Verordening tot wijziging van de Wegsleepregeling gemeente Renswoude

De raad van de gemeente Renswoude;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 december 2018;

Overwegende dat:

de huidige plaats van bewaring in de Wegsleepregeling gemeente Renswoude vastgesteld d.d. 14 april 2015 niet meer gebruikt kan worden;

in de toekomst het opnieuw voor kan komen dat de plaats van bewaring niet meer gebruikt kan worden en de situatie wel aanleiding kan geven om spoedig een andere locatie aan te wijzen.

 

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Wegsleepregeling gemeente Renswoude

 

 

 

Artikel 1  

De “Wegsleepregeling gemeente Renswoude” wordt als volgt gewijzigd:

A. Het eerste lid van artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

Oude tekst Nieuwe tekst

1. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen de opslagterreinen van Hoogenraad b.v. Bergings- Kraan- en transportbedrijf, Rijksstraatweg 204 te Leersum. 1. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen de opslagterreinen van Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen B.V., Kryptonstraat 27 te Ede.

 

B. Aan artikel 3 wordt het volgende derde lid toegevoegd:

“3. De burgemeester kan een tijdelijke plaats van bewaring aanwijzen in het geval dat een specifieke situatie daartoe aanleiding geeft.”

 

Artikel 2  

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 29 januari 2019

de griffier, de voorzitter,

Naar boven