Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 287081Beschikkingen | afhandelingbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

 

Adres

Molendijk 6 in Standdaarbuiten

 

Omschrijving project

Het in gebruik nemen van de groenstrook ten behoeve van pallethandel Schiedam B.V.

 

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf 28 november 2019 tot en met 8 januari 2020 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda.

De vergunninghouder kan, ondanks een beroepschrift, na afloop van de beroepstermijn toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, tegelijkertijd met of ná het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over het indienen van beroep of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar onze website ‘www.moerdijk.nl/bezwaar-en-beroep-indienen’.