Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 287076Beschikkingen | afhandelingKennisgeving intrekking omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten om op grond van artikel 2.33 lid 2 onder b van de Wabo de op 21 augustus 2018 verleende omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande woning en het bouwen van 2 nieuwe woningen op het perceel gelegen aan de Hofstraat 30 in Willemstad, in te trekken. De beslissing tot intrekking is aan belanghebbende verzonden op

18 november 2019.

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de belanghebbende. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.