Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2019, 27107VerordeningenVerordening winkeltijden gemeente Veere 2019

De raad van de gemeente Veere;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

gehoord de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling;

gezien de resultaten van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure die op de totstandkoming van dit besluit van toepassing is verklaard;

overwegende dat het voor de uitvoering van de Winkeltijdenwet en gelet op de plaatselijke omstandigheden en de toeristische aantrekkingskracht van (kernen van) de gemeente wenselijk is regels te stellen over de openstelling van winkels in het algemeen en op zon- en feestdagen in het bijzonder;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Verordening winkeltijden gemeente Veere 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Winkeltijdenwet;

b. winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

c. feestdag: Nieuwjaarsdag, 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag, 1ste Kerstdag en 2de Kerstdag;

d. het college: het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om ontheffing als bedoeld in deze verordening binnen twee weken;

 • 2.

  Het college kan zijn beslissing voor ten hoogste 1 week verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college;

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van een ontheffing als bedoeld in lid 1, doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college, onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

 

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen, indien:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

f. de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

 

Artikel 5 Openstelling op zon- en feestdagen

De in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden, gelden in verband met het dag- en verblijfstoerisme niet van 1 januari tot en met 31 december:

1. voor de kernen Domburg, Koudekerke, Oostkapelle, Veere, Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande, van 08.00 tot 20.00 uur;

2. voor zomerhuizenterreinen en kampeerterreinen van 08.00 uur tot 20.00 uur.

 

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

 • 1.

  1. Het college kan voor wat betreft zondagen of feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, voor:

  a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  b. het uitstallen van goederen;

  c. tentoonstellingen in kunstateliers en galeries.

 • 2.

  De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

 

Artikel 7 Zon- en feestdagen algemeen

De verboden vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Winkeltijdenwet, gelden niet op ten hoogste twaalf door het college aan te wijzen zon- en feestdagen per kalenderjaar, voor de kernen Gapinge en Serooskerke.

 

Artikel 8 Intrekking

De Verordening Winkeltijden Veere, vastgesteld in de raadsvergadering van 31 mei 2012, wordt ingetrokken.

 

Artikel 9 Overgangsrecht

1. Ontheffingen die zijn verleend onder de werking van de Verordening Winkeltijden Veere en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening, worden aangemerkt als ontheffingen krachtens de verordening Winkeltijden Veere 2019.

2. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om ontheffing op grond van de Verordening Winkeltijden Veere is ingediend, wordt daarop de Verordening Winkeltijden Veere 2019 toegepast.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Winkeltijden Veere 2019”.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veere in zijn openbare vergadering van 31 januari 2019.

De voorzitter,

De griffier,