Gemeenteblad van Delft

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DelftGemeenteblad 2019, 271833BeleidsregelsBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent schuldhulpverlening (Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Delft)

Beleidsregel schuldhulpverlening van het college van de gemeente Delft.

 

In de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) staat dat gemeenten een beleidsplan (nota) moeten opstellen. Dit plan bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid voor integrale schuldhulpverlening aan de inwoners en het voorkomen van schulden. De gemeenteraad stelt het plan vast, telkens voor een periode van maximaal vier jaar. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. In januari 2019 is de Nota Schuldhulpverlening 2019-2022 vastgesteld. Bij een nieuwe nota zijn ook nieuwe beleidsregels nodig. Deze regels vertellen Delftse inwoners wat hun rechten en plichten zijn tijdens de schuldhulpverlening vanuit de gemeente. Ook beschrijven de regels welke bevoegdheden het college heeft.

 

Besluit

Vast te stellen de “Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Delft”.

Artikel 1. Uitleg van begrippen

 

Awb

Algemene wet bestuursrecht.

Belanghebbende

Persoon van wie het belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is.

Budgetbeheer

Beheer van het inkomen, tegen betaling, door een onafhankelijke derde.

College

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft.

Consulent

Medewerker van de FWvD die gespecialiseerd is in schuldhulpverlening.

FWvD

Financiële Winkel van Delft.

Intitulé

Opschrift van een wet of van een document.

Inwoner

Persoon die ingeschreven staat bij de gemeente Delft op grond van de Wet Basisregistratie Personen (BRP).

Klant 

Inwoner die zich bij de FWvD meldt voor schuldhulpverlening of die schuldhulpverlening van de FWvD krijgt.

Maatwerk

Maatwerk is gebaseerd op de inhoud van de hulpvraag, de schulden, de onderliggende problemen, de gezinssamenstelling en kan per situatie verschillen.

Melding

Inwoner dient een aanvraag in voor schuldhulpverlening bij het college.

Nieuwe schuld

Een betalingsverplichting of betalingsachterstand die is ontstaan na de het sluiten van de schuldrelingsovereenkomst.

Nota

Een (officieel) geschrift waarin een mededeling wordt gedaan of een standpunt wordt beschreven.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak staat welke stappen de FWvD en de schuldenaar ondernemen om tot een schuldbemiddeling te komen.

Schuldhulpverlening

Het uitvoeren van diensten gericht op het voorkomen, oplossen of beheersen van schulden.

Schuldregelingsovereenkomst

De overeenkomst waar de rechten, verplichtingen en voorwaarden van de klant en de FWvD zijn opgenomen.

Wgs

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

Alle inwoners van de gemeente Delft die 18 jaar of ouder zijn.

Artikel 3. Aanbod gemeentelijke schuldhulpverlening

 • 1.

  De gemeente biedt schuldhulpverlening aan gebaseerd op de uitgangspunten zoals beschreven in de Nota schuldhulpverlening 2019-2022.

 • 2.

  De gemeente kan onder andere de volgende producten inzetten:

  • a.

   Intakegesprek

  • b.

   Crisisinterventie

  • c.

   Consultatie en advies aan ketenpartners

  • d.

   Huisbezoek bij fysieke beperkingen

  • e.

   Voorlichting

  • f.

   Trainingen

  • g.

   Stabilisatiefase

  • h.

   Duurzame financiële dienstverlening

  • i.

   Schuldhulpfonds

  • j.

   Basisbankrekening

  • k.

   Saneringskrediet

  • l.

   Minnelijke regeling

 • 3.

  Welk product ingezet wordt voor de schuldhulpverlening is afhankelijk van maatwerk.

Artikel 4. Wat zijn de wachttijden na een melding (hulpvraag)?

 • 1.

  Als een klant zich meldt met een schuldhulpvraag, voert de gemeente binnen vier weken een eerste gesprek met de klant.

 • 2.

  Wanneer er sprake is van een dreigende (crisis)situatie, wordt de klant meteen doorgestuurd naar het crisisteam. Binnen drie werkdagen na de melding vindt het eerste gesprek plaats waarin de hulpvraag wordt vastgesteld.

Artikel 5. Hoe kan de klant een melding voor schuldhulpverlening intrekken?

 • 1.

  De klant/belanghebbende kan een melding voor schuldhulpverlening schriftelijk en/of mondeling intrekken.

 • 2.

  Het intrekken van een melding voor schuldhulpverlening wordt door de gemeente schriftelijk afgehandeld met een brief. In de brief wordt bevestigd dat de melding voor schuldhulpverlening is ingetrokken en dat de melding afgesloten wordt.

 • 3.

  Indien de klant/belanghebbende het hier niet mee eens is, kan hij binnen een termijn van vijf werkdagen hier op reageren.

Artikel 6. Wat zijn de verplichtingen van de klant?

De FWvD zal altijd proberen om maatwerk te leveren. Daar staat tegenover dat van de klant wordt verwacht dat hij/zij volledig meewerkt. Dit is de inlichting en medewerkingsplicht. De medewerking bestaat onder andere uit:

 • a.

  Het tijdig inleveren van noodzakelijke informatie en bewijsstukken voor de schuldhulpverlening, vanaf het intakegesprek tot het moment dat de FWvD geen nieuwe informatie meer nodig heeft/opvraagt;

 • b.

  afspraken nakomen, zoals onder andere vastgelegd in de schuldregelingsovereenkomst;

 • c.

  geen nieuwe schulden aangaan (onder andere door de inzet van budgetbeheer);

 • d.

  zich houden aan de bepalingen van het plan van aanpak en de schuldregelingsovereenkomst.

Artikel 7. Wanneer weigeren of beëindigen we de schuldhulpverlening?

 • 1.

  Komt de klant niet of onvoldoende zijn verplichtingen na, zoals genoemd in artikel 6, dan kan het college besluiten om schuldhulpverlening te weigeren dan wel te beëindigen.

 • 2.

  Daarnaast kan het college besluiten de schuldhulpverlening te beëindigen als:

  • a.

   het schuldhulpverleningstraject succesvol is afgerond;

  • b.

   de klant zijn beschikbare aflossingscapaciteit niet wil gebruiken om de schulden af te lossen;

  • c.

   blijkt dat op grond van onjuiste gegevens schuldhulpverlening aan de klant is toegekend;

  • d.

   het college tijdens de schuldhulpverlening constateert dat de klant zich onvoldoende inspant om zich aan de afspraken in het plan van aanpak te houden;

  • e.

   de klant zich misdraagt tegen de medewerkers die de schuldhulpverlening uitvoeren;

  • f.

   de klant in staat is om zelf zijn schulden te regelen, dan wel in staat is de schulden zelfstandig te beheren of met hulp van een bewindvoerder;

  • g.

   de geboden schuldhulpverlening, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de klant, niet (langer) passend is;

  • h.

   de schuldhulpverlening volgens het college niet langer noodzakelijk is;

  • i.

   klant of belanghebbende verzoekt om beëindiging dan wel intrekking van de schuldhulpverlening;

  • j.

   de inkomens-, woon- of leefsituatie van de klant zo onzeker is, dat schuldhulpverlening niet of nog niet mogelijk is;

  • k.

   de vrijwillige schuldregeling niet geslaagd is en klant geen gebruik wenst te maken van het wettelijk schuldregelingstraject (WSNP);

  • l.

   de klant verhuist naar een andere gemeente.

 • 3.

  Voordat het college besluit de schuldhulpverlening te weigeren of de geboden schuldhulpverlening te beëindigen, krijgt de klant of belanghebbende een redelijke termijn aangeboden om alsnog de ontbrekende informatie te verstrekken of medewerking te verlenen. Dit geldt alleen voor de in het eerste lid beschreven weigering en/of beëdigingsgrond en voor het in het tweede lid, onder d, beschreven beëindigingsgrond.

 • 4.

  Een schuldhulpverleningstraject eindigt van rechtswege bij het overlijden van de klant.

Artikel 8. Wanneer kan de klant opnieuw een traject aanvragen (recidive)?

 • 1.

  De situatie van de klant is leidend. De consulent onderzoekt waarom een eerder traject is afgebroken.

 • 2.

  Bij een niet verwijtbare oorzaak en/of geen kwade opzet, wordt de hulpverlening opnieuw opgestart.

 • 3.

  Wanneer duidelijk sprake is van opzet of als een inwoner niet mee wil werken, dan kan een maatregel vanwege recidive van toepassing zijn. Een inwoner wordt in dit geval maximaal één jaar uitgesloten van schuldhulpverlening. De inwoner komt nog wel in aanmerking voor informatie en advies (voorlichting). Laat een inwoner een positieve gedragsverandering zien, dan kan de consulent besluiten de inwoner tussentijds toe te laten tot het hulpverleningstraject.

Artikel 9. Bezwaarmogelijkheden

De gemeentelijke schuldhulpverlening valt door de komst van de Wgs onder het regime van de Awb. Dat betekent dat hulpvragers, klanten en belanghebbenden bezwaar kunnen aantekenen tegen besluiten die een rechtsgevolg hebben.

Artikel 10. Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze regeling. Dit doet het college als onverkorte toepassing daarvan zou leiden tot disproportionele onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 11. Inwerkingtreding

De Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Delft treden in werking op 1 december 2019.

Artikel 12. Intrekking oude Beleidsregels en overgangsrecht

 • 1.

  De Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Delft uit 2012 worden per 30 november 2019 ingetrokken.

 • 2.

  Meldingen waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van de Beleidsregel Schuldhulpverlening, worden afgehandeld volgens de Beleidsregels uit 2012.

 • 3.

  Bij de beslissing op bezwaarschriften rondom een besluit volgens de Beleidsregels uit 2012, wordt rekening gehouden met de bepalingen van die Beleidsregels.

 • 4.

  Van lid 2 en 3 kan worden afgeweken als dit in het voordeel is van de klant.

Artikel 13. Citeertitel

De gemeente haalt deze regeling aan als ‘Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Delft ’.

 

Deze beleidsregel en de nota schuldhulpverlening SHV 2019 zijn gepubliceerd op www.overheid.nl, en kan men online lezen op www.gemeentedelft.info

College

Burgemeester, gemeentesecretaris

Toelichting Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Delft

 

Algemeen

Vanaf 1 juli 2012 geldt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Dit betekent dat de gemeente Delft schuldhulpverlening als wettelijke taak moet uitvoeren. In de wet staat dat gemeenten een beleidsplan (nota) moeten maken. In dit beleidsplan staat beschreven welk beleid de gemeente voert voor schuldhulpverlening en het voorkomen van schulden. De gemeenteraad stelt het plan vast voor een periode van maximaal vier jaar. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. In januari 2019 is de Nota Schuldhulpverlening 2019-2022 vastgesteld.

 

De Wgs is een kaderwet. Gemeenten hebben de vrijheid om hun eigen regels op te stellen over toelating-, weigering-, of beëindiging van de schuldhulpverlening. Dit zijn de beleidsregels. Deze regels vertellen Delftse inwoners wat hun rechten en plichten zijn tijdens de schuldhulpverlening vanuit de gemeente. Ook beschrijven de regels welke bevoegdheden het college heeft.

 

De gemeente Delft wil schulden bij inwoners opheffen en voorkomen. Delft helpt inwoners zo veel mogelijk om zelfstandig financiën te kunnen beheren. Wel verwacht de gemeente dat de klant zijn verantwoordelijkheid neemt voor het slagen van de schuldhulpverlening. De klant verdient bijvoorbeeld zo veel mogelijk eigen inkomsten. Delft biedt integrale schuldhulpverlening aan. Dit betekent dat niet alleen de schulden worden aangepakt, maar ook de bijkomende problemen.

 

De Financiële Winkel van Delft (FWvD) voert de schuldhulpverlenende taak van de gemeente uit. Zij werken volgens de gedragscode van de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). In de gedragscode staan spelregels waar iedereen zich aan moet houden die zich bij deze vereniging heeft aangesloten. Het zorgt voor kwaliteit en gelijke behandeling. Op www.nvvk.eu staat meer informatie over de gedragscode.

 

Artikel 1. Uitleg van begrippen

In dit artikel worden de begrippen uitgelegd, die in de beleidsregel worden gebruikt.

 

Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

Dit zijn alle inwoners van de gemeente Delft die 18 jaar of ouder zijn. De inwoner staat ingeschreven bij de gemeente Delft op grond van de Wet Basisregistratie Personen (BRP).

 

De FWvD kan ook ondernemers met schulden, advies en informatie geven. Zij moeten dan wel ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Voor schuldhulpverlening worden de ondernemers doorverwezen naar gespecialiseerde schuldhulpbureaus.

 

Artikel 3. Aanbod gemeentelijke schuldhulpverlening

De gemeente kan verschillende producten inzetten voor hulp bij schulden:

 

a. Intakegesprek

De klant komt via één van de volgende manieren in contact met de FWvD voor een hulpvraag bij schulden:

 • a.

  Klant meldt zich bij de balie van het stadskantoor;

 • b.

  Klant maakt een afspraak via call center;

 • c.

  Klant maakt een afspraak via internet;

 • d.

  Klant stelt een vraag via het online contactformulier;

 • e.

  Bij een crisissituatie meldt klant zich ook via bovengenoemde kanalen en wordt direct doorverwezen naar een medewerker van de FWvD;

 • f.

  Klant wordt aangemeld door een bewindvoerder/budgetbeheerder/vrijwilliger die hulp biedt bij financiële problemen.

Een klant kan zijn partner of professionele/vrijwillige begeleider meenemen naar het intakegesprek. Dit is vooral aan te raden als:

 • a.

  een professionele/vrijwillige begeleider de hulpvrager heeft aangemeld of doorverwezen;

 • b.

  de klant met een partner een huishouden heeft (samenwoont). In dit geval moet er naar de financiële situatie van het huishouden gekeken worden.

Tijdens het intakegesprek vindt verduidelijking van de hulpvraag plaats. Hierbij kijkt de FWvD naar:

 • -

  het schuldenpakket;

 • -

  het inkomen;

 • -

  de psychosociale situatie;

 • -

  motivatie van de hulpvrager;

 • -

  eerdere schuldhulpverlening;

 • -

  of er sprake is van crisis.

Zaken die tijdens het intakegesprek aan de orde zijn gekomen (bevindingen, afspraken en gegeven adviezen) legt de FWvD vast in het plan van aanpak of een beschikking (schriftelijk besluit). De intake voor de schuldbemiddeling kan uit verschillende gesprekken bestaan.

 

b. Crisisinterventie

Als een inwoner in een crisissituatie zit, komt de gemeente zo snel mogelijk in actie. Er is volgens de wet sprake van crisis, als de hulpvrager:

 • a.

  een bericht heeft ontvangen dat zijn woning wordt ontruimd;

 • b.

  een bericht heeft ontvangen dat gas, water of energie worden afgesloten.

Bij een crisisinterventie neemt de consulent contact op met de eisende instelling of deurwaarder. Er wordt gekeken wat nodig is om de crisissituatie te voorkomen. Vervolgens zet de consulent in overleg met de klant de benodigde acties in gang.

 

c. Consultatie en advies aan ketenpartners

De FWvD werkt nauw samen met ketenpartners. Dit zijn andere organisaties die Delftse inwoners ook hulp aanbieden bij schulden. De FWvD overlegt regelmatig met de belangrijkste ketenpartners. Ook overleggen de ketenpartners onderling.

 

d. Huisbezoek bij fysieke beperkingen

Is het voor een klant door lichamelijke beperkingen niet mogelijk om naar een intakegesprek op het stadskantoor te komen? Dan legt een consulent van de FWvD een huisbezoek af. Tijdens dit huisbezoek bespreekt de consulent dezelfde onderwerpen als tijdens het reguliere intakegesprek op het stadskantoor.

 

e. Voorlichting

De gemeente vindt het belangrijk om haar burgers voor te lichten. Informatie is onder anderen te vinden via:

 • -

  de gemeentelijke website (www.delft.nl);

 • -

  folders voor hulpvragers en intermediairs;

 • -

  huisbezoeken en voorlichtingsactiviteiten;

 • -

  voorlichting van ketenpartners;

 • -

  nieuwsbrieven en pers.

f. Trainingen

De trainingen gaan over omgaan met geld en hoe schulden te voorkomen.

 

g. Stabilisatie fase

In deze fase is het doel evenwicht te brengen in de inkomsten en uitgaven van de klant en die evenwicht te behouden. Als dat lukt dan kan er een schuldregeling worden ingezet.

 

h. Duurzame financiële dienstverlening

Bij duurzame Financiële Dienstverlening (DFD) is het doel om te voorkomen dat schulden verder oplopen. Er wordt nog geen schuldregeling ingezet, omdat de oorzaak van de schulden door omstandigheden nog niet opgelost kan worden.

 

i. Schuldhulpfonds

De gemeente stort elk jaar een bedrag in het Schuldhulpfonds. In uitzonderlijke situaties kan de FWvD vanuit dit noodfonds een lening verstrekken. Uiteraard kan dit alleen als er geen andere voorzieningen zijn waar de klant gebruik van kan maken (voorliggende voorzieningen). De lening moet terugbetaald worden na afronding van het volledige schuldsaneringstraject. Ook is de lening direct opeisbaar als door eigen toedoen van de klant, het saneringstraject wordt beëindigd.

 

j. Basisbankrekening

Wanneer een klant geen bankrekening heeft, kan hij op basis van de Wgs een betaalrekening met bankpas aanvragen. Op deze rekening kan de klant niet rood staan.

 

k. Saneringskrediet

De schuld wordt in één keer afgelost. Er wordt hiervoor een lening afgesloten bij de kredietbank Den Haag. De looptijd van de lening is meestal 36 maanden.

 

l. Minnelijke regeling

De schulden afhandelen met schuldeisers zonder dat de rechtbank erbij betrokken wordt. Het is een vrijwillige regeling. De looptijd is meestal 36 maanden.

 

Artikel 4. Wat zijn de wachttijden na een melding (hulpvraag)?

Dit artikel heeft geen nadere toelichting nodig.

 

Artikel 5. Hoe kan de klant een melding voor schuldhulpverlening intrekken?

Dit artikel heeft geen nadere toelichting nodig.

 

Artikel 6. Wat zijn de verplichtingen van de klant?

Dit artikel heeft geen nadere toelichting nodig.

 

Artikel 7. Wanneer weigeren of beëindigen we de schuldhulpverlening?

Bij verhuizing van- of naar een andere gemeente geldt het volgende:

 • a.

  Wanneer een schuldregeling eenmaal is opgestart en de schuldeisers akkoord zijn gegaan is overdracht van dossiers niet gewenst.

 • b.

  Wanneer de individuele omstandigheden van een klant daarom vragen kan, in samenspraak tussen de betreffende schuldhulpinstanties, een dossier wel worden overgedragen.

 • c.

  Wanneer een verhuizing leidt tot nieuwe schulden kan de schuldhulpverlening worden geweigerd of beëindigd.

Artikel 8. Wanneer kan de hulpvrager opnieuw een traject aanvragen (recidive)?

Recidive betekent dat een klant opnieuw een aanvraag doet voor schuldhulpverlening, nadat door het college schuldhulpverlening is beëindigd.

 

De consulent onderzoekt waarom een eerder traject is afgebroken. Elke situatie is anders. Daardoor kan de uitkomst per klant verschillen (maatwerk).

 

De consulent probeert te achterhalen of de klant iets bewust heeft gedaan of niet. Is er bijvoorbeeld sprake van enige vorm van bedrog, misleiding, verzwijgingen of de wetenschap dat de handeling onwettig is. Als de klant niets te verwijten valt (geen kwade opzet), dan wordt de hulpverlening opnieuw opgestart

 

Artikel 9. Bezwaarmogelijkheden

Dit artikel heeft geen nadere toelichting nodig.

 

Artikel 10. Hardheidsclausule

Dit artikel heeft geen nadere toelichting nodig.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit artikel heeft geen nadere toelichting nodig.

 

Artikel 12. Intrekking oude Beleidsregels en overgangsrecht

Dit artikel heeft geen nadere toelichting nodig.

 

Artikel 13. Citeertitel

Dit artikel heeft geen nadere toelichting nodig.