Vastgesteld bestemmingsplan Benedendamsestraat 19 Ameide, gemeente Vijfheerenlanden

 

Burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden maken bekend dat het vastgestelde bestemmingsplan Benedendamsestraat 19 Ameide ter inzage ligt vanaf vrijdag 22 november 2019.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 11 woningen op de locatie van de voormalige meelfabriek aan Benedendamsestraat 19 te Ameide.

 

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 22 november 2019 gedurende 6 weken op werkdagen worden ingezien in het gemeentehuis locatie Vianen aan de Voorstraat 30 te Vianen. De documenten zijn op papier in te zien bij de balie en digitaal via de publiekscomputer in de centrale hal.

Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal beschikbaar via de landelijke voorziening op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het digitale identificatienummer van het vastgestelde bestemmingsplan is: NL.IMRO.1961.BPAMDBdamsestr19-VA01.

 

Beroep

Binnen de bovengenoemde termijn kunnen zij, die op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en de belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het vaststellingsbesluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (via het genoemde adres) een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dan treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Vijfheerenlanden, 21 november 2019

Naar boven