Reglement Lokaal Overleg met de vakbonden gemeente Middelburg

 

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg,

Overwegende dat het in het kader van de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) noodzakelijk is de afspraken over de werkwijze van het lokaal overleg met de vakbonden vast te leggen in een reglement;

Gelet op het bepaalde in artikel 12:3, lid 1 van de CAO Gemeenten;

Gezien de bereikte overeenstemming in de vergadering van de Commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 27 november 2019;

 

BESLUITEN

Vast te stellen:

Het Reglement Lokaal Overleg met de vakbonden gemeente Middelburg

 

Artikel 1 | Vergaderingen

1. De werkgever zit het overleg met de vakbonden voor.

2. De werkgever is in het overleg vertegenwoordigd door een bevoegd, door de werkgever gevolmachtigd persoon met wie afspraken kunnen worden gemaakt.

3. De vakbonden zijn in het overleg vertegenwoordigd door 1 of 2 door elk van hen aan te wijzen vertegenwoordigers.

4. Een andere vakbond kan op verzoek deelnemen aan het lokaal overleg. Een verzoek daartoe wordt door de deelnemers aan het overleg besproken. Tot inwilliging van het verzoek wordt in meerderheid besloten.

5. De werkgever verzorgt de secretariële ondersteuning van het overleg.

6. Het secretariaat stelt een verslag op van het overleg.

 

Artikel 2 | Uitnodigingen

1. Partijen kunnen elkaar uitnodigen voor overleg.

2. De uitnodiging voor overleg wordt tijdig, in de regel 14 dagen van tevoren, gedaan.

3. De werkgever en de vakbonden kunnen in overleg anderen het overleg laten bijwonen.

4. Als er na twee uitnodigingen voor overleg geen meerderheid van de vakbonden aanwezig is bij een overleg, kunnen de geagendeerde onderwerpen door de werkgever worden behandeld en van een standpunt worden voorzien. De werkgever mag dan besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Dit gebeurt alleen als uitstel niet mogelijk is en de andere partij nadrukkelijk op de gevolgen van hun handelswijze is gewezen.

5. Op jaarbasis worden minimaal twee overlegbijeenkomsten met het Lokaal Overleg belegd.

 

Artikel 3 | Onderwerpen voor overleg

1. Werkgever en vakbonden voeren overleg over onderwerpen zoals genoemd in artikel 12.2, lid 1 van de Cao Gemeenten;

2. Werkgever en vakbonden voeren overleg over onderwerpen op grond van artikel 12.2, lid 2 van de Cao Gemeenten, te weten:

a. Samenstelling en reglement van de geschillencommissie (artikel 11.5 Cao Gemeenten)

2. Seniorenverlof en generatiepact, voor zover de cao toestaat dit op lokaal niveau in te vullen

(6.20.1.1 t/m 6.20.1.5 Personeelshandboek gemeente Middelburg)

 

Artikel 4 | Overeenstemming

1. Er is overeenstemming bereikt als de werkgever en de meerderheid van de vakbonden instemt.

2. Voor de stemming aan werknemerszijde is het aantal leden dat aangesloten is bij de vakbonden bepalend. 1 vakbond kan echter nooit meer stemmen uitbrengen dan het totaal van de leden van de andere vakbonden.

 

Artikel 5 | Geen overeenstemming

1. Als de werkgever of een vakbond tot het oordeel komt dat geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt dit zo snel mogelijk na bespreking in het overleg schriftelijk aan de andere partijen bij het overleg medegedeeld.

2. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de mededeling nodigt de werkgever de vakbonden uit voor overleg. Het overleg vindt uiterlijk 7 werkdagen later plaats.

3. De werkgever en een meerderheid van de vakbonden kunnen:

a. besluiten het overleg voort te zetten;

b. besluiten het overleg te beëindigen;

c. constateren dat een geschil bestaat.

4. Bij een geschil stellen partijen vast wat het onderwerp en de inhoud van het geschil is en of zij het geschil willen voorleggen aan de Lokale Advies- en Arbitrage Commissie (LAAC).

 

Artikel 6 | Advies

1. De werkgever en de meerderheid van de vakbonden in artikel 12.1 van de CAO Gemeenten kunnen ieder een geschil voor advies aan de LAAC voorleggen.

2. Binnen 6 werkdagen na het overleg in artikel 5 lid 2 van deze regeling leggen de partijen die tot advies hebben besloten het verzoek om advies ondertekend voor aan de LAAC. Het verzoek bevat minimaal het onderwerp en de inhoud van het geschil.

3. Als in het overleg geen overeenstemming bestaat over het onderwerp en de inhoud van het geschil kunnen de overige partijen hun visie op het onderwerp en de inhoud van het geschil ook binnen 6 werkdagen bij de LAAC voorleggen.

4. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van het advies zetten de werkgever en de vakbonden het overleg over het geschil voort.

 

Artikel 7 | Arbitrage

1. De werkgever en de meerderheid van de vakbonden in artikel 12.1 van de Cao Gemeenten kunnen gezamenlijk een geschil voor arbitrage aan de LAAC voorleggen. Hiervoor is overeenstemming nodig, als bedoeld in artikel 4 van deze regeling.

2. Binnen 6 werkdagen na het overleg in artikel 5 lid 2 van deze regeling leggen de partijen het verzoek om arbitrage ondertekend voor aan de LAAC. Het verzoek bevat minimaal het onderwerp en de inhoud van het geschil en de standpunten van alle deelnemers.

3. De arbitrale uitspraak is bindend voor werkgever en de vakbonden.

 

Artikel 8 | Inwerkingtreding reglement

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg

De secretaris, De burgemeester,

mr. A. van den Brink mr. H.M. Bergmann

Naar boven