Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 271159Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van de Subsidieregeling peuteropvang kleine kern gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld;

besluit:

 

vast te stellen de Subsidieregeling peuteropvang kleine kern gemeente Barneveld

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  WKO: Wet kinderopvang;

 • c.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld;

 • d.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 • e.

  aanbieder: de aanbieder van gecertificeerde voorschoolse voorziening;

 • f.

  gecertificeerde voorschoolse voorziening: een voorziening voor peuteropvang die zowel aan de geldende wettelijke eisen, als aan de overige in Barneveld van toepassing zijnde kwaliteitseisen voldoet;

 • g.

  LRK: landelijk register kinderopvang;

 • h.

  peuter: een kind in de leeftijd van 2 jaar tot 4 jaar dat een peuteropvangplaats heeft op een gecertificeerde voorschoolse voorzieningen, die in het LRK is opgenomen en daarin geregistreerd is als dagopvang;

 • i.

  kleine kern: een dorp, bestaande uit een woonkern en kerngebied, met minder dan 5000 inwoners.

Artikel 2. Doel

Met deze subsidieregeling wordt beoogd om in een kleine kern peuteropvang in stand te houden. Op deze manier kunnen ouders hun kind de kans te bieden om gebruik te maken van kwalitatief goede peuteropvang van hun eigen keuze en zo veel als mogelijk thuis nabij.

Artikel 3. Subsidieaanvrager

Aanbieder van gecertificeerde voorschoolse voorziening.

Artikel 4. Aanvraag en aanvraagtermijn

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 3 van de ASV vraagt de aanbieder jaarlijks subsidie aan door het indienen van een vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag wordt na afloop van het jaar ingediend voor 1 april in het daaropvolgende jaar.

Artikel 5. Subsidiehoogte.

De subsidie is maximaal 80% van het exploitatietekort van de betreffende kalenderjaar en locatie.

Artikel 6. Subsidieplafond

De hoogte van de subsidie en het subsidieplafond worden jaarlijks overeenkomstig artikel 4 van de ASV vastgesteld. Dit budget is taakstellend. Indien er meer kleine kern subsidie wordt aangevraagd dan volgens het budget beschikbaar is wordt de subsidie naar rato van het marktaandeel op 1 oktober van het betreffende jaar van de aanbieders verdeeld.

Artikel 7. Bij subsidieaanvraag in te dienen gegevens

Per locatie peuteropvang moet worden ingediend:

 • a.

  Een financiële toelichting op het tekort van het betreffende locatie in de kleine kern en kalenderjaar;

 • b.

  een bewijs dat in de betreffende kern de aanvrager de enige aanbieder is van kinderopvang;

 • c.

  een plan van aanpak met daarin mogelijkheden om een verder tekort te voorkomen of in te lopen.

Artikel 8. Weigeringsgronden

In aanvulling op de ASV kan het college weigeren subsidie te verlenen als:

 • a.

  er minder dan 6 geplaatste peuters gemiddeld over het kalenderjaar van de subsidieaanvraag gebruik maken van de peuteropvang.

 • b.

  als in het jaar van de subsidieaanvraag er een andere kinderopvangaanbieder, die geregistreerd is in het landelijke register kinderopvang (LRK), zich heeft gevestigd of gaat vestigen in de desbetreffende kern.

 • c.

  er geen duidelijkheid is verschaft wat het financieel tekort van de locatie is inclusief de maatregelen om het tekort in te lopen of verder oplopen te voorkomen.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassingen van de onderhavige regeling tot onbillijkheden leidt, op een voor een belanghebbende gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze regeling.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 11 november 2019 en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling peuteropvang kleine kern gemeente Barneveld’.

   

Aldus vastgesteld op 15 oktober 2019,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

H.F.B. van Steden,

Secretaris

dr. J.W.A. van Dijk,

Burgemeester