Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 280016Beschikkingen | aanvraag



Gemeente Beesel - terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van een open veldschuur op het perceel Sint Lambertusdijk 2 te Reuver

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel maken, ingevolge artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de ontwerp- omgevingsvergunning bekend voor een open veldschuur op het perceel Sint Lambertusdijk 2 in Reuver. De ontwerp-vergunning heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie K, nr. 292.

De ontwerp-vergunning met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 21 november 2019 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Beesel bij de klantenbalie. De stukken zijn ook te raadplegen via www.beesel.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder hetidentificatienummer: NL.IMRO.0889.OVStlbertusdijk2-ON01.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Beesel, postbus 4750, 5953 ZK Reuver. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M.T.A. Hölzmann, van het team Ruimtelijke ordening van de afdeling Algemene Zaken, telefoonnummer 077 - 4749292.

Beesel, 20 november 2019