Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 299602VerordeningenBesluit tot wijziging van de CAR-UWO gemeente Beesel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel;

Gelet op artikel 160, eerste lid onder c van de Gemeentewet en artikel 125 Ambtenarenwet;

 

BESLUITEN

Tot het vaststellen van wijzigingen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Beesel als gevolg van de circulaire van 16 september 2019 (TAZ/U201900565).

 

A

Artikel 3:25 lid 1 wordt gewijzigd als volgt:

De ambtenaar heeft recht op een tegemoetkoming in zijn kosten van de zorgverzekering.

B

Bijlage 1, Salarisverhoging, wordt als volgt aangevuld:

Met ingang van 1 oktober 2019 worden de schaalbedragen verhoogd met 3,25%.

C

Bijlage IIa Salaristabel gemeenteambtenaren wordt gewijzigd als volgt:

Bijlage lla Salaristabel gemeenteambtenaren

Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 oktober 2019, nieuwe structuur

 

 

Schaal

periodiek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1585

1622

1663

1711

1760

1877

2106

2411

2675

2885

1

1622

1677

1732

1787

1844

1963

2195

2508

2789

3020

2

1662

1731

1801

1864

1928

2048

2284

2606

2903

3154

3

1701

1786

1869

1939

2012

2134

2372

2703

3017

3288

4

1741

1840

1938

2016

2096

2219

2461

2801

3131

3422

5

1781

1895

2006

2092

2180

2305

2550

2899

3245

3557

6

1820

1948

2075

2169

2264

2390

2639

2997

3359

3691

7

1860

2003

2144

2245

2348

2476

2728

3095

3473

3825

8

1900

2057

2212

2321

2432

2561

2817

3192

3587

3960

9

1939

2112

2281

2397

2516

2647

2905

3290

3701

4094

10

1979

2166

2350

2474

2599

2733

2994

3388

3815

4228

11

2018

2221

2418

2550

2684

2818

3083

3485

3929

4362

 

 

Schaal

periodiek

10A

11

11A

12

13

14

15

16

17

18

0

3180

3456

3805

4153

4636

4925

5296

5671

6275

6956

1

3318

3599

3948

4296

4777

5095

5492

5899

6521

7221

2

3456

3742

4091

4437

4917

5264

5688

6127

6767

7484

3

3594

3885

4233

4577

5057

5433

5883

6355

7013

7749

4

3731

4028

4375

4718

5197

5602

6079

6583

7259

8013

5

3869

4171

4516

4858

5337

5772

6275

6811

7505

8278

6

4006

4315

4656

4998

5477

5941

6471

7039

7750

8541

7

4144

4456

4796

5138

5618

6111

6666

7266

7996

8806

8

4282

4596

4936

5278

5758

6280

6862

7494

8242

9070

9

4418

4736

5076

5418

5898

6449

7057

7723

8488

9334

10

4553

4877

5216

5559

6038

6618

7253

7950

8734

9598

11

4689

5017

5357

5699

6178

6788

7449

8178

8980

9863

 

D

Bijlage IV Salarisschalen kunstzinnige vorming per 1 januari 2018 wordt gewijzigd als volgt:

Bijlage IV Salarisschalen kunstzinnige vorming per 1 oktober 2019

 

ervaringsjaar/periodiek

   

5

   

6

   

7

   

8

   

9

   

10

 

Aanloopbedrag 1

 

1906

 

1945

 

1986

 

2038

 

2310

 

2701

 

Aanloopbedrag 2

 

0

 

2038

 

2099

 

2171

 

2442

 

2827

 

Aanloopbedrag 3

 

0

 

0

 

0

 

2310

 

2571

 

2962

 

0

 

1986

 

2171

 

2242

 

2442

 

2701

 

3033

 

1

 

2038

 

2242

 

2310

 

2507

 

2765

 

3113

 

2

 

2099

 

2310

 

2377

 

2571

 

2827

 

3187

 

3

 

2171

 

2377

 

2442

 

2634

 

2894

 

3250

 

4

 

2242

 

2442

 

2507

 

2701

 

2962

 

3320

 

5

 

2310

 

2507

 

2571

 

2765

 

3033

 

3391

 

6

 

2377

 

2571

 

2634

 

2827

 

3113

 

3457

 

7

 

2442

 

2634

 

2701

 

2894

 

3187

 

3518

 

8

 

2507

 

2701

 

2765

 

2962

 

3250

 

3580

 

9

 

2571

 

2765

 

2827

 

3033

 

3320

 

3642

 

10

 

2634

 

2827

 

2894

 

3113

 

3391

 

3705

 

11

 

0

 

2894

 

2962

 

3187

 

3457

 

3775

 

12

 

0

 

0

 

3033

 

3250

 

3518

 

3844

 

13

 

0

 

0

 

3113

 

3320

 

3580

 

3907

 

14

 

0

 

0

 

3187

 

3391

 

3642

 

3967

 

15

 

0

 

0

 

3250

 

3457

 

3705

 

4026

 

Uitloopbedrag 1

 

2765

 

3033

 

3391

 

3642

 

3844

 

4151

 

Uitloopbedrag 2

 

0

 

3187

 

3518

 

3844

 

3967

 

4281

 

Uitloopbedrag 3

 

0

 

0

 

0

 

3967

 

4091

 

4419

 

E

Vergoedingentabel betreffende de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2018 wordt gewijzigd als volgt:

Bijlage IIb Vergoedingentabel betreffende de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer

Vergoedingentabel betreffende de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 oktober 2019

 

 

     

jaarvergoeding

 

uurbedrag  oefeningen 

en  cursussen  e.d.

   

uurbedrag  v oor  brandbestrijding 

en  h ulpverlening

 

uurbedrag  v oor  langdurig 

aanwezigheid

 

1. Aspirant manschap

360

 

11,17

 

20,88

 

13,91

 

2. Manschap met maximaal

 1 specialisatie (Chauffeur,

 Voertuigbediener, Gaspakdrager,

 Brandweerduiker of 

Verkenner gevaarlijke stoffen)

 

360

 

12,82

 

24,12

 

16,07

 

3. Duikploegleider, of Manschap met 

2 of meer specialisaties uit categorie

 2, of langer dan 5

 jaar Manschap in categorie 2

 

360

 

14,22

 

26,68

 

17,79

 

4. Bevelvoerder

 

542

 

17,83

 

33,51

 

22,33

   

5. Officier van dienst

 

4270

 

0,00

 

42,70

 

0,00

   

6. Hoofdofficier van dienst, adviseur 

gevaarlijke stoffen

 

6133

 

0,00

 

61,33

 

0,00

 

7. Commandant van dienst

 

9123

 

0,00

 

68,44

 

0,00

 

F

Bijlage IIc Gebruteerde Vergoedingsbedragen betreffende vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2018 wordt gewijzigd als volgt:

Bijlage IIc Gebruteerde Vergoedingsbedragen betreffende vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per1 oktober 2019

 

 

     

jaarvergoeding

 

uurbedrag  oefeningen

  en  cursussen  e.d.

   

uurbedrag  v oor 

b r andbestrijding  en 

h ulpverlening

 

uurbedrag  v oor 

langdurig  aanwezigheid

 

1. Aspirant manschap

364

 

11,32

 

21,23

 

14,13

 

2. Manschap met maximaal 1 

specialisatie (Chauffeur,

 Voertuigbediener, Gaspakdrager,

 Brandweerduiker of Verkenner 

gevaarlijke stoffen)

 

364

 

13,07

 

24,59

 

16,39

 

3. Duikploegleider, of Manscha

p met 2 of meer specialisaties

uit categorie 2, of langer dan 5 jaar 

Manschap in categorie 2

 

364

 

14,49

 

27,11

 

18,09

 

4. Bevelvoerder

 

550

 

18,13

 

34,02

 

22,67

 

5. Officier van dienst

 

4352

 

0,00

 

43,52

 

0,00

 

6. Hoofdofficier van dienst, adviseur 

gevaarlijke stoffen

 

6244

 

0,00

 

62,44

 

0,00

 

7. Commandant van dienst

 

9295

 

0,00

 

69,66

 

0,00

 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 oktober 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2019.

 

De gemeentesecretaris,

Drs. E.H.J. Janssen

de waarnemend burgemeester,

drs. W.G.H.M. Rutten