Verordening tot tweede wijziging van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015, gemeente Utrecht.

De raad van de gemeente Utrecht;

 

gelet op het bepaalde in de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018,

overwegende dat het noodzakelijk is om het werkingsgebied van de verordening aan te passen aan de ontwikkelingen op de woningmarkt en hiervoor de WOZ-waarde te verhogen.

Overwegende dat daarnaast de huidige 'Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015’ op een aantal punten onvoldoende aansluit op de gewijzigde Huisvestingswet 2014 en de Woningwet 2015;

 

besluit vast te stellen de volgende

Verordening tot tweede wijziging van de huisvestingsverordening regio Utrecht 2015, Gemeente Utrecht

 

 

 

 

ARTIKEL I  

De Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015, gemeente Utrecht wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Begripsbepaling 22 ‘Koopprijsgrens’ wordt verwijderd.

De begripsbepalingen worden hierop hernummerd.

 

B

Paragraaf 4.1 Vergunning voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woningvorming

Artikel 4.1.1. ‘werkingsgebied’ wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Het bepaalde in deze paragraaf is in alle wijken van toepassing op gebouwen die woonruimten bevatten

met een WOZ-waarde lager dan € 376.803,- (prijspeil 2019).

 

C

Paragraaf 4.1 Vergunning voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woningvorming

Artikel 4.1.2 vergunningplicht wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Het is verboden om zonder vergunning van burgemeester en wethouders een woonruimte,

aangewezen in artikel 4.1.1:

a. anders dan ten behoeve van de bewoning of het gebruik als kantoor of praktijkruimte door

de eigenaar aan de bestemming tot bewoning te onttrekken of onttrokken te houden;

b. anders dan ten behoeve van de bewoning of het gebruik als kantoor of praktijkruimte door de eigenaar

met andere woonruimte samen te voegen of samengevoegd te houden;

c. van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte om te zetten of omgezet te houden;

d. te verbouwen tot twee of meer woonruimten of in die verbouwde staat te houden.

 

D

Paragraaf 4.2 Vergunning voor kadastrale splitsing

Artikel 4.2.1 ‘werkingsgebied’ wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Het bepaalde in deze paragraaf is van toepassing op gebouwen die woonruimten bevatten

met een WOZ-waarde lager dan €. € 376.803,-(prijspeil 2019).

 

E Bijlage 2 Tabel bestuurlijke boete wordt vervangen door de volgende tabel:

 

Tabel behorende bij artikel 5.2 van deze verordening

Overtreding

Artikel in de Huisvesting-verordening

Kolom A

Kolom B

Kolom C

Kolom D

 

 

Boete bij 1e overtreding

Boete bij 2e overtreding

Boete bij 3e overtreding

Boete bij 4e

 

 

 

 

 

overtreding en verder

Overtreding I

artikel 2.2.1

 

 

 

 

In gebruik nemen van sociale woonruimte zonder vergunning

eerste lid

€ 340,-

€ 340,-

€ 340,-

€ 340,-

Overtreding II

artikel 2.2.1

 

 

 

 

In gebruik geven van sociale woonruimte zonder vergunning

tweede lid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- niet bedrijfsmatig

€ 5.000,-

€ 18.500,-

€ 18.500,-

€ 18.500,-

 

- bedrijfsmatige

€ 7.500,-

€ 18.500,-

€ 18.500,-

€ 18.500,-

 

 

 

 

 

 

Overtreding III

artikel 4.1.2,

 

 

 

 

Onttrekken en samenvoegen van woonruimte, , woningvorming en kadastrale splitsing zonder vergunning

artikel 4.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- niet bedrijfsmatig

€ 7.500,-

€ 18.500,-

€ 18.500,-

€ 18.500,-

 

- bedrijfsmatig

€12.500,-

€ 18.500,-

€ 18.500,-

€ 18.500,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onttrekken en samenvoegen van woonruimte, woningvorming en kadastrale splitsing: handelen in strijd met de vergunningvoorwaarden of -voorschriften

artikel 4.1.7

 

 

 

 

 

artikel 4.2.5

 

 

 

 

 

- niet bedrijfsmatig

€ 1.500,-

€ 3.000,-

€ 6.000,-

€ 18.500,-

 

- bedrijfsmatig

€ 6.250,-

€ 7.500,-

€ 15.000,-

€ 18.500,-

 

 

 

 

 

 

Overtreding IV

artikel 4.1.2

 

 

 

 

Omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte zonder vergunning.

 

 

 

 

 

 

- niet bedrijfsmatig

€ 3.000,-

€ 6.000,-

€ 12.000,-

€ 18.500,-

 

- bedrijfsmatig

€ 12.500,-

€ 15.000,-

€ 18.500,-

€ 18.500,-

 

 

 

 

 

 

 

Bij een vervallen of verlopen omzettings vergunning.

€ 5.000,-

€ 7.500,-

€ 12.500,-

€ 18.500,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte: Handelen in strijd met de vergunningvoorwaarden of – voorschriften.

artikel 4.1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- niet bedrijfsmatig

€ 1.500,-

€ 3.000,-

€ 8.000,-

€ 18.500,-

 

- bedrijfsmatig

€ 6.250,-

€ 7.500,-

€ 15.000,-

€ 18.500,-

 

 

 

ARTIKEL II Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015, gemeente Utrecht, die golden op het moment van de inwerkingtreding van de laatstgenoemde verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 

 

ARTIKEL III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening tot tweede wijziging van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015, gemeente Utrecht.

 

 

ARTIKEL IV Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking vijf weken na bekendmaking in het gemeenteblad op grond van de ‘Verordening tot raadgevend referendum Gemeente Utrecht’.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2018

De raad voornoemd,

de griffier, mr. M. van Hall

de voorzitter, mr. J.H.C. van Zanen

Naar boven