Gemeenteblad van Beek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekGemeenteblad 2019, 291568Beleidsregels



Damoclesbeleid gemeente Beek 2020

 

Artikel 13b Opiumwet

 

Beleidsregels van de burgemeester van Beek voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet bij woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven.

 

De Burgemeester van Beek,

 

overwegende:

 

dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de Burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is;

 

dat de wettekst van artikel 13b Opiumwet als volgt luidt:

‘’1. De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien woningen, lokalen, of erven als bedoeld in het eerste lid, gebruikt worden ter uitoefening van de artsenijbereidkunst, de geneeskunst, de tandheelkunst of de diergeneeskunde door onderscheidenlijk apothekers, artsen, tandartsen of dierenartsen’’;

 

mede gelet op hetgeen is neergelegd in het Convenant ‘’Integrale aanpak van hennepteelt in de Westelijke Mijnstreek”.

 

dat de wetgever onlangs in artikel 13b Opiumwet de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester heeft verruimd, hetgeen aanleiding vormt voor de onderhavige aanpassing van het Damoclesbeleid Beek 2019;

 

gelet op het bepaalde in artikel 13b Opiumwet

 

besluit

 

het Damoclesbeleid gemeente Beek 2019, vastgesteld d.d. 4 juli 2019, in te trekken en ter uitvoering van artikel 13b Opiumwet nader herzien beleid vast te stellen als “Damoclesbeleid gemeente Beek 2020”

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

Harddrugs: alle middelen die vermeld worden op lijst I bij de Opiumwet.

Softdrugs: alle middelen die vermeld worden op lijst II bij de Opiumwet.

Handelshoeveelheid harddrugs: meer dan 0,5 gram harddrugs.

Handelshoeveelheid softdrugs: meer dan 5 gram softdrugs of bij een hoeveelheid van 5 of meer hennepplanten.

Voorbereidingshandeling harddrugs: voorhanden hebben van een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a, lid 1 sub 3 Opiumwet.

Voorbereidingshandeling softdrugs: voorhanden hebben van een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 11a Opiumwet.

 

Artikel 2 Algemeen

 

Lid 1:

Als beleidsuitgangspunt wordt als regel gekozen voor het opleggen van een last onder bestuursdwang en niet voor het opleggen van een dwangsom. Een last onder bestuursdwang is een directer middel dat in tegenstelling tot de dwangsom binnen een concreet gestelde begunstigingstermijn tot feitelijke beëindiging van de overtreding leidt.

 

Lid 2:

Bij het opleggen van een last onder bestuursdwang wordt in principe gekozen voor sluiting van de woning/het lokaal. Dit moet als de meest effectieve maatregel worden beschouwd om de met de Opiumwet strijdige situatie te doen beëindigen en herhaling ervan te voorkomen. Bij wijze van uitzondering kan in concrete gevallen, waar het middel van sluiting niet adequaat of niet evenredig is, bekeken worden welke andere bestuursrechtelijke maatregel dient te worden toegepast.

 

Lid 3

De sluitingsbevoegdheid van de burgemeester op basis van artikel 13b Opiumwet en de overige daarmee samenhangende maatregelen kan uitsluitend toepassing krijgen op basis van schriftelijke bewijsstukken.

 

Lid 4

Als begunstigingstermijn wordt een periode van 72 uur aangehouden waarbinnen betrokkene zelf in de gelegenheid is om gehoor te geven aan de opgelegde last. Bij lokalen geldt dat binnen het eerste uur van deze 72 uur de klanten uit de inrichting dienen te worden verwijderd.

 

Lid 5

Indien er feitelijk tot sluiting wordt overgegaan zal de woning/het lokaal voor eenieder ontoegankelijk worden gemaakt.

 

Lid 6

De duur van de sluiting is afhankelijk van de aard van het pand (woning/lokaal), de zwaarte van de overtreding en van de vraag of de woning/het lokaal reeds eerder gesloten is geweest en varieert van een sluiting voor drie maanden tot een sluiting voor onbepaalde tijd. Hierbij wordt verwezen naar de bijgevoegde handhavingsmatrix, onder artikel 5.

 

Lid 7

De onderhavige beleidsregel met betrekking tot de toepassing van artikel 13b Opiumwet vormen een richtlijn waarvan de burgemeester in voorkomende gevallen kan afwijken.

 

Lid 8

Voor het toepassen van de bevoegdheid voortvloeiende uit artikel 13b Opiumwet wordt verwezen naar aanwezigheid van verdovende middelen op lijst I en II van de Opiumwet. Op lijst II is hennep in al zijn verschijningsvormen opgenomen, hiervan zijn alleen de zaden uitgesloten.

 

Lid 9

Met betrekking tot de omschrijving van het ‘’verkopen, afleveren, verstrekken dan wel daartoe aanwezig hebben’’ van verdovende middelen volgt uit het woord ‘’daartoe’’ dat de enkele aanwezigheid van verdovende middelen – ten behoeve van verkoop, aflevering of verstrekking de bevoegdheid verschaft tot sluiting. Teneinde een last onder bestuursdwang te kunnen opleggen is het niet vereist dat de verdovende middelen daadwerkelijk zijn verhandeld.

 

Lid 10

Bij toepassing van de bevoegdheid voortvloeiende uit artikel 13b Opiumwet wordt aansluiting gezocht bij de artikelen 2, 3, 10 en 11 Opiumwet en de Aanwijzing Opiumwet. Concreet betekent dit dat sprake is van een overtreding in de zin van dit beleid bij een hoeveelheid softdrugs van meer dan 5 gram, bij een hoeveelheid van meer dan 5 hennepplanten en bij een hoeveelheid harddrugs van meer dan 0,5 gram.

 

Lid 11

Een wijziging in de huursituatie wordt als niet ter zake doende beschouwd indien deze wordt aangebracht nadat het voornemen tot opleggen van een last onder bestuursdwang is uitgegaan. De ratio hierachter is dat de verhuurder niet met het plaatsen van andere huurders onder de genoemde last kan uitkomen. Het is immers op dat moment nog steeds noodzakelijk de loop van een dergelijk pand af te halen, het enkel plaatsen van nieuwe huurders leidt niet tot het voorkomen van herhaling van een met de Opiumwet strijdige situatie.

 

Artikel 3 Lokalen

 

Lid 1:

Indien er bij de eerste constatering sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van softdrugs, of indien sprake is van voorbereidingshandelingen softdrugs, dan wordt het lokaal zonder waarschuwing gesloten voor de duur van 6 maanden.

 

Lid 2:

Indien binnen 3 jaar, nadat sprake is van de eerste constatering van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van softdrugs, of indien sprake is van voorbereidingshandelingen softdrugs, opnieuw een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van softdrugs, wordt het lokaal gesloten voor de duur van 12 maanden. Wordt een overtreding geconstateerd ten aanzien van harddrugs, dan wordt het lokaal gesloten voor de duur van 24 maanden.

 

Lid 3:

Indien na de tweede constatering binnen een periode van 3 jaar wederom een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) soft- of harddrugs, dan wordt het lokaal gesloten voor onbepaalde tijd. Indien er sprake is van een vergunning wordt bovendien de leidinggevende schriftelijk opgeroepen voor het horen van diens visie over de geconstateerde feiten en wordt het voornemen tot intrekken van de vergunning bekendgemaakt. Wanneer geen nieuwe feiten worden aangevoerd, wordt de vergunning ingetrokken.

 

Lid 4:

Indien er bij de eerste constatering sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs, of indien sprake is van voorbereidingshandelingen harddrugs, dan wordt het lokaal zonder waarschuwing gesloten voor de duur van 12 maanden.

 

Lid 5:

Indien binnen 3 jaar, na de eerste constatering van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs, of indien sprake is van voorbereidingshandelingen harddrugs, opnieuw een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van harddrugs, dan wordt het lokaal gesloten voor onbepaalde tijd. Indien er sprake is van een vergunning wordt bovendien de leidinggevende schriftelijk opgeroepen voor het horen van diens visie over de geconstateerde feiten en wordt het voornemen tot intrekken van de vergunning bekendgemaakt. Wanneer geen nieuwe feiten worden aangevoerd, wordt de vergunning ingetrokken.

 

Lid 6:

Indien binnen 3 jaar, na de eerste constatering van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs, een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van softdrugs, of indien sprake is van voorbereidingshandelingen softdrugs, dan wordt het lokaal gesloten voor de duur van 12 maanden. Indien hierna binnen 3 jaar wederom een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien (voorbereidingshandelingen) softdrugs, dan wordt het lokaal gesloten voor onbepaalde tijd.

 

Indien er sprake is van een vergunning wordt bovendien de leidinggevende schriftelijk opgeroepen voor het horen van diens visie over de geconstateerde feiten en wordt het voornemen tot intrekken van de vergunning bekendgemaakt. Wanneer geen nieuwe feiten worden aangevoerd, wordt de vergunning ingetrokken.

 

Artikel 4 Woningen

 

Lid 1:

Indien er bij de eerste constatering sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van softdrugs, of indien sprake is van voorbereidingshandelingen softdrugs, dan wordt de woning zonder waarschuwing gesloten voor de duur van 3 maanden.

 

Lid 2:

Indien binnen 3 jaar, na de eerste constatering van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van (voorbereidingshandelingen) softdrugs, opnieuw een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) softdrugs, dan wordt de woning gesloten voor de duur van 6 maanden. Wordt een overtreding geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) harddrugs, dan wordt de woning gesloten voor de duur van 12 maanden.

 

Lid 3:

Indien binnen 3 jaar, na de tweede constatering van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van (voorbereidingshandelingen) softdrugs, opnieuw een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) softdrugs, dan wordt de woning gesloten voor de duur van 12 maanden. Wordt een overtreding geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) harddrugs, dan wordt de woning gesloten voor de duur van 24 maanden.

 

Lid 4:

Indien binnen 3 jaar, na de derde constatering van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van (voorbereidingshandelingen) softdrugs, wederom een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) soft- of harddrugs, dan wordt de woning gesloten voor onbepaalde tijd.

 

Lid 5:

Indien er bij de eerste constatering sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs, of indien sprake is van voorbereidingshandelingen harddrugs, dan wordt de woning zonder waarschuwing gesloten voor de duur van 6 maanden.

 

Lid 6:

Indien binnen 3 jaar, na de eerste constatering van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs, of indien sprake is van voorbereidingshandelingen harddrugs, opnieuw een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) harddrugs, wordt de woning gesloten voor de duur van 12 maanden. Wordt een overtreding geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) softdrugs, dan wordt de woning gesloten voor de duur van 6 maanden.

 

Lid 7:

Indien binnen 3 jaar, na de tweede constatering van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs, een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van softdrugs, of indien sprake is van voorbereidingshandelingen softdrugs, dan wordt de woning gesloten voor de duur van 12 maanden. Indien hierna binnen 3 jaar wederom een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien (voorbereidingshandelingen) harddrugs, dan wordt de woning gesloten voor de duur van 24 maanden.

 

Lid 8:

Indien binnen 3 jaar na de derde overtreding van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs wordt wederom een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) soft- of harddrugs, wordt de woning gesloten voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 5 Handhavingsmatrix

 

Het vorenstaande resulteert in de volgende handhavingsmatrix:

 

Constatering van overtreding

Lokalen

 

Woningen

 

 

Handel in softdrugs of voorbereidings-handelingen (hierna: softdrugs)

Handel in harddrugs of voorbereidings- handelingen harddrugs (hierna: harddrugs)

Handel in softdrugs of voorbereidings- handelingen (hierna: softdrugs)

Handel in harddrugs of voorbereidings-handelingen harddrugs (hierna: harddrugs

1

6 maanden

12 maanden

3 maanden

6 maanden

2

Softdrugs:

12 maanden

Softdrugs:

12 maanden

Softdrugs:

6 maanden

Softdrugs:

6 maanden

 

Harddrugs:

24 maanden

Harddrugs:

Onbepaalde tijd

Harddrugs:

12 maanden

Harddrugs:

12 maanden

3

Onbepaalde tijd

Softdrugs:

12 maanden

Softdrugs:

12 maanden

 

Harddrugs:

24 maanden

Harddrugs:

24 maanden

4

Onbepaalde tijd

Onbepaalde tijd

 

Artikel 6 Overgangsregeling

Ten aanzien van de woningen en lokalen waarbij een overtreding van de Opiumwet is geconstateerd vóór de datum van inwerkingtreding van het onderhavige Damoclesbeleid gemeente Beek 2020, wordt nog bestuurlijk ingegrepen conform het Damoclesbeleid gemeente Beek 2019 zoals vastgesteld op 4 juli 2019. Dat betekent dat op strafbare voorbereidingshandelingen als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onder 3 of artikel 11a Opiumwet pas bestuurlijk wordt ingegrepen bij constatering van deze overtreding op of na de datum van inwerkingtreding van het onderhavige Damoclesbeleid.

 

Dit beleid is afgestemd tussen de partners van de lokale driehoek.

 

Deze beleidslijn treedt in werking de dag na publicatie van de bekendmaking van het besluit tot vaststelling.

 

Deze beleidslijn wordt aangehaald als ‘Damoclesbeleid gemeente Beek 2020’.

 

Beek, 1 december 2020.

De burgemeester van Beek,

Christine van Basten- Boddin