Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2019, 285830Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam tot het niet meer beschikbaar stellen van de locatie Station RAI als staanplaats voor de winterroulatie met ingang van het seizoen 2019/2020

Het college van burgemeester en wethouders,

 

Gelet op:

 

 • -

  artikel 3.3 van de Verordening op de staan- en ligplaatsen buiten de markt en venten op grond waarvan vrijgekomen staanplaatsen worden toegewezen;

 • -

  het besluit van het college van b en w van de gemeente Amsterdam d.d. 16 maart 2018, houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit inzake de Marktverordening en de Verordening staan- en ligplaatsen buiten de markt en venten en gerectificeerd bij collegebesluit d.d. 26 april 2019

 • -

  het besluit van het college van ben w van de gemeente Amsterdam d.d. 10 juni 2018, tot vaststelling van het ruimtelijk-economisch kader voor verkooppunten in de openbare ruimte [Gemeenteblad 2018, 204306];

 • -

  de regeling roulering hot-dog venters in de binnenstad 1995

 

Overwegende dat:

 

 • -

  een vergunning voor de staanplaats bij Station RAI jaarlijks werd verleend volgens een rouleersysteem aan in een register ingeschreven ondernemers;

 • -

  er sprake is van een verkeersonveilige situatie op de locatie RAI, in het bijzonder vanwege de werkzaamheden in de bouw, wegenbouw en de aanleg van kabels en leidingen

 • -

  er sprake is van (voorbereidende) werkzaamheden van Zuidplus (Zuidasdok)

 • -

  na de afronding van de werkzaamheden het nieuwe maaiveld niet ruim genoeg is voor dergelijke, tijdelijke verkoopactiviteiten vanwege de vele loopstromen

 • -

  de gemeente, in het kader van het Programma Stad in Balans 2018-2022, streeft naar het verminderen van de druk in de openbare ruimte

 • -

  het op grond van het bovenstaande niet meer gewenst is vergunning te verlenen voor de staanplaats op de locatie Station RAI;

 • -

  de toegang tot de roulatieplaatsen vanuit de wachtlijst is gesloten (Gemeenteblad 2018, 10320 en 10332) en er sprake is van een uitsterfbeleid met betrekking tot de roulatieregelingen

 

Besluit:

 

De winterroulatiestaanplaats op de locatie Station RAI met ingang van het winterroulatieseizoen 2019/2020 niet meer beschikbaar te stellen voor de daarvoor ingeschreven venters.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld op 4 november 2019.

 

 

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Namens deze,

De stadsdeelsecretaris van Centrum,

Voor deze,

 

 

Mw. M.J.M. van der Vlugt-Smit

Manager Markten

 

 

 

Bezwaar

 

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van dit besluit gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit. In uw bezwaarschrift moet het volgende vermeld staan:

 • -

  uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en registratienummer;

 • -

  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;

 • -

  de titel en het kenmerknummer van het besluit of bij voorkeur een kopie van het besluit;

 • -

  waarom u bezwaar maakt.

   

Stuur uw bezwaarschrift naar:

p/a Bezwaarschriftencommissie van stadsdeel Centrum

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

U kunt het bezwaarschrift ook faxen naar 020 256 44 33.

 

Besluit blijft geldig

Het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Dit kan enkele maanden duren.

 

Spoed? Vraag een voorlopige voorziening aan

Kunt u niet wachten op onze beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u bij de rechter een voorlopige voorziening aanvragen. Hier moet u voor betalen. De werking van ons besluit kan dan tijdelijk worden opgeschort. Er kunnen ook andere maatregelen genomen worden. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

Sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Aanvragen kan ook via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze website vindt u ook meer informatie over het aanvragen van een voorlopige voorziening.

 

Vertegenwoordiging

Als u zich laat vertegenwoordigen door een derde, dan moet deze persoon een schriftelijke machtiging overleggen, met een kopie van uw legitimatiebewijs, waaruit de omvang van de vertegenwoordiging blijkt. Dit geldt niet wanneer u wordt vertegenwoordigd door een advocaat.