Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 292717BeleidsregelsNadere regel subsidieregeling windpark Oud Dintel

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 20 augustus 2019:

 

gelet op artikel 3, artikel 6 vierde lid, artikel 7 tweede lid, artikel 8 derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk,

 

 

BESLUIT

 

vast te stellen de :

 

Nadere Regel Burenregeling Windpark Oud Dintel

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • 1.

  Energieprestatie: Het aandeel hernieuwbare energie van het totale energieverbruik van een woning.

 • 2.

  Lden 42dB contour: deze contour is gebaseerd op het rekenmodel, horend bij de rapportage 713013 AS WP Oud Dintel V2 d.d. 18 februari 2013, en is gebaseerd op de turbine Siemens SWT-3.0-108 met aan ashoogte van 89,5 meter, die staat in windpark Oud Dintel).

 • 3.

  Een woning plus een contour van tien meter rondom deze woning.

Artikel 2. Beleidsdoel

Het verbeteren van de energieprestatie van de woning van omwonenden van Windpark Oud Dintel door de eigenaren, aanvullend op bestaande compensatieregelingen, financieel te ondersteunen bij het nemen van maatregelen hiertoe.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor het nemen van maatregelen die bijdragen aan het realiseren van het beleidsdoel geformuleerd in artikel 2.

 • 2.

  Alleen maatregelen die zijn opgenomen in het overzicht zoals die is opgenomen in bijlage I komen in aanmerking voor subsidie. Alle overige maatregelen zijn uitgesloten.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren van woningen waarvan een deel van de wooneenheid valt binnen de Lden 42 dB geluidscontour van de windmolens van windpark Oud Dintel. Deze eigenaren zijn opgenomen in bijlage II. Alle overige eigenaren van woningen zijn uitgesloten.

Artikel 5. Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 10 lid 2 van de Algemene subsidieverordening kan de subsidie in ieder geval geweigerd worden indien:

 • 1.

  De woning op 30 november 2016 nog niet in eigendom was van de aanvrager.

 • 2.

  De aanvrager inkomsten heeft ontvangen van een windturbine op eigen grond.

 

Artikel 6. Aanvraag

 • 1.

  In aanvulling op de in artikel 6 lid twee van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk genoemde gegevens, moet een aanvraag de volgende informatie bevatten:

  • a.

   Een overzicht van de maatregelen die aanvrager wil realiseren waarvoor subsidie wordt aangevraagd

  • b.

   Voor iedere maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd de offerte van de uitvoerende leverancier of, indien de maatregel al gerealiseerd is, de facturen en betalingsbewijzen van deze facturen.

  • c.

   Voor iedere maatregel een opdrachtbevestiging van de uitvoerende leverancier met daarop de geplande leverings- dan wel realisatiedatum, tenzij de maatregel reeds gerealiseerd is.

  • d.

   Eigendomsakte van de woning, waaruit blijkt dat de woning op 30 november 2016 reeds in bezit was van de aanvrager.

 • 2.

  Eigenaren van woningen kunnen facturen van erkende maatregelen declareren die zijn uitgevoerd vanaf 30 november 2016.

 

Artikel 7. Bepaling subsidiehoogte

 • 1.

  Het maximale subsidiebedrag bedraagt 4214 euro per woning;

 • 2.

  Voor subsidie komen in aanmerking de redelijk gemaakte kosten voor maatregelen zoals die zijn opgenomen onder artikel 3;

 • 3.

  Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de offerte(s)of facturen van de genoemde maatregelen.

 • 4.

  De maximale subsidie per woning kan over verschillende aanvragen worden verdeeld.

 

Artikel 8. Subsidieplafond

Het subsidieplafond over de totale looptijd van deze nader regel is vastgesteld op 59000 euro.

 

Artikel 9. Verplichtingen

De maatregelen waarvoor subsidie is aangevraagd dienen binnen de looptijd van deze regeling te zijn gerealiseerd.

 

Artikel 10. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Aanvragen kunnen het gehele jaar door ingediend worden;

 • 2.

  Alleen aanvragen die vallen binnen de looptijd van deze regeling worden in behandeling genomen

 

Artikel 11. Beslistermijn

Het college beslist, in afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidie Verordening, binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 

Artikel 12. Vaststelling

 • 1.

  In aanvulling op hetgeen bepaald is in artikel 17 van de Algemene Subsidie Verordening dient de aanvrager binnen 6 weken na realisatie van de gesubsidieerde activiteiten een verzoek tot vaststelling in.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling bevat ten minste:

  • a.

   De facturen van de geoffreerde maatregelen

  • b.

   Betalingsbewijzen van deze facturen (in de vorm van b.v. een bankafschrift)

 

Artikel 13. Betaling

Betaling van de verleende subsidie geschied na vaststelling van de subsidie;

 

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling treedt in werking op de dag na publicatie;

 • 2.

  De subsidieregeling vervalt twee jaar na inwerkingtreding.

 • 3.

  Deze nadere regel worden aangehaald als: “Nadere regel Burenregeling Windpark Oud Dintel”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 20 augustus 2019

 

De secretaris,

……………………,

 

De burgemeester,

…………….

 

 

Bijlage I

Goedgekeurde maatregelen Burenregeling Windpark Oud Dintel,

inclusief minimumeisen (indien van toepassing).

Goedgekeurde gebouwgebonden maatregelen

• CO₂-gestuurde ventilatie

• Dakisolatie

o Minimumeis: warmteweerstand (R-waarde) minimaal 3,5 m²K/W.

• Energiemonitor gekoppeld aan slimme meter

• Gelijkstroompomp en/of -ventilator

• Gevelisolatie

o Minimumeis: warmteweerstand (R-waarde) minimaal 3,5 m²K/W.

• Hocosto©/Ecovat© (individueel)

• Hoogrendement glas (HR++ of HR+++)

Minimumeisen:

o Maximale warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van 1,2 W/m²K;

o Bij het laten plaatsen van HR++-glas kunt u ook de kozijnen laten vervangen. Een houten of kunststof kozijn voldoet altijd, een aluminium kozijn mag een maximale U-waarde hebben van 2,4 W/m²K.

• Hoogrendementsketel

Minimumeisen:

o De cv-ketel moet een HR107-label hebben;

o De nieuwe HR-ketel vervangt een oude traditionele of VR-ketel.

• Houtgestookte cv-ketel

o Minimumeis: de cv-ketel vervangt een oude traditionele of VR-ketel.

• HRe-ketel

Minimumeisen:

o De HRe-ketel of micro-wkk heeft een minimaal vermogen van 0,8 kWe en maximaal 5 kWe;

o De HRe-ketel of micro-wkk is bestemd voor ruimteverwarming van een bestaande woning, heeft een thermisch vermogen van ten minste 100% en een elektrisch rendement van ten minste 15%.

• Inbouwapparatuur zoals inductie kookplaat (inclusief 3 fase groep en perilex© aansluiting), koelkast en vriezer

o Minimumeis: energielabel A+ of zuiniger.

• Infraroodverwarming

• Installatie voor warmte-terugwinsysteem

o Minimumeis: De warmteterugwinning uit ventilatielucht dient een rendement te behalen van minimaal 90 %.

• Isolerende deuren, kozijnen en panelen:

o Minimumeis: De U-waarde van de deur is maximaal 2,0 W/m²K. De isolerende panelen mogen een maximale U-waarde hebben van 0,7 W/m²K.

• Lage temperatuurafgiftesysteem (vloerverwarming, lage temperatuur radiatoren)

o Minimumeis: Een maximale aanvoertemperatuur van 45 – 55 ⁰C.

• Pelletkachel

• Pompschakelaar (vloerverwarming)

• Spouwmuurisolatie

o Minimumeis: minimale warmteweerstand (R-waarde) van 1,1 m²K/W.

• Vloerisolatie

o Minimumeis: minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W.

• Warmtepomp

• Waterzijdig inregelen

• Zolder- of vlieringvloerisolatie

o Minimumeis: minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W.

• Zonneboiler

• Zonnepanelen inclusief omvormer en aanpassingen aan elektriciteitsnetwerk 

Bijlage II

Adressenlijst woningen van rechthebbende eigenaren subsidieregeling windpark Oud Dintel

 • 1.

  Slobbegorsedijk 11 4794 RS Heijningen

 • 2.

  Slobbegorsedijk 13 4794 RS Heijningen

 • 3.

  Slobbegorsedijk 17 4794 RS Heijningen

 • 4.

  Slobbegorsedijk 20 4794 RS Heijningen

 • 5.

  Slobbegorsedijk 24 4794 RS Heijningen

 • 6.

  Slobbegorsedijk 26 4794 RS Heijningen

 • 7.

  Slobbegorsedijk 28 4794 RS Heijningen

 • 8.

  Postbaan 5 4794SR Heijningen

 • 9.

  Postbaan 7 4794 SR Heijningen

 • 10.

  Postbaan 9 4794 SR Heijningen

 • 11.

  Markweg Noord 1a 4794 SP Heijningen

 • 12.

  Markweg Zuid 1a 4794 SN Heijningen

 • 13.

  Markweg Zuid 1b 4794 SN Heijningen

 • 14.

  Elisabethweg 3 4794 RT Heijningen