Gemeenteblad van Hardenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HardenbergGemeenteblad 2019, 284246VerordeningenVaststellen tarieven 2020 beschermd wonene

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 

Besluiten:

 

 • 1.

  De bijlage 2 bij het uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp, ‘de vergoedingenlijst beschermd wonen regio IJssel-Vecht 2020’ opnieuw vast te stellen.

 • 2.

  Deze wijziging per 1 januari 2020 in werking te laten treden en deze ingaande 1 januari 2020 ook toe te passen op de reeds voor 1 januari 2020 toegekende pgb-verstrekkingen.

 • 3.

  De op 26 maart 2019 vastgestelde bijlage 2 behorende bij het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Hardenberg 2019 per 1 januari 2020 in te trekken.

 

 

Hardenberg, 13 november 2019

de secretaris, de burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting drs. J.W. Wiggers

Bijlage 2 Vergoedingenlijst beschermd wonen regio IJssel-Vecht 2020

 

Het Pgb beschermd wonen mag u als volgt inzetten:

 

U woont in een kamer in een voorziening van een zorgaanbieder voor meerdere mensen of u heeft een huis/ appartement met een eigen voordeur in een complex voor beschermd wonen. Er is 24 uur per dag, 7 dagen in de week, ondersteuning beschikbaar op de locatie of

 

U woont in een accommodatie van een zorgaanbieder en u heeft begeleiding op afspraak, er is 24 uur per dag, 7 dagen in de week, begeleiding oproepbaar die indien noodzakelijk binnen een half uur bij u is.

 

In beide gevallen betaalt u huur en eventueel kosten voor eten aan de aanbieder. Hiervoor mag u niet uw Pgb gebruiken.

 

De ondersteuning bestaat uit een integraal pakket van individuele begeleiding en zo nodig begeleiding bij de persoonlijke verzorging en bij het huishouden. Indien u een indicatie voor dagbesteding heeft mag u de kosten hiervoor ook uit het pgb betalen. Indien medisch noodzakelijk mogen ook de vervoerskosten die nodig zijn om op de dagbestedingslocatie en weer thuis te komen uit het Pgb betaald worden.

 

Onderdelen:

 • 1.

  Individuele begeleiding en 24/7 op de locatie aanwezigheid van begeleiding/ toezicht.

  Ondersteuning bij tekortschietende zelfregie over het dagelijkse leven:

  • 1.1.

   Begeleiding in verband met tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen (dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van taken, beheerszaken regelen, communicatie, sociale relaties, organisatie van de huishouding, persoonlijke zorg) ;(bevorderen zelfredzaamheid).

  • 1.2.

   Begeleiding bij de mogelijke integratie in de samenleving, met extra aandacht voor ontwikkeltrajecten op het vlak van wonen, werken, sociaal netwerk (doelgericht toepassen van methoden van casemanagement) (bevorderen participatie).

  • 1.3.

   De begeleiding is 24/7 op de locatie om ernstige (gezondheids-)problemen te voorkomen.

 

Of

 

 • 2.

  Individuele begeleiding plus 24 uur beschikbaarheid per dag

  Ondersteuning bij tekortschietende zelfregie over het dagelijkse leven:

  • 2.1.

   Begeleiding in verband met tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen (dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van taken, beheerszaken regelen, communicatie, sociale relaties, organisatie van de huishouding, persoonlijke zorg) ;(bevorderen zelfredzaamheid).

  • 2.2.

   Begeleiding bij de mogelijke integratie in de samenleving, met extra aandacht voor ontwikkeltrajecten op het vlak van wonen, werken, sociaal netwerk (doelgericht toepassen van methoden van casemanagement) (bevorderen participatie).

 

Daarnaast realisatie van “beschikbaarheid van begeleiding”, waardoor de cliënt erop kan rekenen dat de zorgaanbieder naast planbare zorg ook 24/7 telefonisch beschikbaar is en indien noodzakelijk binnen 30 minuten beschikbaar ter plaatse.

 

Dagbesteding plus eventueel vervoer (indien geïndiceerd)

Dagbesteding is een structurele tijdsbesteding met een concreet en goed omschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent. Onder dagbesteding wordt niet verstaan:

 • Een reguliere dagstructurering die in de woon-/verblijfssituatie wordt geboden;

 • Een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo, uitstapjes en dergelijke.

Vervoer betreft het bieden van vervoer naar en van de plaats voor dagbesteding, voor zover de cliënt uit oogpunt van doelmatige zorgverlening redelijkerwijs op is aangewezen.

 

Wooninitiatief

Van een wooninitiatief is sprake als:

 • Minimaal 3 en maximaal 26 bewoners van het betreffende wooninitiatief wonen en zorg ontvangen via een PGB (uit hetzij Wlz, Wmo, Jeugdwet of Zvw);

 • Cliënten wonen in 1 huis of geclusterd binnen een straal van 100 meter;

 • Er een gemeenschappelijke ruimte aanwezig is voor gezamenlijke activiteiten;

 • De PGB-budgetten gebundeld worden en hiervoor zorg wordt ingekocht.

 

Deze toeslag mag gebruikt worden voor:

 • Alarmsystemen

 • Uitluisterapparatuur

 • Brandveiligheid

 • Domotica

 • Onderhoud van onder punt 1 t/m 4 genoemde punten

 • Zorg gerelateerde investeringen in gemeenschappelijke ruimten

 

Maximale tarieven:

 • Begeleiding en 24/7 op de locatie aanwezigheid van begeleiding/ toezicht:

   

  °

  ZZP3C

  € 105,21 per etmaal

  °

  ZZP4C

  € 126,83 per etmaal

  °

  ZZP5C

  € 138,30 per etmaal

  °

  ZZP6C

  € 174,49 per etmaal

 • Begeleiding inclusief 24/7 beschikbaarheid: € 66,00 per direct cliëntgebonden uur

 • Dagbesteding: € 775,00 per maand

 • Dagbesteding inclusief vervoer: € 867,58 per maand

 • Wooninitiatief: € 3.823,00 per jaar

 

Maximale persoonsgebonden budgetten beschermd wonen 2020: