Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2019, 266854Overige besluiten van algemene strekkingBesluit Wet geluidhinder Nieuwe Ebbingestraat

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 24 oktober 2019, kenmerk IenW/BSK-2019/224258, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van de woningen gelegen aan de wegen "Boteringesingel", “Nieuwe Ebbingestraat” en “Noorderbinnensingel”, te Groningen, gemeente Groningen, vanwege de weg "Nieuwe Ebbingestraat" mogen ondervinden.

 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de weg "Nieuwe Ebbingestraat", binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

 

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van donderdag 7 november 2019 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:

  • -

    het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur zonder afspraak en op werkdagen van 14.00 tot 17.00 uur alleen op afspraak;

  • -

    het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 487 450).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

 

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai

Postbus 97

3440 AB WOERDEN

 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Groningen, 6 november 2019