Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2019, 297102Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Heihorst 4, 5411 LN Zeeland; het afwijken van een bestemmingsplan voor het exploiteren van een hondenfokkerij als nevenactiviteit bij een bestaande varkenshouderij (aanvraag ontvangen 21 november 2019)

Pastoor van Winkelstraat (tussen 81 en 83) te Schaijk; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (aanvraag ontvangen 23 november 2019)

Burgerveld 47, 5411 TE Zeeland; het vervangen van de kap van de woning en het plaatsen van een dakkapel (aanvraag ontvangen 25 november 2019)

Waterstraat 2, 5374 KB Schaijk; het veranderen van de inrichting (plaatsen luchtwasser) (aanvraag ontvangen 26 november 2019)

Schuifelenberg 3, 5411 LL Zeeland; het gewijzigd uitvoeren (met betrekking tot de indeling) van een eerder (d.d. 22 juli 2015) verleende vergunning voor de bouw van biggenstallen en vleesvarkensstallen (aanvraag ontvangen 27 november 2019)

Munpad (achter nummer 1) te Schaijk; het plaatsen van zonnepanelen op de grond (aanvraag ontvangen 27 november 2019)

Langenboomseweg 117, 5411 AT Zeeland; het toestaan van kleinschalig begeleid wonen met 24-uur zorg en het bieden van dagbesteding voor een termijn van maximaal 2 jaar (aanvraag ontvangen 28 november 2019)

Ontvangen sloopmeldingen:

Broksteeg 5, 5374 BE Schaijk; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van bedrijfsgebouwen (melding ontvangen 22 november 2019)

Landweer 8, 5411 LV Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een laagspanningskast (melding ontvangen 25 november 2019)

Ontvangen milieumelding:

Heihorst 4, 5411 LN Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (i.c. veranderen luchtwasser en wijziging in aantal landbouwhuisdieren) van een bedrijf (melding ontvangen 21 november 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunning:

Pastoor van Winkelstraat 100a, 5374 BL Schaijk; het bouwen van een woning (vergunning verzonden 27 november 2019)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning:

Trentsedijk 12, 5411 ND Zeeland; het vervangen van de kap van de woning. De afhandelingstermijn met betrekking tot deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 15 januari 2020 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 28 november 2019.

Huisnummerbesluit:

Vaststelling nummeraanduiding:

Pastoor van Winkelstraat 100a, 5374 BL Schaijk; ten behoeve van een nieuw te bouwen woning.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 29 november 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunning, verlenging van de afhandelingstermijn en vaststelling van de nummeraanduiding kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.