Gemeenteblad van Landgraaf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafGemeenteblad 2019, 27313Beschikkingen | afhandelingGemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning(en) week 6

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen:

voor het brandveilig gebruik, plaatselijk gelegen aan de Strijthagerweg 4, Dossiernr:2019-0016

Het ontwerpbesluit, de ontwerp-omgevingsvergunning en alle daarop betrekking hebbende stukken kunt u vanaf de dag na de publicatiedatum gedurende 6 weken tijdens openingstijden inzien in het Klant Contact Centrum van de gemeente Landgraaf in het Burgerhoes.

U kunt binnen de hierboven vermelde termijn zowel schriftelijk als mondeling uw zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf, Postbus 31000, 6370 AA te Landgraaf.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klant Contact Centrum. Hier kunt u ook terecht met eventuele vragen.