Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 287289Overige besluiten van algemene strekkingEerste wijziging van het Reglement voor de Ondernemingsraad van de gemeente Barneveld

De Ondernemingsraad van de gemeente Barneveld;

 

gelet op artikel 8 van de Wet op de Ondernemingsraden en artikel 33 van het Reglement voor de ondernemingsraad van de gemeente Barneveld;

besluit:

 

vast te stellen de volgende wijzigingen van het Reglement voor de ondernemingsraden van de gemeente Barneveld

Artikel I

Artikel 5 komt als volgt te luiden:

 • 1.

  Kiesgerechtigd zijn de ambtenaren die gedurende ten minste 6 (zes) maanden in dienst zijn bij de onderneming.

 • 2.

  Verkiesbaar tot lid van de OR zijn de ambtenaren die gedurende ten minste 12 (twaalf) maanden in dienst zijn bij de onderneming.

 • 3.

  De bestuurder, alsmede diens plaatsvervangers, zijn niet verkiesbaar tot lid van de OR.

Artikel II

Artikel 7, tweede lid, komt als volgt te luiden:

 • 2.

  Kandidaatstelling geschiedt door indiening van een kandidaatstellingsformulier bij de secretaris van de OR of bij de verkiezingscommissie indien deze is aangesteld, tot uiterlijk 3 (drie) weken voor de verkiezingsdatum. Deze verstrekt een gedagtekend bewijs van ontvangst, gesteld ten name van degene die het formulier heeft ingediend.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op 2 december 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 november 2019.

De Ondernemingsraad van de gemeente Barneveld,

Robert Woudenberg,

secretaris

Jasper Buist,

voorzitter