 6.12, zesde lid van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast (ontheffing van exploitatieplan).

 

alinea­

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 77,65;

alinea­

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf op grond van de APV

€ 729,00;

3.1.2

Indien de vergunning als bedoeld onder 3.1.1 wordt aangevraagd in combinatie met een Drank- en Horecavergunning ex artikel 3 van de Drank- en Horecawet wordt het basisbedrag verhoogd met

€ 183,00;

3.1.3

Indien er sprake is van het innemen van een terras op gemeentegrond wordt het basisbedrag verhoogd met

€ 183,00;

3.1.4

Indien er sprake is van een doorlopend afwijkend sluitingsuur wordt het basisbedrag verhoogd met

Indien de componenten 3.4 en 3.5 als wijziging op de vergunning worden gevraagd bedragen de leges voor de wijziging per component

€ 183,00;

€ 365,00;

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 365,00;

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een ontheffing op grond van artikel 17 van de Drank- en Horecawet voor onbepaalde tijd

€ 183,00;

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een ontheffing als bedoeld in artikel 17 van de Drank- en Horecawet voor bepaalde tijd (tenzij verleend in combinatie met een ontheffing schenktijden, dan geldt artikel 3.1.12)

€ 91,40;

3.1.8.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening voor het wijzigen van het aanhangsel in verband met de wijziging leidinggevende op de vergunning als bedoeld in artikel 30A van de Drank- en Horecawet en/of APV

€ 183,00;

3.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 183,00;

3.1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 91,40;

3.1.11

Indien voor een vergunning als bedoeld onder 3.1.1 een advies wordt gevraagd bij Bureau Bibob wordt het tarief als bedoeld onder 3.1.1 verhoogd met het door Bureau Bibob in rekening gebrachte tarief.

 

3.1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een incidentele ontheffing van het sluitingsuur (al dan niet in combinatie met een ontheffing van de schenktijden) voor inrichtingen als bedoeld in de APV voor de periode van één dag

€ 91,40;

alinea­

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

3.2.1.1

een evenement (categorie 1)

€ 90,00;

3.2.1.2

een middelgroot evenement (categorie 2), waarvan de aanvraag behandeld moet worden in de adviescommissie, een tijdelijke gebruiksvergunning nodig is, afstemming en coördinatie en een inspectie terrein plaatsvindt

€ 1.636,00;

3.2.1.3

een groot evenement (categorie 3), waarvan de aanvraag behandeld moet worden in de adviescommissie, een tijdelijke gebruiksvergunning en calamiteitenplan nodig is en afstemming en coördinatie en een inspectie terrein plaatsvindt

€ 4.184,00;

3.2.2

een herdenkingsplechtigheid

€ 183,00;

3.2.3

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

€ 91,40;

3.2.4

een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg

€ 91,40;

3.2.5

Indien voor het verlenen van de vergunningen genoemd in deze paragraaf geluidsmetingen plaatsvinden, worden de in deze paragraaf genoemde tarieven per uur geluidsmeting verhoogd met:

€ 91,40;

3.2.6

Indien voor het verlenen van de vergunningen genoemd in deze paragraaf een hygiënisch advies aan de GGD moet worden gevraagd, dan wordt het tarief van de vergunning verhoogd met:

€ 190,00;

alinea­

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 668,00;

alinea­

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

€ 212,00;

alinea­

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

[ Vervallen]

alinea­

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

[Vervallen]

alinea­

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 77,70;

3.7.1

Indien voor een vergunning anders dan bedoeld onder 3.1.1. een zogenaamde Bibob-intake en screening plaatsvindt, wordt het tarief van de vergunning verhoogd met het door Bureau Bibob in rekening gebrachte tarief.

 

alinea­

alinea­

Bijlage bij titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Lijst van bouwkosten (normkosten) als bedoeld in titel 2

alinea­

Woningen

 

 

[in euro's]

 

 

 

 

 

Woningen met een plat dak

 

 

Aantal m3

 

 

 

 

 

Omschrijving

type

uitvoering

tot 150

150 tot 250

250 tot 500

Vanaf 500

 

 

Vrijstaand

 

 

244

264

236

228

 

 

Geschakeld

 

 

240

204

180

172

 

 

In een rij

 

 

236

192

168

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woningen met een hellende kap

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijstaand

 

 

212

240

232

224

 

 

Geschakeld

 

 

208

200

196

188

 

 

In een rij

 

 

204

192

180

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreatiewoning

 

 

211

200

192

184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere woongebouwen

 

 

Per m3

 

 

 

 

 

Hoogbouw (Flats, appartementen etc.)

 

 

tot 1500

1500 tot 2500

2500 tot 5000

Vanaf 5000

 

 

3 - laags

 

 

252

240

232

220

 

 

4 - laags en meer

 

 

240

224

216

212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijgebouwen

 

 

Per m3

 

 

 

 

 

Garage

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijstaand

Steen

Plat dak

127

 

 

 

 

 

 

 

Hellend dak

134

 

 

 

 

 

 

Hout

Plat dak

113

 

 

 

 

 

 

 

Hellend dak

119

 

 

 

 

 

Aangebouwd

Steen

Plat dak

91

 

 

 

 

 

 

 

Hellend dak

97

 

 

 

 

 

 

Hout

Plat dak

79

 

 

 

 

 

 

 

Hellend dak

84

 

 

 

 

 

Berging

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijstaand

Steen

Plat dak

146

 

 

 

 

 

 

 

Hellend dak

154

 

 

 

 

 

 

Hout

Plat dak

130

 

 

 

 

 

 

 

Hellend dak

137

 

 

 

 

 

Aangebouwd

Steen

Plat dak

105

 

 

 

 

 

 

 

Hellend dak

111

 

 

 

 

 

 

Hout

Plat dak

91

 

 

 

 

 

 

 

Hellend dak

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carport

 

 

Per m3

 

 

 

 

 

Vrijstaand

 

Plat dak

153

 

 

 

 

 

 

 

Hellend dak

161

 

 

 

 

 

Aangebouwd

 

Plat dak

126

 

 

 

 

 

 

 

Hellend dak

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuinhuis

Hout

Plat dak

106

 

 

 

 

 

 

 

Hellend dak

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serre

 

Niet geïsol.

270

 

 

 

 

 

 

 

Geïsoleerd

351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erker

 

Geïsoleerd

386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelder

 

 

308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dakkapel

 

Per m1

975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrieken

 

 

Aantal m3

 

 

 

 

 

Omschrijving

type

Hoogte/lagen

tot 750

750 tot 1500

1500 tot 5000

5000 tot 15000

Vanaf 15000

 

Werkplaats

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet geïsoleerd

 

tot 5,50 m

80

64

56

52

48

 

 

 

vanaf 5,50 m

64

56

48

44

40

 

Geïsoleerd

 

tot 5,50 m

84

72

64

60

56

 

 

 

vanaf 5,50 m

72

60

52

48

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productiehal

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet geïsoleerd

 

tot 5,50 m

84

68

60

56

52

 

 

 

vanaf 5,50 m

68

60

52

48

44

 

Geïsoleerd

 

tot 5,50 m

88

76

68

64

60

 

 

 

vanaf 5,50 m

72

64

56

52

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakhuizen, op- en overslag, magazijnen en fabrieken

 

 

 

 

 

 

Opslaghal

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet geïsoleerd

 

tot 5,50 m

76

64

56

52

36

 

 

 

vanaf 5,50 m

60

52

44

40

24

 

Geïsoleerd

 

tot 5,50 m

92

76

68

64

48

 

 

 

vanaf 5,50 m

76

64

56

52

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garage

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet geïsoleerd

 

tot 5,50 m

84

68

60

56

 

 

 

 

vanaf 5,50 m

68

56

48

48

 

 

Geïsoleerd

 

tot 5,50 m

100

84

76

72

 

 

 

 

vanaf 5,50 m

84

72

60

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romneyloods

 

tot 5,50 m

21

18

15

15

 

 

 

 

vanaf 5,50 m

18

14

13

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantoren

 

 

Aantal m3

 

 

 

 

 

 

 

 

tot 1500

1500 tot 5000

5000 tot 10000

10000 tot 30000

Vanaf 30000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vierkant

 

1 - laags

304

284

232

216

260

 

 

 

2 - laags

264

244

216

200

240

 

 

 

3 - laags

244

228

200

188

228

 

 

 

4 - 7 laags

236

220

192

184

224

 

 

 

Vanaf 7 laags

280

264

232

224

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechthoekig

 

1 - laags

320

300

268

252

304

 

 

 

2 - laags

280

256

228

216

188

 

 

 

3 - laags

256

236

212

200

236

 

 

 

4 - 7 laags

248

232

204

196

236

 

 

 

Vanaf 7 laags

296

280

244

236

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andersvormig

 

1 - laags

332

308

276

260

312

 

 

 

2 - laags

288

264

232

224

268

 

 

 

3 - laags

264

248

220

208

248

 

 

 

4 - 7 laags

256

240

212

204

244

 

 

 

Vanaf 7 laags

308

288

256

244

292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winkels

 

 

Aantal m3

 

 

 

 

 

Omschrijving

type

Hoogte/lagen

tot 5000

vanaf 5000

 

 

 

 

Winkelcentrum

 

 

132

120

 

 

 

 

Warenhuis

 

 

108

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type

Hoogte/lagen

tot 750

750 tot 1500

1500 tot 5000

vanaf 5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detailhandel

 

 

204

172

152

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Showroom

 

tot 5,50 m

132

112

96

92

 

 

 

 

vanaf 5,50 m

112

92

80

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHZ-hal

 

tot 5,50 m

120

100

88

84

 

 

 

 

vanaf 5,50 m

100

84

72

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel, restaurants, cafes, bars

 

 

tot 750

750 tot 1500

1500 tot 5000

vanaf 5000

 

 

Bar/cafe

 

 

256

241

226

218

 

 

Cafetaria

 

 

241

226

200

193

 

 

Restaurant

 

 

246

230

204

196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tot 5000

vanaf 5000

 

 

 

 

Wegrestaurant

 

 

254

239

 

 

 

 

Hotel/conferentiecentrum

 

 

303

285

 

 

 

 

Motel

 

 

270

254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebouwen voor gezondheidszorg, sociale verzorging

Per m3

 

 

 

 

 

Ziekenhuis

 

Vierkant

296

 

 

 

 

 

 

 

Rechthoekig

314

 

 

 

 

 

 

 

Andersvormig

323

 

 

 

 

 

Gezondheidscentrum

 

 

231

 

 

 

 

 

Praktijkgebouw

 

 

258

 

 

 

 

 

Verzorgingshuis

 

 

207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebouwen voor onderwijs, cultuur en wetenschap

Aantal m3

 

 

 

 

 

Scholen

 

 

0 - 5000

vanaf 5000

 

 

 

 

Schoolgebouw

 

1 - laags

272

224

 

 

 

 

 

 

2 - laags

244

204

 

 

 

 

 

 

3 - laags

232

168

 

 

 

 

 

 

4 - laags

224

220

 

 

 

 

 

 

5 - laags en meer

216

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per m3

 

 

 

 

 

Noodlokalen

 

 

209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporthallen

 

 

Per m3

 

 

 

 

 

Gymzaal

 

 

160

 

 

 

 

 

Sporthal

 

 

100

 

 

 

 

 

Religieuze gebouwen

 

 

Aantal

 

 

 

 

 

Kerk, moskee met aanverwante zalen

 

 

0 - 5000

5000 tot 10000

vanaf 10000

 

 

 

 

 

 

254

222

191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbouw

bedrijfsgebouwen

 

 

 

 

 

 

 

 

Stallen groenlabel

 

 

Basis-bedrag

 

 

 

 

 

Melkkoeien

 

per plaats

3326

 

 

 

 

 

Rundvee

 

per plaats

438

 

 

 

 

 

Vleesvarkens

 

per plaats

266

 

 

 

 

 

Biggen

 

per plaats

156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragende zeugen

 

per plaats

731

 

 

 

 

 

Kraamzeugen

 

per plaats

1729

 

 

 

 

 

Kippen

 

per plaats

8

 

 

 

 

 

Mestkelder

tot 250

per m3

86

 

 

 

 

 

Basis-bedrag

Kippenstallen

tot 500

per m3

82

vanaf 500

per m3

62

Veldschuren

tot 300

per m2

52

300-1000

per m2

50

>=1000

per m2

47

Algemeen

Wijziging Gevelkozijn

Per m2

460

vanaf 250

per m3

72

 

Bij een functiewijziging in een bestaand gebouw worden de normkosten bepaald op 50% van de berekende normkosten van de nieuwe functie.

Bij een interne verbouwing worden de normkosten bepaald op 50% van de berekende kosten van de op het perceel aanwezige functie.

alinea

 

­

Artikel III Inwerkingtreding

 • 1.

  Artikel I treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  Artikel II treedt in werking op 1 januari 2020.

 

Artikel IV Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2016, 6e en 7e wijziging.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 november 2019,

 

mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

griffier

 

mevrouw S. Bette-van de Nadort

waarnemend voorzitter

Naar boven