Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 29215Plannen | ruimtelijkgewijzigde vaststelling bestemmingsplan Gelkenhorsterweg I

De raad heeft op 30 januari 2019 het bestemmingsplan Gelkenhorsterweg I gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Dit plan voorziet in het legaliseren van een hondenfokkerij op het perceel Gelkenhorsterweg 9 in Barneveld.

De wijzigingen van het ontwerp zijn verwerkt in het bestemmingsplan. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp zijn opgesomd in de Staat van Wijzigingen, die is gevoegd bij de ter inzage liggende stukken.

Het plan ligt van 8 februari tot en met 22 maart 2019 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).

U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld’).

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1369-0002

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1369-/NL.IMRO.0203.1369-0002

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. Wat betreft de wijzigingen die de raad bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende beroep instellen ongeacht of hij eerder een zienswijze naar voren bracht.

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak. Anders treedt het besluit in werking één dag na afloop van de beroepstermijn.

De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.

 

Barneveld, 7 februari 2019.