Gemeenteblad van Westerwolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterwoldeGemeenteblad 2019, 293292BeleidsregelsBeleidsregels Aanjaagbudget duurzame initiatieven (ABDI) Gemeente Westerwolde 2019

Deze beleidsregels zijn een uitwerking van artikel 7 uit de ASV.

Artikel 1 Een bijdrage uit het ABDI kan worden aangevraagd door:

 • 1.

  Inwoners van gemeente Westerwolde in vast of tijdelijk georganiseerd verband.

 • 2.

  Projectaanvragen van andere aanvragers worden niet in behandeling genomen.

Artikel 2 Om voor een bijdrage uit het ABDI in aanmerking te komen, moet de inhoud van een project voldoen aan de volgende negen voorwaarden:

 • 1.

  De activiteiten zijn gericht op het verduurzamen van Westerwolde (minimaal één van de volgende doelstellingen moet van toepassing zijn):

  • a.

   Omdat zij de CO2 uitstoot of andere broeikasgassen verminderen;

  • b.

   Omdat ze bijdragen aan het energieneutraal maken van de gemeente;

  • c.

   Omdat zij bijdragen aan het circulair worden van de gemeente.

 • 2.

  Het project heeft tot doel het realiseren van activiteiten en/of diensten in de gemeente Westerwolde.

 • 3.

  Het project geeft duidelijk aan voor welke incidentele kosten subsidie wordt gevraagd uit het ABDI.

 • 4.

  De activiteiten en/of diensten worden uitgevoerd door inwoners, inwoners samen met professionals, of op initiatief van inwoners.

 • 5.

  De activiteiten dragen bij aan het versterken van de zelforganisatie en zelfredzaamheid van inwoners. Bij voorkeur in een blijvend samenwerkingsverband (geen noodzakelijke, maar wel wenselijke voorwaarde).

 • 6.

  De activiteit of dienst heeft een groot bereik onder de mensen binnen de leefgemeenschap.

 • 7.

  Het project moet breed gedragen zijn in de buurt, wijk, dorp, stichting en/of vereniging.

 • 8.

  De activiteiten hebben een duidelijke meerwaarde voor een duurzame samenleving, versterkt het ‘naoberschap’, draagt bij aan onze Cittaslow waarden en draagt waar mogelijk bij aan de versterking van de lokale economie.

 • 9.

  Binnen een jaar na de toekenning van de subsidie start de uitvoering van het project.

Artikel 3 De projectaanvraag moet inzicht geven in:

 • 1.

  De activiteiten en/of diensten die worden georganiseerd.

 • 2.

  De leefgemeenschap(pen) waar de activiteiten en of diensten worden uitgevoerd.

 • 3.

  Het te verwachten bereik van de bewoners met de activiteiten en/of diensten.

 • 4.

  De inzet van inwoners voor de realisatie van de activiteiten en/of diensten.

 • 5.

  De looptijd van de activiteiten en/of diensten.

 • 6.

  De manier waarop de gemeente inzicht krijgt in de voortgang van het project en de wijze waarop de gemeente inzicht krijgt in de uitvoering van de activiteiten en/of diensten. Na afronding van het project, dient de aanvrager te zorgen voor een terugkoppeling aan de gemeente en levert de aanvrager een foto met tekst voor publicatie.

 • 7.

  Dat wat nodig is voor de realisatie van het project. Dat wil zeggen:

  • a.

   De organisatie, de verantwoordelijkheden van de deelnemers en deelnemende partijen, de huisvesting (indien) van toepassing;

  • b.

   Begroting van de projectkosten en uitvoeringskosten gespecificeerd;

  • c.

   Eventueel financiële inbreng mogelijke andere partijen en inwoners zelf;

  • d.

   Welke eenmalige bijdrage van de gemeente wordt gevraagd;

  • e.

   Voor welke kosten de bijdrage wordt gevraagd;

  • f.

   Een sluitende projectbegroting (co-financiering).

 • 8.

  In de aanvraag wordt aangegeven op welke wijze het project voldoet aan de in artikel 2 geformuleerde voorwaarden van het ABDI. Het is daarom verplicht gebruik te maken van het aanvraagformulier (zie bijlage I) bestaande uit een voorblad en een vragenlijst. Naast het aanvraagformulier is het ook toegestaan een eigen projectplan of andere bijlage mee te leveren.

Artikel 4 Procedure van indienen en beoordelen aanvragen:

 • 1.

  Inwoners moeten het aanvraagformulier indienen voor een bijdrage uit het ABDI. Dit aanvraagformulier mag men aanvullen met een eigen projectplan of andere bijlage.

 • 2.

  Twee keer per jaar worden aanvragen beoordeeld die binnen zijn gekomen. De beleidsmedewerkers van de gemeente beoordelen de binnengekomen aanvragen, waar nodig wordt kennis en expertise van collega’s ingeschakeld om de aanvraag mede te beoordelen.

 • 3.

  Voor de winter ronde dienen de aanvragen voor 31 december binnen te zijn en worden deze voor 1 maart beoordeeld. Voor de zomer ronde dienen de aanvragen voor 1 mei binnen te zijn en deze worden voor 1 juli beoordeeld. Na de beoordeling ontvangen de aanvragers uiterlijk binnen 20 werkdagen het besluit.

 • 4.

  Het maximale bedrag per aanvraag is € 20.000,- euro. Het college kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van dit maximum.

 • 5.

  Het college stelt jaarlijks het budget vast.

 • 6.

  Jaarlijks wordt door de beleidsmedewerkers gerapporteerd aan de raad en het college.

Artikel 5 Hoogte bijdrage ABDI

 • 1.

  Een bijdrage uit het ‘Aanjaag budget duurzame initiatieven’ bedraagt ten hoogste 50% van de totale begroting. Het college kan bij uitzonderlijke gevallen afwijken van dit maximum.

 • 2.

  Zelfwerkzaamheden (manuur € 15,-) en inzet eigen materiaal mogen worden meegerekend in de begroting.

Artikel 6 Slotbepaling

In die gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien kan het college nadere besluiten nemen en afwijken van wat in deze beleidsregels is bepaald.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op 10 november 2019.

 • 2.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ”Beleidsregels Aanjaag budget duurzame initiatieven Westerwolde”

 

Aldus vastgesteld door het college op 5 november 2019.

J. Velema

burgemeester

H. Scheper

secretaris