Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 283190Overige overheidsinformatieBekendmaking aanwijzing locaties voor ondergrondse afvalcontainers en percelen van huishoudens in Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis gemeente Stichtse Vecht]

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 19 november 2019 het volgende besloten:

 

  • 1.

    De definitieve containerlocaties conform voorgelegd conceptplan (bijlagen 1) aanwijzen voor ondergrondse (rest)afvalcontainers per wijk/buurt voor het aanbieden van huishoudelijk restafval voor de kernen Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis.

  • 2.

    Definitief de percelen van huishoudens per wijk/buurt aanwijzen die gebruik moeten gaan maken van de betreffende aangewezen containerlocaties van beslispunt 1.

  • 3.

    De nota van beantwoording van zienswijzen Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis vaststellen conform concept (bijlage 2)

 

Met dit aanwijzingsbesluit zijn deze locaties voor de plaatsing van ondergrondse containers definitief bepaald alsmede de daarop aan te sluiten percelen.

Uitleg

De Wet milieubeheer verplicht gemeenten tot het inzamelen van huishoudelijk (rest)afval bij of nabij elk perceel. De gemeente heeft deze verplichting laatstelijk in 2017 nader uitgewerkt in de Afvalstoffenverordening en het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit. Het inzamelen van huishoudelijk afval via ondergrondse containers valt onder het inzamelen van afval nabij percelen. Omdat de gemeenteraad in 2016 bij de vaststelling van het Grondstoffenplan gekozen heeft voor de inzamelsystematiek van “Omgekeerd inzamelen” is een en ander uitgewerkt in het document “Procedure locatieaanwijzing en plaatsing (ondergrondse) containers Stichtse Vecht” en in de besluiten nummers 1 en 2 “Aanwijzing van de locaties voor ondergrondse en bovengrondse afvalcontainers en aanwijzing van percelen van huishoudens die daarvan gebruik moeten maken”.

Inzage en informatie

De “Procedure locatieaanwijzing en plaatsing (ondergrondse) containers Stichtse Vecht” omschrijft het proces en de achtergronden en geeft informatie over de samenhang tussen eerder genomen besluiten van de raad (beleid) en van het college van burgemeester en wethouders (uitvoeringsbesluiten). Het is een hulpdocument dat de kaders en samenhang aangeeft op basis waarvan de besluitvorming plaatsvindt.

De “Procedure locatieaanwijzing en plaatsing (ondergrondse) containers Stichtse Vecht” en de definitieve besluiten over de aanwijzing van de containerlocaties en de aanwijzing van de percelen van huishoudens die van die ondergrondse afvalcontainers gebruik moeten gaan maken liggen met bijlagen gedurende zes weken ter inzage vanaf 25 november 2019 in het gemeentehuis te Maarssen, Endelhovenlaan 1, in de ontvangsthal bij de overige ter inzage liggende stukken. Ook zijn via www.overheid.nl de stukken met bijlagen te raadplegen.

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit bestaat de mogelijkheid om een beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

1: belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

2: belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het “ontwerpbesluit aangewezen locaties/percelen” kenbaar hebben gemaakt;

3: belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze tegen het “ontwerpbesluit aangewezen locaties/percelen” kenbaar te maken.

Het beroepschrift dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van het beroepschrift en het besluit waarop het beroepschrift betrekking heeft.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het definitieve besluit aangewezen locaties/percelen niet. Dit definitieve besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking. Om de inwerkingtreding te schorsen dient er een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State te worden ingediend. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het “definitieve besluit aangewezen locaties” niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient geadresseerd te zijn aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

NB: Tegen het document “Procedure locatieaanwijzing en plaatsing (ondergrondse) containers Stichtse Vecht”, zijnde een informatie-brochure, is geen zienswijze, bezwaar of beroep mogelijk.

 

Bijlagen voor bij de ter inzage liggende stukken:

1 (A – D): Definitieve locaties ondergrondse containers Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis met de daarbij behorende tabellen / percelen

2: De Procedure locatieaanwijzing en plaatsing (ondergrondse) containers Stichtse Vecht

 

Stichtse Vecht, 22 november 2019