Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 28152Beschikkingen | afhandeling



Gemeente Medemblik, Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling, week 6

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met een vormvrije m.e.r.(milieu-effect-rapportage) – beoordeling, voor het bouwen van 2 sleufsilo’s en één drijfmestsilo aan Driehuizen 6 in Wervershoof.

 

De bouw staat vermeld in bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). De drempelwaarde van bijlage D, categorie 14 wordt niet overschreden. Er geldt een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen zijn voor het milieu. Was dit wel het geval dan was een milieueffectbeoordelingsrapport of milieueffectrapport verplicht. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

 

Terinzagelegging

 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 februari zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

 

Vervolgprocedure 

Tegen bovenbedoelde beslissing kan geen bezwaar of beroep worden ingediend, tenzij dit besluit een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Is dit wel het geval dan kunnen belanghebbenden hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 sleufsilo’s en één drijfmestsilo aan de Driehuizen 6 in Wervershoof.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Omgevingzaken van gemeente Medemblik via (0229) 85 60 00.