Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2019, 27667VerordeningenBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het aanwijzen van hondenlosloopgebied 'Noordveen'.

Ons kenmerk: 133527

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

 

gelet op artikel 2:57, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011;

 

b e s l u i t :

 

het hondenlosloopgebied ‘Noordveen’ aan te wijzen.

 

 

 

Aldus besloten op 29 januari 2019

Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester, de secretaris,