Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2019, 298110Beschikkingen | afhandelingGemeente Almere - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een woning - Maria Mayerstraat 1, 5C2A-NH4253, Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere maken bekend dat er op de onderstaande aanvraag is besloten:

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

Besluit

Dd verz besluit

192892

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

21 juni 2019

het bouwen van een woning

Maria Mayerstraat 1 , 5C2A-NH4253

148046,5

485924,5

verleend

28 november 2019

Bezwaarclausule

Tegen een besluit kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 200, 1300 AE Almere. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, de naam en het adres van de indiener bevatten, zijn voorzien van een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan.

Indien tegen een besluit een bezwaarschrift is ingediend kan de voorzieningenrechter van Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf heden gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

Vergunningen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Eenvoudig een afspraak maken kan via https://www.almere.nl

Wilt u toch liever bellen? Dat kan op 14 036.