Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 279931Overige overheidsinformatieAgenda raadsvergadering

 

 •  

Datum : 27 november 2019

 •  

Tijdstip : na afloop van het Petear

 •  

Locatie : gemeentehuis Joure, raadszaal

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 • 1.

   

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

 •  

 

 • 2.

   

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 november 2019 en toezeggingen- en vragenlijst

Voorstel:

 • a.

  de besluitenlijst vaststellen;

 • b.

  de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen.

 •  

 

3.

Debat

 •  

 

4D.

Nota Grondbeleid 2020 – 2024, Notitie Grondprijsbeleid 2020 – 2024, Nota uitgifte snippergroen 2020 – 2024

Voorstel:

 • 1.

  De Nota Grondbeleid 2015 - 2019, de Notitie Grondprijsbeleid 2015 -2019 en de Nota uitgifte snippergroen 2015 - 2019 in te trekken per 1 januari 2020

 • 2.

  De Nota Grondbeleid 2020 - 2024 (inclusief de daarin verwoorde beleidsuitgangspunten), de Notitie Grondprijsbeleid 2020 - 2024 en de Nota uitgifte snippergroen 2020 - 2024 vaststellen, waarna deze in werking treden op 1 januari 2020.

Over dit agendapunt kan een besluit worden genomen onder agendapunt 9 B .

 •  

 

5D.

Definitief besluit tot afwijzing verzoek onttrekking pad Kooilaan ( Omkromte ) aan

de openbaarheid

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de belangen zoals deze door belanghebbenden naar voren zijn gebracht en de reactie daarop (Bijlage 1 met de zienswijzen en hun beantwoording maken onderdeel uit van dit besluit);

2. Niet over te gaan tot onttrekking van het wandelpad achter de Kooilaan te Joure aan het openbaar verkeer (zijnde het pad zoals vermeld op bijlage 2 (de zwarte markering) die aansluit bij de Wegenlegger van 1976);

3. Daarmee, alle belangen overwegende, het verzoek tot onttrekking af te wijzen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 0 B.

 •  

 

6D.

Moasje frjemd oan de oarder fan de dei

Over dit agendapunt kan een besluit worden genomen onder agendapunt 11B .

 •  

 

7 D.

Werkprogramma college B&W 2019-2022

Voorstel: n.v.t. (Het werkprogramma wordt ter kennisneming aan de raad aangeboden).

 •  

 

8 .

Beslút

 •  

 

9B.

Nota Grondbeleid 2020 – 2024, Notitie Grondprijsbeleid 2020 – 2024, Nota uitgifte snippergroen 2020 – 2024

Voorstel: zie agendapunt 4D.

 •  

 

10B.

Definitief besluit tot afwijzing verzoek onttrekking pad Kooilaan ( Omkromte ) aan

de openbaarheid

Voorstel: zie agendapunt 5D.

 •  

 

1 1 B.

Moasje frjemd oan de oarder fan de dei

Voorstel: zie agendapunt 6D.

 •  

 

12.

Sluiting

 •  

 

Stukken:

De voorstellen die worden behandeld in deze raadsvergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Uitzending vergadering :

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

Personen op de publieke tribune kunnen in beeld komen. In de raadszaal wordt u er op geattendeerd dat er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beelden worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wilt u niet in beeld komen, dan kunt u de vergadering volgen via een beeldscherm buiten de raadszaal.