Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 293342Plannen | ruimtelijkOntwerp bestemmingsplan, Tames Visserstraat 1, Schermerhorn

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Tames Visserstraat 1 Schermerhorn in ontwerp ter inzage ligt.

Gebied

Het plangebied is gelegen op de hoek van de Tames Visserstraat en het Zuidje in Schermerhorn, gemeente Alkmaar. De gronden zijn kadastraal bekend gemeente Schermer, sectie C, perceelnummer 1341.

Doel

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal 19 woningen ter plaatse van de voormalige schoollocatie aan de Tames Visserstraat 1 te Alkmaar.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 5 december 2019 tot en met woensdag 15 januari 2020 bij de servicebalie Vergunningen- en subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar.

De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken met de servicebalie via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072.

Daarnaast kunt u het ontwerpbestemmingsplan langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de vermelding Alkmaar, bestemmingsplan Tames Visserstraat 1) of onder de code: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0361.BP00167-0201

Zienswijzen

Ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk, of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad.

Reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, , t.a.v. Backoffice/Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar.