Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 292322Beschikkingen | aanvraagGemeente Beesel - terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan ‘Bussereindseweg 81-2, Beesel’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 5 december 2019 in het gemeentehuis van Beesel bij de afdeling Algemene Zaken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt het bestemmingsplan ‘Bussereindseweg 81-2, Beesel’ in ontwerp. Het plan behelst het herstel van de planologische situatie vóór inwerkingtreding van het bestemmingsplan 'Bussereindseweg 81, Beesel'. De bedrijfsbestemming (inclusief bouwvlak) wordt van perceel O 372 verwijderd en de agrarische bestemming wordt ter plaatse hersteld. Ook vervalt een natuurbestemming binnen het projectgebied.

Het ontwerp bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.beesel.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.BPBussereind81-ON01.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Beesel, postbus 4750, 5953 ZK Reuver. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M.T.A. Hölzmann, van de afdeling Algemene Zaken, telefoonnummer 077 - 4749292.

Beesel, 4 december 2019