Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 294008Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit inzake verbod om consumentenvuurwerk te bezigengemeente Stichtse Vecht 2017 e.v.

 

 

Aanwijzingsbesluit inzake verbod om consumentenvuurwerk te bezigen gemeente Stichtse Vecht 2017 e.v.

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN STICHTSE VECHT,

 

Aanvullend aan het besluit van 12 december 2017 om de kinderboerderijen "Otterspoor", "De Vechtse Hoeve" en "Dierenweide Breukelen" aan te wijzen als vuurwerkvrije zones en naar aanleiding van de politieke wens, het ingediende verzoekschrift door inwoners van de seniorenflat ’t Heycop en verzorgingshuis De Aa in Breukelen over overlast van vuurwerk en het effect dat vuurwerk op de bewoners kan hebben.

 

Overwegende:

- Dat het ingevolge artikel 2.73 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Stichtse Vecht 2014 (hierna APV) verboden is consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats;

- Dat het ingevolge artikel 2.3.6. van het Vuurwerkbesluit (Staatsblad 496,12 december 2014) is toegestaan consumentenvuurwerk af te steken tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02:00 uur van het daarop volgend jaar;

- Dat het afsteken van vuurwerk in het gebied rond de seniorenflat ’t Heijcop en het woonzorgcentrum De Aa, beide gelegen aan de Heycoplaan 2 in Breukelen, nadelige gevolgen heeft / kan hebben op de bewoners,  

- Met het instellen van vuurwerkvrije zones, het negatieve effect van vuurwerk op het welzijn van deze bewoners wordt verminderd.

 

Gelet op artikel 2.73 lid 1 van de APV,

 

BESLUITEN

I. Het gebied rond de seniorenflat ’t Heijcop en het woonzorgcentrum De Aa, beide gelegen aan de Heycoplaan 2 in Breukelen, aan te wijzen als gebied waar het verboden is om tijdens de periode zoals bedoeld in artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit consumentenvuurwerk te bezigen.

De grenzen van het als zodanig aangewezen gebied zijn weergegeven op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart;

 

l. Te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als 'Aanwijzingsbesluit inzake verbod consumentenvuurwerk te bezigen gemeente Stichtse Vecht 2017 e.v.'

 

d.d. 26 november 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris de burgemeester