Gemeenteblad van Westerveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterveldGemeenteblad 2019, 296430Overige besluiten van algemene strekkingBesluit aanwijzing Heffings- en Invorderingsambtenaar Westerveld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld;

 

Gelet op artikel 231 lid 2 sub b en c van de Gemeentewet en artikel 1 van de wet WOZ;

 

B e s l u i t e n:

 

 

 

Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c van de Gemeentewet en bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ;

 • 1.

  de medewerker Beleidsuitvoering I, taakveld WOZ en Belastingen;

 • 2.

  de Manager II, Dienstverlening;

 • 3.

  de Manager II, Beleid;

 • 4.

  de Manager II, Openbare Werken;

 • 5.

  de Manager II, Bedrijfsvoering.  

Dit besluit vervangt het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Meppel-Westerveld vastgesteld door het college van de gemeente Meppel op 23 augustus 2016 en door het college van de gemeente Westerveld op 30 augustus 2016.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Diever, 24 juni 2019

De secretaris, de burgemeester,

N.L.J.J. Dusink H. Jager