Gemeenteblad van Pekela

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PekelaGemeenteblad 2019, 289197VerordeningenVerordening subsidies aardgasbesparing in Boven Pekela en Doorsneebuurt in de gemeente Pekela

Doel

Deze verordening heeft als doel om regels vast te stellen omtrent de procedure en de voorwaarden waaronder een subsidie kan worden aangevraagd binnen het project ‘Pekela geeft gas!’ en aan de eigenaren van woningen kan worden verstrekt.

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEKELA;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22-10-2019;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het verminderen van het gebruik van aardgas in de gemeente Pekela en daarmee mede uitvoering te geven aan het ‘Uitvoeringsplan Aardgasvrij Boven Pekela en Doorsneebuurt’ waarvoor door het Ministerie van Binnenlandse Zaken een subsidie is toegekend;

 

gelet op titel 4.2 (subsidies) van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 149 van de Gemeentewet en de bepalingen van de Algemene subsidieverordening Gemeente Pekela 2012;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening subsidies aardgasbesparing in Boven Pekela en Doorsnee in de gemeente Pekela

 

luidende als volgt:

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Pekela 2012.

2. Uitvoeringsplan: het ‘Uitvoeringsplan Aardgasvrij Boven Pekela en Doorsneebuurt’ dat in juni 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is ingediend en dat door dit Ministerie is gehonoreerd met subsidie ter uitvoering van dit plan.

3. Projectgebied: het gebied waarvoor het Uitvoeringsplan is opgesteld. Dit gebied omvat Boven Pekela en Doorsnee tot aan de Ommelanderklap. In bijlage 1 is een kaartje van dit gebied opgenomen.

4. ‘Pekela geeft gas!’: de werktitel die het project na aanvang gekregen heeft.

5. Projectadvies: een door een onafhankelijk adviseur opgesteld advies over de best passende maatregelen in de woning conform het Uitvoeringsplan. In dit advies is ook een berekening gemaakt van de aan te vragen subsidie conform het Uitvoeringsplan.

6. Ambassadeur: een bewoner/eigenaar die twee keer per jaar (gedurende twee achtereenvolgende jaren) zijn woning met de uitgevoerde maatregelen openstelt voor geïnteresseerden en waarbij de installaties minimaal twee jaren volledig gemonitord worden.

7. College: burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela.

 

Artikel 1a Bevoegdheden

1. Het college kan met inachtneming van deze verordening besluiten over het verstrekken van incidentele subsidies.

2. Het college kan de bevoegdheid uit het vorige lid mandateren aan de Algemeen Directeur van het Openbaar Lichaam De Kompanjie.

3. De Algemeen Directeur mag de aan hem gemandateerde bevoegdheid ondermandateren binnen de hiërarchische kolom van de betreffende vakafdeling van De Kompanjie.

 

Artikel 2 Subsidiecriteria (aan alle criteria moet worden voldaan)

Cumulatieve criteria om in aanmerking te komen voor deze subsidie zijn:

1. De woning moet binnen het aangewezen projectgebied in de gemeente Pekela staan (zie bijlage 1).

2. De woning is aangemeld voor het project ‘Pekela geeft gas!’.

3. Er is voor de woning een projectadvies opgesteld.

4. De maatregelen die in het advies voorgesteld zijn, zijn uitgevoerd en ten bewijze daarvan zijn facturen overgelegd.

5. Het bedrag dat aangevraagd wordt is maximaal het in het advies genoemde subsidiebedrag. De berekening in het advies is uitgevoerd conform de regels opgesteld in het uitvoeringsplan.

 

Artikel 3 Doelgroep en doel

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen natuurlijke personen die conform het door het project ‘Pekela geeft gas!’ uitgebrachte advies gasbesparingsmaatregelen hebben genomen. Deze natuurlijke personen dienen op het moment van aanvraag eigenaar van de woning te zijn. De subsidie is bedoeld voor eigenaren van woningen binnen het projectgebied zoals omschreven in het ‘Uitvoeringsplan Aardgasvrij Boven Pekela en Doorsneebuurt’ en aangegeven op de kaart in bijlage 1.

De subsidie is in het leven geroepen als stimulans om het aardgasverbruik in particuliere woningen binnen het projectgebied sterk te verminderen. Met de subsidie wordt de aanschaf een hybride warmtepomp, zonnepanelen om het extra stroomverbruik te compenseren, en waar nodig kierdichting en aanpassing van de radiatoren gestimuleerd.

 

Artikel 4 Afwijzingsgronden

De subsidieaanvraag wordt afgewezen indien:

1. Niet wordt voldaan aan één van de criteria in de artikelen 2 en 3.

2. De subsidieaanvraag is ontvangen buiten de indieningstermijn genoemd in artikel 9.

3. Het subsidieplafond is bereikt.

 

Artikel 5 Verplichtingen subsidieontvanger

De aanvraag moet volledig en met toevoeging van de gevraagde bijlagen worden ingediend.

 

Artikel 6 Subsidiebedrag

1. Per woning kan binnen het projectgebied een maatwerksubsidie van maximaal € 4.000,-- worden verstrekt op grond van een door of namens het college goedgekeurde aanvraag.

2. Voor de eerste 60 bewoners die zich aangemeld hebben bij het project is er een extra bedrag beschikbaar van maximaal € 500,--. Voorwaarde is wel dat deze bewoners binnen zes maanden na het ontvangen advies de maatregelen hebben laten uitvoeren en dat zij ambassadeur voor het project worden.

 

Artikel 7 Indienen aanvraag

1. Een subsidieaanvraag kan worden ingediend met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de gemeente Pekela en verkrijgbaar is via de werkgroep ‘Pekela geeft gas!’. De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten. De aanvraag dient te worden voorzien van bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar of ingediend bij het op het formulier aangegeven adres.

De volgende bijlagen dienen in ieder geval aan het aanvraagformulier te worden toegevoegd:

- Het advies dat van het project is ontvangen en

- De factuur/facturen van de installateurs(s)

2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 

Artikel 8 Subsidieplafond

Het maximaal voor subsidie beschikbare bedrag bedraagt € 1.050.000,- voor de gehele looptijd van deze subsidieregeling.

 

Artikel 9 Termijn voor indienen aanvraag

De subsidieaanvraag kan worden ingediend vanaf 1 december 2019 tot en met 31 oktober 2022.

 

Artikel 10 Hardheidsclausule

1. Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordeningen tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

2. In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

2. Deze verordening vervalt op 31 december 2022.

3. De verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening subsidies aardgasbesparing in Boven Pekela en Doorsneebuurt in de gemeente Pekela’

 

Aldus besloten in de vergadering van 19 november 2019.