Besluit mandaat en machtiging subsidieverstrekking aanleg breedband in het gebied Drents Glasvezelcollectief gemeente Tynaarlo

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo

Overwegende dat:

 • de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo en de provincie Drenthe voornemens zijn om aan Glasvezel Buitenaf/RE-NET ten behoeve van het ontsluiten van alle witte adressen in de betrokken gemeenten en als partners een subsidie a fonds perdu te verstrekken onder voorbehoud van instemming -voor zover nodig- van de gemeenteraden en Provinciale Staten;

 • genoemde partijen daartoe op 4 februari 2019 een Samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten;

 • dat in deze Samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat uit het oogpunt van doelmatig bestuur en om de administratieve lastendruk van Glasvezel Buitenaf/RE-NET te verminderen het wenselijk is om de bevoegdheid tot het nemen van bepaalde besluiten te mandateren alsmede machtigingen en volmacht te verstrekken voor het verrichten van handelingen niet zijnde een besluit of privaatrechtelijke handeling aan de gemeente Aa en Hunze;

 

Gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

 

Besluiten vast te stellen het :

 

Besluit mandaat en machtiging subsidieverstrekking aanleg breedband in gebied Drents Glasvezel Collectief

 

Artikel 1. Subsidie

In dit besluit wordt met Subsidie bedoeld: de door de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo en de provincie Drenthe gezamenlijk aan Glasvezel Buitenaf/RE-NET voor het aanleggen van glasvezel in de witte gebieden van deze gemeenten te verstrekken subsidie a fonds perdu;

 

Artikel 2. Mandaat, machtiging en volmacht

 • 1.

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze worden, met inbegrip van de ondertekening van stukken, mandaat, machtiging en volmacht verleend voor:

  • a.

   het nemen van alle besluiten ter voorbereiding van de verlening van de Subsidie;

  • b.

   het nemen van besluiten tot verlening, intrekking, wijziging of weigering van Subsidie;

  • c.

   het nemen van besluiten tot verlening van voorschotten;

  • d.

   het nemen van besluiten tot subsidievaststelling;

  • e.

   het nemen van besluiten op grond van de artikelen 4:5 en 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • f.

   het betalen van voorschotten overeenkomstig de voorschotverlening;

  • g.

   het betalen van het subsidiebedrag overeenkomstig de subsidievaststelling, onder verrekening van betaalde voorschotten;

  • h.

   het nemen van besluiten tot terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of voorschotten;

  • i.

   het nemen van besluiten op bezwaar en besluiten tot instellen van beroep of indienen van een verweerschrift in beroepsprocedures;

  • j.

   vertegenwoordiging van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze bij de behandeling van bezwaren, beroepen en hogere beroepen en omvat zowel het schriftelijke gedeelte van de procedure als de mondelinge behandeling ter zitting.

  • k.

   het kennis geven van de Subsidie bij de Europese Commissie;

  • l.

   het verzorgen van de jaarlijkse staatssteunrapportage aan de Europese Commissie;

 • 2.

  Onder de in het eerste lid genoemde bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele of administratieve aard.

 • 3.

  Voor de behandeling van een bezwaar tegen een besluit als genoemd in het eerste lid wordt gebruik gemaakt van de adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Aa en Hunze.

 

 

Artikel 3 Toepassingsbereik mandaat

 • 1.

  De in artikel 2 genoemde bevoegdheden zijn uitsluitend van toepassing op besluiten tot subsidieverstrekking ten behoeve van de uitvoering van het glasvezelproject door Glasvezel Buitenaf/RE-NET voor een maximaal bedrag van € 2.000.000,-- voor activiteiten zoals genoemd in de aanvraag tot Subsidie.

 • 2.

  Op de besluiten tot subsidieverstrekking als bedoeld in het eerste lid is de Algemene subsidieverordening gemeente Aa en Hunze van toepassing.

 

Artikel 4 Ondermandaat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze zijn bevoegd om voor de aan hen gegeven mandaat, machtiging en volmacht als genoemd in artikel 6, eerste lid ondermandaat en ondermachtiging te verlenen.

 

Artikel 5 Informatie

 • 1.

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze verstrekken een afschrift van de besluiten genomen krachtens dit mandaatbesluit aan de andere partijen.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid verschaffen burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze desgevraagd alle informatie ter zake van het gebruik van de gemandateerde bevoegdheid.

 

 

Artikel 6 Ondertekening

 • 1.

  Besluiten die krachtens het mandaat worden genomen worden als volgt ondertekend:

Gedeputeerde staten van Drenthe, burgemeester en wethouders van de gemeenten Assen en Tynaarlo:

Namens deze:

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze

(volgen de namen van de voorzitter en secretaris).

 

 • 2.

  Besluiten die krachtens dit mandaatbesluit in ondermandaat worden genomen worden als volgt ondertekend:

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, burgemeester en wethouders van de gemeenten Assen en Tynaarlo:

 

Namens deze:

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze

 

Namens deze:

(naam houder ondermandaat).

 

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking en eindigt op het moment dat de Samenwerkingsovereenkomst d.d. is geëindigd.

 

 

Vries, 29 januari 2018

Burgemeester en wethouders

mr. J.Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen

gemeentesecretaris burgemeester

Naar boven