Regeling Functiewaardering 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,

 

 • Gelezen het voorstel van 18 oktober 2019;

 • Gelet op artikel 3.1 van de CAR-UWO;

 

Besluit:

 

de Regeling Functiewaarding 2019 vast te stellen.

 

BEGRIPSBEPALINGEN

 

Ambtenaar: de ambtenaar in de zin van de CAR/UWO; de werknemer waarmee een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is afgesloten als bedoeld in artikel 2:5 van de CAR/UWO.

 

Organiek rolprofiel: een rol die door of namens burgemeester en wethouders is vastgesteld om door een ambtenaar te worden vervuld en op een flexibele wijze voorziet in de behoefte van de organisatie.

 

Functiedeskundige: de door de gemeentesecretaris aangewezen interne en externe deskundige(n) op het gebied van functiebeschrijving -en waardering;

 

Waarderingsmethodiek: de methode die binnen de gemeente Gennep wordt gehanteerd om functies, na beschrijving, volgens vastgestelde criteria punten toe te kennen.

 

2. ROLPROFIELEN EN FUNCTIEWAARDERING

 

Beleid

 

De gemeente Gennep werkt vanuit het principe van de ‘lerende organisatie’. Externe ontwikkelingen en invloeden vragen om een flexibele organisatie waarin medewerkers breed inzetbaar zijn en in kunnen spelen op de externe ontwikkelingen. Breed geformuleerde rolprofielen vanuit de organieke behoeften van de gemeente Gennep zijn het vertrekpunt om te kunnen anticiperen op de nieuwe externe ontwikkelingen om zo de lerende organisatie vorm te geven.

 

Artikel 1 Organieke rolprofielen

 • 1.

  De gemeente Gennep heeft organieke rolprofielen die vanuit de behoefte van de organisatie worden opgesteld. Doordat de behoeften kunnen wijzigen, kunnen ook de rolprofielen (kwalitatief) en de samenstelling van de gewenste rolprofielen (kwantitatief) wijzigen.

 • 2.

  Het niveau van alle bij de gemeente voorkomende organieke functies zal worden vastgelegd volgens de Methodiek van functiewaardering welke onlosmakelijk aan deze regeling is verbonden.

 • 3.

  Het bepaalde in dit artikel geldt slechts ten aanzien van organieke functies waarvoor een bezoldiging van gemeentewege wordt vastgesteld.

 

Artikel 2 Procedure functiebeschrijving en waardering

 • 1.

  Rolprofielen worden opgemaakt:

 • a.

  voor nieuwe organieke rollen en functies met een duurzaam karakter;

 • b.

  bij wijziging van het waarderingssysteem: voor die organieke functies waarvoor burgemeester en wethouders dit noodzakelijk achten;

 • c.

  bij een organisatiewijziging of wijziging in de organieke behoefte vanuit de organisatie met betrekking tot een rol.

 • 2.

  De afdelingsmanager stelt een concept-rolprofiel op.

 • 3.

  Het concept rolprofiel wordt door de afdelingsmanager besproken met de betreffende ambtena(a)r(en).

 • 4.

  De interne functiedeskundige waardeert het concept overeenkomstig de Methodiek van Functiewaardering als bedoeld in artikel 1, lid 2.

 • 5.

  De rapportage van de waardering door de interne functiedeskundige wordt ter toetsing voorgelegd aan een externe deskundige. Het college ontvangt het functiewaarderingsrapport en het toetsingsadvies.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders stellen het rolprofiel en de functiewaardering vast en kunnen gemotiveerd van het concept afwijken.

 •  

Artikel 3 Bezwaar

Tegen de beslissing bedoeld in artikel 2, lid 6 kan de ambtenaar binnen zes weken bezwaar maken bij burgemeester en wethouders. Bij de behandeling van het bezwaar wordt in ieder geval getoetst:

 • a.

  of het vastgestelde rolprofiel op een correcte wijze tot stand is gekomen.

 • b.

  of het vastgestelde rolprofiel inhoudelijk overeenstemt met de feitelijke taakvervulling.

 

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling functiewaardering 2019.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslissen burgemeester en wethouders in de geest van deze regeling.

 • 3.

  Deze regeling vervangt de Regeling Organieke Functiewaardering 2003.

   

[1] In de taakverdeling Ondernemingsraad – Georganiseerd Overleg van 9 juli 2015 is de betrokkenheid van de Ondernemingsraad bij de vaststelling van het rolprofiel vastgelegd. De Ondernemingsraad heeft instemmingsrecht o het vaststellen van het rolprofiel.

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 oktober 2019.

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer W.I.I. van Beek

Naar boven