Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2019, 289287VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijziging mandaatstatuut Stadskanaal 2012 (mandaat 48 tabel Maatschappelijke zaken)

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015 en de daarop gebaseerde uitwerking in de Nadere regels Jeugdhulp Stadskanaal 2015;

 

gelet op de wens om adequate zorgtoewijzing van niet-gecontracteerde jeugdzorg (NGZ), op grond van bovengenoemde regelingen en ter bespoediging van de afhandeling van de daartoe ingediende aanvragen, de daadwerkelijke uitvoering van de specialistische jeugdhulp door de gemeente mogelijk te maken, de manager Maatschappelijke Zaken (MZ) te mandateren en submandaat te verlenen aan de teamleider Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV), om te beslissen over de inzet en de opdrachtverlening ter uitvoering van de individuele niet-gecontracteerde jeugdzorg, en dit te begrenzen tot een bedrag van € 75.000 per jaar per individuele casus;

 

gelet op artikel 160, eerste lid 1 van de Gemeentewet;

 

mede gelet op het feit dat de aard van de besluiten zich niet tegen mandaatverstrekking verzetten en op grond van artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n :

 

 

 

I. vast te stellen de navolgende wijzigingen van het mandaatstatuut vastgesteld op 8 maart 2012, en laatstelijk gewijzigd op 7 december 2018,

met het wijzigen van nummer 48 in de tabel Afdeling Maatschappelijke Zaken.

Het nummer komt dan te luiden:

 

Afdeling Maatschappelijke Zaken

Nr

Omschrijving onderwerp

Van

Naar

leidinggevende

Naar

medewerker

Bijzondere

bepalingen

48

Besluiten inzake individuele jeugdhulpvoorzieningen en de afwijzingen van de overige jeugdhulpvoorzieningen, bedoeld in de Nadere regels jeugdhulp Stadskanaal 2015.

BW

31000001

Manager Maatschappelijke Zaken

 

Voor de zgn. niet gecontracteerde jeugdhulp geldt dat slechts de manager MZ en de Teamleider CJGV mogen besluiten tot de inzet en het ondertekenen van de opdracht, tot een maximum van € 75.000,- per 12 maanden, per cliënt.

 

II. Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 november 2019.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw F.T. de Jonge

burgemeester