Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 26490Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen – Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde ingevolge art. 2.12 lid sub a, onder2 Wabo in samenhang met art. 110a lid 1 Wet geluidhinder verleend ; dossiernummer Om18.0521, Rijksweg Noord 147, 6136AA te Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen zijn voornemens om de volgende Hogere grenswaarde ingevolge art. 2.12 lid 1 sub a, onder 2 Wabo in samenhang met art. 110a lid 1 Wet geluidhinder te verlenen.

.

 

Omschrijving activiteit(en): Verbouwing van een woonhuis

Locatie: Rijksweg Noord 147, 6136AA te Sittard

Datum ter inzage legging: 07 februari 2019

Dossiernummer: Om18.0521

 

 

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemd besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard. Verzend dit bezwaarschrift per post. Persoonlijk afgeven in het gemeentehuis mag ook. Ten slotte bestaat de mogelijkheid een bezwaarschrift digitaal in te dienen via www.sittard-geleen.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende bevatten:

- de naam en het adres van de indiener

- de dagtekening

- een omschrijving van het besluit

- de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na verzenddatum van het besluit.

 

Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke beslissing. De brochure is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl.